Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-12-10

Prezydent Miasta Katowice


ogłasza Otwarty Konkurs Ofert


O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE:

WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI - JEDNA EDYCJA NA ROK 2021
Konkurs dotyczy udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).Na realizację zadań przeznacza się kwotę 10 000,00 złTermin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 15.03.2021r. do 10.12.2021r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.01.2021 r.


Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie Miasta Katowice lub na rzecz Miasta Katowice oraz jego mieszkańców.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia.


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:


- podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1. w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie, zaadresowanej na Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2021 WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI”. Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy


- lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.


- lub złożyć ofertę w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej jak i ta przesłana elektronicznie muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.


Oferty złożone wyłącznie w Generatorze eNGO, tak samo jak oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (z pominięciem wprowadzenia jej do generatora) nie zostaną dopuszczone do analizy formalnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205 tel: (32) 2593-704 lub (32) 2593-702.


Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

 • w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205,

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych – wzory dokumentów

 • na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 • możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

 • możliwości unieważnienia lub odwołania konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadania publicznego.


Załączniki:

 • warunki konkursu;

 • wzór oferty;

 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

 • oświadczenie o koncie bankowym;

 • wzór umowy;

 • wzór aktualizacji opisu poszczególnych działań / harmonogramu;

 • wzór aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów.


Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

 • W 2019 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 1.065.000,00zł, z czego rozdysponowano 1.036.430,00zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - tzw. małych grantów.

 • W 2020 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 1 edycję Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 900 000,00zł, z czego rozdysponowano 237.300,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - tzw. małych grantów oraz w związku ze stanem pandemii zwrócono do budżetu.Plik do pobrania:
Seniorzy, kombatanci - nowe warunki.odt    
Wzór umowy konkursowej.odt    
zał. nr 2 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc    
zał. nr 3 - oświadczenie o koncie bankowym.doc    
zał. nr 6 - kosztorys - aktualizacja.odt    
zał.nr 5 - harmonogram - aktualizacja.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."