Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Adres: ul. Francuska 70 (Sekretariat: pokój 704)
Telefon: (32) 705 47 08
Email: zk@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 

I. ZADANIA WŁASNE

 

A. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Utrzymywanie i nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk dyspozytorskich Straży Miejskiej działających w ramach Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania.

2. Dostarczanie Wojewodzie Śląskiemu (na pisemne żądanie) informacji niezbędnych do sporządzania wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

3. Opracowywanie i aktualizowanie miejskiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

4. Monitorowanie zagrożenia powodziowego i przygotowywanie decyzji Prezydenta o ogłaszaniu
i odwoływaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

5. Wyposażanie i utrzymywanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

6. W przypadku ogłoszenia na obszarze miasta stanu klęski żywiołowej - przygotowywanie w razie potrzeby:

a/ wniosków kierowanych przez Prezydenta do wojewody o użycie oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniem,

b/ zarządzeń lub decyzji Prezydenta w sprawie wprowadzenia niezbędnych ograniczeń
wolności i praw człowieka i obywatela, współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich
w zakresie przygotowywania przez niego zarządzeń lub decyzji Prezydenta o wprowadzeniu obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych,

c/ akcji ewakuacji ludności z zagrożonych terenów i ich zakwaterowania.

7. Sporządzanie cyklicznych informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta   Katowice.

8. Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony i bezpieczeństwa ludzi i mienia.

9. Koordynacja i tworzenie w przypadku zdefiniowanych potrzeb miejskich programów edukacyjno-prewencyjnych w obszarze ochrony i bezpieczeństwa publicznego.

10. W sytuacji zidentyfikowanej potrzeby współtworzenie miejskich służb i systemów ratowniczych.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zatwierdzania regulaminów strzelnic.

12. Koordynacja i realizacja zadań organizacyjno-finansowych w zakresie wsparcia funkcjonowania na terenie miasta Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym w szczególności:

a/ opracowanie w cyklach rocznych zapotrzebowania budżetowego na utrzymywanie obiektów, siedzib i innych ustawowo określonych dziedzin wsparcia dla funkcjonowania OSP,

b/ przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu przeciwpożarowym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;

c/ koordynacja współdziałania i wymiany informacji pomiędzy OSP z terenu Katowic a innymi służbami ratowniczymi i porządkowymi.

13. Utrzymywanie i koordynowanie rozbudowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu
i Analizy (KiSMiA).

14. Umarzanie oraz udzielanie ulg z tytułu nałożonych mandatów karnych stanowiących zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.

15. Dokonywanie kontroli przypisu oraz danych z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych wprowadzonych do systemu informatycznego oraz ich archiwizacja.

16. Rozstrzyganie odwołań od decyzji Komendanta Straży Miejskiej dotyczących nakładania kar porządkowych.

17. Wydawanie postanowień dotyczących zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji należności z tytułu kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską.

 

B. W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH

 

1. Wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych, jeżeli zagrażają one życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy nie zostały spełnione wymagania.

2. Wydawanie zezwoleń i odmowa wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.

3. Kontrola zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu.

4. Przyjmowanie i rejestrowanie w porozumieniu z Wydziałem Kultury zawiadomień o organizowaniu imprez kulturalnych.

 

C. W ZAKRESIE USUWANIA POJAZDÓW

 

1. Prowadzenie postępowania dotyczącego pojazdów usuniętych z drogi, pozostawionych bezn tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane.


D. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

1. Określanie szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności celem zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.

2. Sporządzanie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności oraz informowanie, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy.

 

E. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ WŁASNYCH

 

1. Działania interwencyjne w zakresie utrzymania rzek, potoków, cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta.

2. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie penetracji zamieszkałych terenów miasta przez zwierzęta leśne.

 

F. W ZAKRESIE NADZORU

 

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Straży Miejskiej.

