Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Inwestycji

Adres: ul. Warszawska 4, pok. 364
Telefon: (32) 2593 601
Email: in@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI


1. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych dla wszystkich inwestycji przyjętych w uchwale budżetowej na dany rok.

2. Zlecanie /zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ opracowania: koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych.

3. Sprawdzanie kompletności opracowanego projektu i spełnienia wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i z koncepcją oraz założeniami przekazanymi na etapie przetargu w specyfikacji technicznej, jak również z postanowieniami umownymi. Sprawdzaniu podlega ponadto zgodność i celowość przyjętych rozwiązań, masy wykazane w przedmiarze do „kosztorysu ślepego” egzekwowania usunięcia ewentualnych nieprawidłowości lub uzupełniania braków.

4. Sprawdzanie „ślepych kosztorysów” w zakresie prawidłowości ich sporządzania ze sztuką przedmiarowania robót budowlanych.

5. Sprawdzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie prawidłowości jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Sporządzanie kosztorysu inwestorskiego.

7. Doprowadzanie do zawarcia kompletu umów na czasowe lub stałe zajęcie działek oraz załatwianie pozwoleń na wejście na teren nieruchomości, których zajęcie jest potrzebne dla zrealizowania inwestycji, uzyskiwanie materiałów geodezyjnych oraz dokumentów potwierdzających stan własnościowy nieruchomości, niezbędnych do przejęcia na stałe oraz doprowadzenia do ich nabycia.

8. Sporządzanie stosownych wniosków o wydanie decyzji dotyczących m.in. wycinki drzew, wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

9. Bieżące śledzenie ważności dokumentów i decyzji dotyczących procesu inwestycyjnego w zakresie spraw terenowo-prawnych, w razie potrzeby ich aktualizacja.

10. Przygotowywanie kompletu dokumentów przetargowych.

11. W oparciu o plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w projekcie budżetu miasta danego roku, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów w celu wyboru wykonawców ekspertyz, audytów, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych.

12. Przeprowadzanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przetargów mających na celu dokonanie wyboru wykonawców wszelkich: robót, usług czy dostaw niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego.

13. Przygotowywanie kompletu umów na wszelkie: roboty, usługi, dostawy niezbędne dla wykonania budżetu oraz prowadzenie ich rejestru.

14. Sporządzanie wykazów zadań inwestycyjnych, których realizacja nie zostanie zakończona w danym roku budżetowym.


B. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


1. Ustanawianie inspektorów nadzoru na każdej z budów.

2. Zapewnianie sprawowania przez projektanta nadzoru autorskiego.

3. Zapewnianie sprawowania nadzoru nad istniejącym uzbrojeniem terenu przez przedstawicieli właścicieli poszczególnych mediów.

4. Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej.

5. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzenie procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Dokonywanie odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu.

9. Rozwiązywanie przy pomocy odpowiednich służb wszelkich problemów natury technicznej i formalno-prawnej powstałych w fazie realizacji.

10. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta na etapie koordynacji zakresów realizowanych inwestycji, przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej w celu uzyskania zamierzonych efektów.

11. Sprawdzanie obmiaru faktycznie wykonanych zakresów prac, potwierdzanie ich realizacji w dokumentach budowy /dziennik budowy, protokoły odbioru wykonanych elementów/.

12. Organizowanie odbiorów końcowych i zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odbieranym obiekcie wynika z przepisów szczegółowych.

13. Zapewnienie sporządzania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów budowlanych.

14. Zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych.

15. Przekazywanie obiektu do użytku wraz z kompletem dokumentacji budowy oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji, jeżeli charakter obiektu tego wymaga.

16. Przeprowadzanie w okresach gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia niedoróbek w wypadku ich stwierdzenia.

17. Przeprowadzanie odbioru ostatecznego.


C. W ZAKRESIE ROZLICZANIA FINANSOWEGO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


1. Sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych w zakresie ich zgodności z przedmiarem i zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz prawidłowości działań arytmetycznych, dotyczy to również kosztorysów powykonawczych.

