Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XVI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-02-13

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 16, Glosowanie 1, Data 13.02.2020 11.11.43.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 16, Glosowanie 2, Data 13.02.2020 11.12.37.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

Sesja 16, Glosowanie 3, Data 13.02.2020 11.13.33.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 16, Glosowanie 4-5, Data 13.02.2020 11.17.20.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2019r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2019r. (DS-437/19).

Sesja 16, Glosowanie 6, Data 13.02.2020 11.51.44.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-398/19).

Sesja 16, Glosowanie 7, Data 13.02.2020 11.52.27.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-399/19).

Sesja 16, Glosowanie 8, Data 13.02.2020 11.53.16.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Katowice zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej (DS-438/19).

Sesja 16, Glosowanie 9, Data 13.02.2020 11.54.03.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 (DS-439/20).

Sesja 16, Glosowanie 10, Data 13.02.2020 11.54.41.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 r. (DS-441/20).

Sesja 16, Glosowanie 11, Data 13.02.2020 11.55.24.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-436/19).

Sesja 16, Glosowanie 12, Data 13.02.2020 11.56.09.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-440/20).

Sesja 16, Glosowanie 13, Data 13.02.2020 12.14.44.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-448/20).

Sesja 16, Glosowanie 14, Data 13.02.2020 12.15.32.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwałę nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-449/20).

Sesja 16, Glosowanie 15, Data 13.02.2020 12.16.28.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów --- w Katowicach (DS-450/20).

Sesja 16, Glosowanie 16, Data 13.02.2020 12.17.12.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. (DS-451/20).

Sesja 16, Glosowanie 17, Data 13.02.2020 12.17.56.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-396-19).

Sesja 16, Glosowanie 18, Data 13.02.2020 12.19.49.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-453/20).

Sesja 16, Glosowanie 19, Data 13.02.2020 12.50.17.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS- 454 /20).

Sesja 16, Glosowanie 20, Data 13.02.2020 12.50.57.pdf


Punkt 23a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Katowicach (DS-442/20).

Sesja 16, Glosowanie 21, Data 13.02.2020 12.55.35.pdf


Wniosek formalny o zdjęcie punktu 23b z porządku posiedzenia:

Sesja 16, Glosowanie 22, Data 13.02.2020 13.06.39.pdf


Punkt 23b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-444/20).

Sesja 16, Glosowanie 23, Data 13.02.2020 13.07.12.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."