 

G. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 

II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY

 

A. W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

 

1. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny tj.:
a/ zawodów sportowych,
b/ rajdów,
c/ wyścigów,
d/ przewozu osób kolejką turystyczną,
e/ innych imprez.
2. Uzgadnianie zakresu ograniczenia ruchu i warunków przeprowadzenia imprezy z organem właściwym ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

B. W ZAKRESIE USUWANIA POJAZDÓW

 

1. Prowadzenie postępowania dotyczącego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 

C. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ

 

1. Wydawanie w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierząt.

 

III. ZADANIA POWIATOWE

 

A. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Wydawanie poleceń miejskim służbom i inspekcjom w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa:

a/ środowiska,

b/ sanitarnego,

c/ sanitarno-weterynaryjnego,

d/ przeciwpożarowego,

e/ bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Koordynacja zadań w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie:
a/ walki z pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi,
b/ ratownictwa technicznego,
c/ ratownictwa chemicznego,
d/ ratownictwa ekologicznego,
e/ ratownictwa medycznego.
3. Żądanie od właściwych jednostek i przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu informacji związanych
z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.
4. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń, prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz miejskich służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta.

5. Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6. Nadzór nad wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

7. Opracowywanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego.

 

B. W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH

 

1. Prowadzenie wydatków związanych z finansowaniem zakresu zadań realizowanych przez     Wydział Zarządzania Kryzysowego.

2. Prowadzenie wydatków z budżetu miasta na działalność ochotniczych straży pożarnych i obrony ludności.

3. Prowadzenie wydatków z budżetu miasta na wsparcie działań Policji zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa w mieście.

4. Nadzór nad wykonywaniem budżetu miasta w zakresie pokrycia części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.

5. Nadzór nad sprawami finansowymi Straży Miejskiej.

6. Wykonywanie i nadzór wydatków związanych z uruchomieniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

C. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

1. We współpracy z innymi podmiotami powiatowej administracji zespolonej i z jednostkami organizacyjnymi:

a/ kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,

b/ realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania  kryzysowego,

- realizacja zaleceń do planów zarządzania kryzysowego,

c/ zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

d/ wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta,

e/ zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze  terrorystycznym,

f/ współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g/ organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

2. Koordynowanie działalności Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i prowadzenie jego obsługi kancelaryjnej.

3. Koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

IV. ZADANIA ZLECONE

 

A. W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgromadzeń, nadzór nad ich przebiegiem oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszonych zgromadzeniach, jak również o wydanych zakazach zgromadzeń.

 

B. W ZAKRESIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

 

1. Współpraca z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie przygotowania transportu miejskiego w celu ewakuacji ludności.

2. Współpraca z GZM w zakresie przygotowania transportu miejskiego w celu ewakuacji ludności.

 

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ

 

A. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi i innymi organami w zakresie likwidacji niewypałów.

 

B. W ZAKRESIE SPRAW OCHRONY LUDNOŚCI

 

1. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

2. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.

3. Analiza stanu przygotowań systemu ochrony ludności oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań.

4. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków dla działań ochrony ludności.

5. Prowadzenie ewidencji budowli ochronnych oraz nadzór nad nimi.

 

C. W ZAKRESIE OBRONNOŚCI PAŃSTWA

1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych „Planu Operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

2. Tworzenie warunków organizacyjnych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie "Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Katowice na potrzeby obronne państwa".

3. Realizacja przedsięwzięć planowania operacyjnego dla Miasta Katowice.

4. Planowanie, przygotowanie oraz organizacja Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta, w tym opracowanie i aktualizacja „Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania" oraz obsady osobowej zespołów i grup zadaniowych.

5. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice.

6. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, opracowanie i uzgadnianie wieloletnich planów i programów szkolenia oraz ćwiczeń obronnych.

7. Opracowanie „Planu kontroli realizacji zadań obronnych", organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych.

8. Opracowanie „Ankiety do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

9. Planowanie oraz realizacja zadań wsparcia sił sojuszniczych na terenie powiatu HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo gospodarza), w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS oraz zabezpieczenie jego obsady osobowej.Naczelnik Wydziału Tomasz Kępa

Zastępca Naczelnika Wydziału Joanna PruchniewskaReferat Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania
Telefon: (32) 2593 200, (32) 2593 491, (32) 2593 690
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."