2. Prowadzenie ewidencji wniesionych wadiów, przekazywania informacji służbom księgowym o terminach ich zwolnienia.

3. Prowadzenie rejestru kwot wnoszonych z tytułu należytego wykonania umów przez poszczególnych wykonawców dla każdego z realizowanych zadań, zwalnianie ich do wypłaty w częściach możliwych po dokonaniu odbioru końcowego i pogwarancyjnego.

4. Przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy bądź zakupy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umownymi, zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, kosztorysem ofertowym, prawidłowością naliczania wysokości podatku VAT.

5. Przekazywanie dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty do Wydziału Księgowo-Rachunkowego z ewentualnymi dyspozycjami dotyczącymi potrąceń bądź to z tytułu uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

bądź innych potrąceń np. kompensat z tytułu naliczonych kar umownych.

6. Prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w rozbiciu na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

7. Wnioskowanie do Prezydenta o dokonanie stosownych zmian budżetu i w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w wypadku konieczności ich wprowadzenia zarówno w planie rzeczowym jak i finansowym.

8. Rozliczanie zadań inwestycyjnych, na które poniesiono nakłady inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne obiekty inwentarzowe podlegające przejęciu na majątek miasta lub przekazaniu na majątek jednostki organizacyjnej oraz wystawienie dokumentów OT i PT.

9. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zabezpieczenia obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej.


D. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH


1. Przygotowywanie i przekazanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i podpisania umowy o dofinansowanie projektu celem przekazania ich do Wydziału Funduszy Europejskich.

2. Realizacja projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz z umową

o dofinansowanie projektu, w tym osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu wg wartości i w terminach zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie projektu/wnioskiem o płatność końcową.

3. Przygotowywanie danych i dokumentów do wniosków o płatność pośrednią /zaliczkową/ końcową/sprawozdań oraz do aktualizowanych wniosków o dofinansowanie projektów celem przekazania do Wydziału Funduszy Europejskich.

4. Zwrot niewykorzystanych środków projektowych na rachunek bankowy wskazany przez IZ/IP/IW właściwą dla danego programu operacyjnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu.

5. Niezwłoczne informowanie Wydziału Funduszy Europejskich o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektów.

6. Składanie do Wydziału Budżetu Miasta sprawozdań wewnętrznych z realizacji projektu

ze środków europejskich.


E. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z KOORDYNATOREM PROJEKTÓW EBI I CEB


1. Opracowywanie wniosków o alokację dla każdego projektu/podprojektu.

2. Realizacja projektów zgodnie z umową o dofinansowanie projektu/podprojektu kredytem EBI i CEB.

3. Sporządzanie Rocznych Raportów z postępu wdrażania projektu wraz z zestawieniem wydatków poniesionych i użytych źródeł finansowania.

4. Sporządzanie Końcowych Raportów z realizacji Projektów.

5. Przygotowywanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych i odsetkowych dla Wydziału Księgowo-Rachunkowego na podstawie danych przekazanych przez Koordynatora Projektów EBI i CEB.

6. Niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektów EBI i CEB o zaistniałych nieprawidłowościach lub problemach w realizacji projektów zgodnie z umową

o dofinansowanie projektu.


F. W ZAKRESIE REALIZACJI POLITYKI ROWEROWEJ MIASTA KATOWICE


1. Pełnienie funkcji inwestora w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury rowerowej, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów lub Zakład Zieleni Miejskiej.


G. W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH


1. Obsługa pożyczek, kredytów i dotacji krajowych:

a/ pozyskiwanie środków finansowych - składanie wniosków, zawieranie umów,

b/ składanie zamówień na uruchamianie poszczególnych płatności,

c/ monitoring finansowy,

d/ końcowe rozliczenie finansowe,

e/ obsługa wizyt kontrolnych.


H. W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZA DROGI


1. Wypłacanie odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


I. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁUNaczelnik Wydziału Adam KochańskiReferat ds. Budownictwa
Telefon: (32) 2593 602
Referat ds. Budowy Infrastruktury Technicznej
Telefon: (32) 2593 606
Referat ds. Umów i Rozliczeń
Telefon: (32) 2593 620
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."