Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

        ​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:


„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia

oraz prowadzenie telefonu zaufania”


w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2021-2025”, „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” oraz projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
    1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2023 poz. 571), zleca się
w formie wsparcia realizację następującego zadania:  
„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1 Miejsce realizacji zadania:
Zadanie ma być realizowane na terenie miasta Katowice.
2.2 Adresaci zadania:
Część 1:
Kobiety i kobiety z dziećmi, zamieszkujące na terenie miasta Katowice, doświadczające przemocy
w szczególności w przypadkach ostrych konfliktów rodzinnych zagrażających ich bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu.
Część 2:
Mieszkańcy miasta Katowice.
2.3 Cel główny:
Zwiększenie dostępności oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy domowej
i zmagających się z uzależnieniami lub innymi problemami.
2.4 Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
Przedmiotowy konkurs składa się z dwóch części.
Część 1:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
b) interwencja kryzysowa.
Część 2:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) interwencja kryzysowa.
2.5. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania dla części 1:
2.5.1 Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla 8 kobiet i kobiet z dziećmi, w tym dla kobiet w ciąży, będących mieszkańcami Katowic, bez względu na posiadany dochód.
2.5.2 Udzielenie schronienia odbywać się będzie bez skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ale kierowanie następować będzie za pośrednictwem Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, na okres do trzech miesięcy. W przypadkach uzasadnionych sytuacją w rodzinie, za pośrednictwem Terenowego Punktu Pomocy Społecznej, istnieje możliwość wystąpienia przez Zleceniobiorcę z prośbą o przedłużenie pobytu do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.5.3 Zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie w szczególności:
a) schronienia z możliwością przyjęć przez całą dobę,
b) samodzielnego miejsca do spania,
c) wyposażenia w niezbędne meble,
d) pościeli i bielizny pościelowej,
e) możliwości korzystania z usług sanitarnych,
f) miejsca do zajęć grupowych dla kobiet i dzieci,
g) możliwości prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
h) możliwości samodzielnego przygotowania posiłków z produktów zakupionych przez placówkę.
2.5.4 Wysokość stawki żywieniowej ustala się na kwotę nie mniejszą niż: 15,00 zł. w skali miesiąca. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałej kontroli zachowania wysokości miesięcznej stawki żywieniowej.
2.5.5 Udzielanie specjalistycznej pomocy, w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub prawnego, w ramach którego kobiety mogą skorzystać z:
a) pomocy w pokonaniu trudności oraz zmniejszeniu najdotkliwszych objawów reakcji kryzysowej (lęk, napięcie, utrata poczucia bezpieczeństwa),
b) informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
c) wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
d) pomocy psychologicznej, terapeutycznej w formie indywidualnej i grupowej,
e) porad prawnych organizowanych w ramach działalności Zleceniobiorcy lub w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie miasta Katowice.
2.6 Szczegółowy zakres przedmiotowy zadania dla części 2:

2.6.1 Prowadzenie telefonu zaufania, w szczególności z zakresu problemów alkoholowych
i narkomanii oraz przemocy domowej, co najmniej 12 godz./dobę, głównie w porze nocnej.

2.6.2 Prowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia działań terapeutycznych.

2.6.3 Zapewnienie rozmówcom poczucia bezpieczeństwa psychicznego, zainteresowania i pomocy w rozwiązaniu problemu.
2.6.4 Udzielanie informacji o miejscach i formach pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym przemocy oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej.  
2.6.5 Posiadanie odrębnego numeru telefonu.
Oczekiwane rezultaty i wskaźniki dostępne są w warunkach konkursowych.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  łącznie
w 2024 roku 359 356,00 zł.

Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w danym roku budżetowym, jeżeli zmniejszeniu uległy założone w ofercie rezultaty i działania Zleceniobiorcy. W przypadku zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w tym zakresie w trakcie realizacji zleconego zadania (w trakcie realizacji umowy).


III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
    a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
    b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnej oferty na część 1 oraz odrębnej na część 2.


IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:

1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2024 r.  do dnia 31 grudnia 2024 r.,

z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy.
2. Termin ponoszenia wydatków: do 31 grudnia danego roku.
3. Warunki realizacji zadania:
3.1 Standardy dotyczące wymagań związanych z realizacją zadań zostały określone
w „Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”, które są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (www.kcpu.gov.pl).
 3.2 Podmiot uprawniony zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.
Dodatkowo dla części 1:
Dysponowanie lokalem w dobrym punkcie komunikacyjnym oraz:
    a) dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym:
    • dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lokalu i budynku wynikającymi m. in. z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
    • o ochronie przeciwpożarowej dla budynków,
    • higieniczno-sanitarnych.
    b) wyposażonym w:
- pokoje 1-4 osobowe, zapewniające samodzielne miejsca do spania,
- odrębne pomieszczenie do zajęć grupowych,
- pomieszczenie biurowe dla kadry,
- ogólnodostępną kuchnię umożliwiająca przygotowanie posiłków,
- WC, stanowiska prysznicowe dostosowane do liczby osób określonych w konkursie,
- miejsce do spożywania posiłków.
3.3 Zapewnienie właściwej organizacji pracy kadry merytorycznej, gwarantującej prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a dodatkowo dla części 1 współpraca z pracownikami socjalnymi
i innymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, instytucjami wspomagającymi oraz społecznością lokalną.
 3.4 Kwalifikacje kadry:
Część 1:
Zatrudnione osoby lub wolontariusze, świadczący odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonego rodzaju usług np. prawnik, psycholog, terapeuta itp. oraz doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu usług.
Część 2:
Zapewnienie wykwalifikowanej i przeszkolonej kadry, która posiada wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu telefonu zaufania lub działań o charakterze informacyjno-konsultacyjnych.
3.5 Realizowane zadania powinny zawierać działania promocyjne np. w formie ulotek
i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, że zadanie jest dotowane z budżetu miasta Katowice.
3.6 Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 - 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.7 Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot
niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będącymi stronami umowy.
3.8 Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeśli wszystkie działania oraz rezultaty określone
w ofercie, w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na tym samym poziomie jaki planowano.
 3.9 Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia określonej dokumentacji działalności merytorycznej:
Część 1:
    a) rejestru podopiecznych,
    b) zestawienia miesięcznego udzielonych usług,
    c) dokumentacji księgowej,
    d) innej dokumentacji, w tym: plakaty, ulotki,
    e) kartotek podopiecznych, zawierających m. in. dane osobowe, zapoznanie się z regulaminem Ośrodka oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu pobytu w Ośrodku,
    f) dokumentacji współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, Policją
i innymi instytucjami, do zadań których należy podejmowanie działań na rzecz osób pozostających
w kryzysie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    g) wysokości miesięcznej stawki żywieniowej.
Część 2:
    a) wykazu miesięcznego prowadzonych rozmów telefonicznych wraz z opisem problemu oraz informacją o przekierowaniu do placówek wsparcia,
    b) wykazu kadry wraz z informacją o wypracowanych godzinach,
    c) dokumentacji księgowej,
    d) innej dokumentacji, w tym: plakaty, ulotki.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk
z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania”, numer części  i nazwa organizacji składającej ofertę) do kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wita Stwosza 7 pok. 222, w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP
z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
    2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Wita Stwosza 7, dzwoniąc pod numer (32) 606 18 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30)
    3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
    a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
    b) w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wita Stwosza 7 pok. 118,
    c) na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (www.mops.katowice.pl ), w zakładce: ogłoszenia - konkursy - dotacje,
    d) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla Mieszkańca - Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy-Konkursy - Wydział Polityki Społecznej.
    e) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze - Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych - Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
    f) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
    1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
        a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
        b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
        c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
        d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wita Stwosza 7, pok. 114 (I piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 40 punktów.
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.
9. W wyniku postępowania konkursowego w każdej części może być wybrana wyłącznie jedna oferta z największą liczbą punktów.


VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM  I  W  ROKU  POPRZEDNIM  ZADANIU  PN.  „PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA ORAZ PROWADZENIE TELEFONU ZAUFANIA”
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku poprzednim i kwota zaangażowana w roku bieżącym

Rok 2022

258 048,31 zł

Rok 2023

260 725,99 zł

- stan na dzień 03.10.2023 r.

VIII. Prezydent miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w   wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.Plik do pobrania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom - Warunki konkursowe 2024 tel i schronienie.doc    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych dz. wspom. - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych dz. wspom. - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych dz. wspom. - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."