Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Komisje

 • ARCHIWUM - KOMISJA BUDŻETU MIASTA

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) gospodarką finansową miasta i jego jednostek organizacyjnych,
  2) gospodarką mieniem komunalnym miasta, w tym gospodarką nieruchomościami.

 • ARCHIWUM - KOMISJA EDUKACJI

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) edukacją publiczną, w tym funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty,
  2) organizacją oświaty pozaszkolnej i zajęć pozalekcyjnych,
  3) współpracą ze szkołami i przedszkolami,
  4) współpracą ze stowarzyszeniami edukacyjnymi i radami rodziców,
  5) współpracą z organami nadzoru pedagogicznego,
  6) pomocą stypendialną dla uczniów i studentów,
  7) współpracą miasta ze szkołami wyższymi,
  8) edukacją kulturalną, ekologiczną i regionalną dzieci oraz młodzieży.

 • ARCHIWUM - KOMISJA GÓRNICZA

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) opiniowaniem spraw, wynikających z prawa geologicznego i górniczego,

  2) rozpatrywaniem spraw związanych ze skutkami prowadzonych robót górniczych na obszarze miasta,

  3) stanem zabytków przemysłowych na terenie miasta, zwłaszcza górniczych i hutniczych, stanowiących
      dziedzictwo przeszłości i kultury miasta.

 • ARCHIWUM - KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) komunikacją publiczną i transportem,
  2) utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  3) telekomunikacją, sieciami teleinformatycznymi i mediami cyfrowymi,
  4) gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,
  5) gospodarką wodną,
  6) wodociągami, zaopatrzeniem w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną,
  7) kanalizacją, usuwaniem, oczyszczaniem i unieszkodliwianiem ścieków komunalnych,
  8) gminnymi targowiskami i halami targowymi,
  9) gospodarką zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych,
  10) współpracą ze spółdzielczością mieszkaniową, właścicielami i zarządcami zasobów mieszkaniowych,
  11) opieką nad zwierzętami,
  12) ochroną środowiska i przyrody,
  13) zielenią miejską i zadrzewieniami,
  14) rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
  15) cmentarzami komunalnymi.

 • ARCHIWUM - KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) rozwojem kultury i sztuki, w tym mecenatem, działalnością kulturalną i uczestnictwem w kulturze,
  2) ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego miasta, w tym opieką nad zabytkami,
  3) kontrolą działalności miejskich instytucji kultury,
  4) sportem, kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką,
  5) organizacją i funkcjonowaniem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  6) public relations miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

 • ARCHIWUM - KOMISJA ORGANIZACYJNA

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) opiniowaniem projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  2) opiniowaniem porządków obrad sesji Rady,
  3) opiniowaniem spraw statutowych i regulaminowych,
  4) koordynacją prac komisji Rady i współpracy organów miasta,
  5) współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,
  6) współpracą z Kościołami i związkami wyznaniowymi,
  7) współdziałaniem z jednostkami pomocniczymi miasta,
  8) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
  9) wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,
  10) opiniowaniem spraw diet i podróży służbowych radnych,
  11) opiniowaniem sprawozdań z realizacji programów działania Rady i jej komisji,
  12) opiniowaniem wniosków o nadanie miejskich wyróżnień honorowych,
  13) opiniowaniem wniosków o nadanie lub zmianę nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomników.

 • ARCHIWUM - KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) polityką społeczną, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
  2) polityką prorodzinną oraz domami dziecka i rodzinami zastępczymi,
  3) pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi,
  4) promocją i ochroną zdrowia,
  5) wspieraniem osób niepełnosprawnych,
  6) obronnością, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,
  7) ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
  8) rozwojem lokalnego rynku pracy i przeciwdziałaniem bezrobociu,
  9) obsługą mieszkańców i ochroną praw konsumenta.

 • ARCHIWUM - KOMISJA REWIZYJNA

  Komisja Rewizyjna kontroluje działalność, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności, działając na podstawie i w granicach prawa.

 • ARCHIWUM - KOMISJA ROZWOJU MIASTA

  Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

  1) programowaniem i monitorowaniem strategii rozwoju miasta i miejskich programów gospodarczych,
  2) ładem i zagospodarowaniem przestrzennym,
  3) pozyskiwaniem i obsługą inwestorów,
  4) obsługą i wspieraniem działalności gospodarczej, współpracą z przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami,
  5) kontrolą realizacji inwestycji miejskich,
  6) zasobem geodezyjnym, kartograficznym i katastrem,
  7) administracją architektoniczno-budowlaną,
  8) budownictwem mieszkaniowym, w tym komunalnym i socjalnym,
  9) rewitalizacją miasta,
  10) terenami rekreacyjnymi, obiektami i urządzeniami sportowymi.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."