Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-16

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:


PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM


w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”, „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rokoraz projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA :

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:


Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.


2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Zadanie nr 1: Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z picia napojów alkoholowych i zażywania innych środków psychoaktywnych.


Cel zadania:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin;

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.


Miejsce realizacji zadania:

Zadanie może być realizowane we wszystkich dzielnicach Katowic.


Odbiorcy:

Mieszkańcy miasta Katowice.


Zadania szczegółowe zostały określone w Projekcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok który po uchwaleniu będzie dostępny na stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce Dla mieszkańca – Rodzina i Zdrowie – Zwalczanie uzależnień - Programy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.


Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin;

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;

d) ograniczenie spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród mieszkańców Katowic;

e) utrzymanie stałej abstynencji wśród osób zmagających się z problemem uzależnienia;

f) reintegracja społeczna osób uzależnionych i ich rodzin;

g) zapobieganie zjawiskom patologicznym towarzyszącym uzależnieniom tj. przemoc w rodzinie.


Wskaźniki realizacji zadania:

 1. liczba osób korzystających z oferty organizacji,

b) liczba godzin realizacji projektu.


Sposoby monitorowania wskaźników:

a) listy obecności osób, które skorzystały z poszczególnych usług,

b) rejestr pracy zatrudnionej kadry oraz wolontariuszy,

c) dokumentacja księgowa,

d) inna dokumentacja, w tym: kronika, plakaty, ulotki, dokumentacja fotograficzna.


2.2 Zadanie nr 2: Prowadzenie poradnictwa dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie.


Cel zadania:

Zapewnienie kompleksowej i specjalistycznej pomocy dla kobiet (ofiar przemocy, handlu ludźmi, czy prostytucji) i ich dzieci, pozostających w trudnej/kryzysowej sytuacji życiowej, w której się znalazły.


Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane powinno być w Śródmieściu Katowic.


Odbiorcy:

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci znajdujących się w trudnej/kryzysowej sytuacji życiowej, ofiar przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej), handlu ludźmi będących mieszkankami Katowic lub przebywającymi na terenie miasta Katowice (np. pracujące, uczące się na terenie miasta) oraz do ich najbliższego otoczenia – krewnych, bliskich.


Zakres świadczonych usług/oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

a) prowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,

b) przeprowadzanie diagnozy problemu uczestników projektu (wysłuchanie osoby w kryzysie, wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej do rozwiązania jej problemów) -
w zależności od zgłoszonych potrzeb
, nie mniej niż 5 godz. w miesiącu,

c) prowadzenie poradnictwa terapeutycznego (terapia indywidualna) - w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie mniej niż 5 godz. w miesiącu,

d) prowadzenie poradnictwa prawnego - w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie mniej niż 15 godz. w miesiącu.Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od form i zakresu zadania):

a) liczba osób, do których skierowany jest projekt,

b) liczba planowanych w ramach projektu działań,

c) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt.Sposób monitorowania wskaźników:

a) listy osób, które skorzystały z zadania,

b) harmonogramy/karty pracy zajęć,

c) listy i rodzaje świadczonych usług,

d) listy obecności zatrudnionych pracowników i/lub wolontariuszy,

e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, broszury informacyjne, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1:  190 737,00 zł., z tego podział środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Przeciwdziałanie narkomanii – 74 001,00 zł,

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 116 736,00 zł.Kwota przeznaczona za realizację zadania nr 2: 52 000,00 zł.


Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w danym roku budżetowym, jeżeli zmniejszeniu uległy założone w ofercie rezultaty i działania Zleceniobiorcy. W przypadku zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w tym zakresie w trakcie realizacji zleconego zadania (w trakcie realizacji umowy).


III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a). ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”,

b). ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.


3. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.


4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


5. W wyniku postępowania konkursowego: na zadanie nr 1 mogą być wybranie do realizacji nie więcej jak dwie oferty z największą liczba punktów, na zadanie nr 2 – jedna oferta z największą liczba punktów.


IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:

 1. Termin realizacji zadania:

- nr 1: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy,

- nr 2: od 1 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.


 1. Termin ponoszenia wydatków: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku.

3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Standardy dotyczące wymagań związanych z realizacją zadań zostały określone

w „Rekomendacjach do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, które dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl).

3.2. Jeśli charakter zadania tego wymaga, podmiot uprawniony zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

3.3. Kwalifikacje kadry: zatrudnione osoby, świadczące odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonego rodzaju usług np. prawnik, psycholog, terapeuta, pedagog itp. oraz doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu usług.V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk

z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, numer zadania i nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.


Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP
z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259-37-21 w przypadku zadania nr 1 lub numer (32) 259-33-88 w przypadku zadania nr 2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Pani Maja Zając, adres e-mail maja.zajac@katowice.eu w przypadku zadania nr 1, Pani Katarzyna Błasiak, adres e-mail katarzyna.blasiak@katowice.eu w przypadku zadania nr 2.


3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 812,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy–Konkursy- Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).


4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.


6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.


8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PN. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM .Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku poprzednim i kwota zaangażowana w roku bieżącym

Rok 2021

3 392 336,20 zł

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” oraz dotacje

w trybie tzw. „małych grantów”

(rozdz. 851.85153 §2360 1 321 670,00zł + 851.85154 §2360 2 070 666,20 zł)

Rok 2022

4 847 250,99

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” oraz dotacje

w trybie tzw. „małych grantów”

(rozdz. 851.85153 §2360 2 162 271,68 zł + 851.85154 §2360

2 684 979,31zł)

-stan na dzień 14 października 2022 r.


VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych
  w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Plik do pobrania:
Warunki konkursowe na 2023 - profilaktyka alkoholowa + poradnictwo.doc    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych dz. wspom. - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych dz. wspom. - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych dz. wspom. - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."