Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wsparcia realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”


I. RODZAJ ZADANIA:
1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca się realizację następującego zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Cel zadania:
Celem zadania jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, polegająca na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej.

2.2 Miejsce realizacji zadania:
Zadanie realizowane ma być w jednej z dzielnic Katowic.

2.3 Adresaci zadania:
50 osób bezdomnych (mężczyzn), które posiadają wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach decyzję administracyjną, po wcześniejszym przeprowadzeniu z nimi w tej sprawie wywiadu środowiskowego i po podpisaniu przez te osoby kontraktu socjalnego.

2.4 Zakres świadczonych usług
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni), tj.:

2.4.1 Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a) możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura wynosi minimum 200C;
b) zapewnienie samodzielnego miejsca do spania;
c) możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
d) możliwość korzystania z usług sanitarnych;
e) możliwość korzystania z wymiany odzieży;
f) możliwość prania i suszenia odzieży;
g) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
h) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu.

2.4.2 Zaspokojenie potrzeb socjalnych poprzez:
a) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności,
b) wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:
- trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
- uczestnictwo w grupach wsparcia,
c) uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
- zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
- trening gospodarowania własnym budżetem,
- trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
- uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej.

2.4.3 Realizacja dodatkowych działań zaproponowanych przez Oferenta w złożonej ofercie, a niewymienionych powyżej, w tym np.:
- możliwość korzystania z odbiornika TV w miejscu do tego wyznaczonym lub w pokojach.

2.4.4 Podstawą realizacji zadań wymienionych w pkt. 2.4.1.-2.4.2. będą decyzje administracyjne wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach określające okres, na jaki zostało przyznane świadczenie oraz odpłatność klientów.

2.5 Doświadczenie:
Co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia.

2.6 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie na terenie miasta Katowice przez cały rok, całodobowo przez 7 dni w tygodniu schroniska dla bezdomnych mężczyzn, dysponującego 50 miejscami i świadczącego usługi, o których mowa w pkt. 2.4.

2.7 Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miejsc w schronisku;
b) liczba osób miesięcznie korzystających ze schroniska;
c) liczba miesięcznie zrealizowanych usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności, o których mowa w pkt. 2.4.2.

2.8 Sposób monitorowania wskaźników:
a) regulamin schroniska;
b) miesięczny rejestr osób korzystających ze schroniska;
c)miesięczne rejestry zrealizowanych usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnia-nie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności, o których mowa w pkt. 2.4.2;
d) inna dokumentacja np. kronika, dokumentacja fotograficzna.

2.9. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów przeciwpożarowych
c) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
KWOTA PRZEZNACZONA W 2024 R. NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU WYNOSI: 683 226,00 zł.
Kwota dotacji może zostać zmniejszona w przypadku braku wydanych decyzji administracyjnych dla 10% miejsc przez okres powyżej 30 dni.
W przypadku przedłużenia okresu realizacji zadania na 2025 r. (w formie aneksu do umowy), kwota dotacji przyznana na realizację zdania w 2024 r. może ulec zwiększeniu, w przypadku wzrostu kosztów niezbędnych do funkcjonowania placówki, związanych m.in. ze wzrostem płacy minimalnej, kosztu mediów, żywności itp. Warunkiem zwiększenia dotacji jest złożenie przez Zleceniobiorcę wniosku wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją, który po weryfikacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy zostanie przyjęty do realizacji, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice dodatkowych środków finansowych na ten cel.  

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) jej/jego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. W przypadku ofert złożonych w niniejszym konkursie wymagany jest minimalny wkład własny finansowy po stronie Oferenta w wysokości co najmniej 1,00 zł. Ponadto, Oferent może zadeklarować wkład osobowy lub/i rzeczowy*.
* W przypadku wyceny wkładu rzeczowego Oferent musi pamiętać, że wkład ten należy zaksięgować na koncie pozabilansowym. Dodatkowo sposób oszacowania wkładu własnego należy przedstawić w punkcie IV.2 oferty.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
W ramach zadania istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2025 r., w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1 Standardy:
- minimalne: oferta musi zawierać opis wszystkich rodzajów usług wymienionych
w rozdziale I ust. 2 pkt. 2.4. ppkt. od 2.4.1. do 2.4.2.;
- pożądane: dodatkowo oferta może zawierać opis działań, o których mowa
w rozdziale I ust. 2 pkt. 2.4. ppkt 2.4.3.

2.2 Kwalifikacje kadry:
2.2.1 Osoba kierująca schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn powinna posiadać kwalifika-cje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
2.2.2 Kierownik schroniska zatrudnia kadrę o odpowiednim wykształceniu, której kwalifikacje zapewniają świadczenie usług odpowiedniej jakości.
2.2.3 Wymagana minimalna struktura zatrudnienia pracowników merytorycznych
i pomocniczych:
- kierownik schroniska – 0,5 etatu;
- pracownik socjalny- 1 etat;
- opiekun – 7 etatów.
2.2.4 Kierownik domu może zatrudnić również inne osoby niezbędne do realizacji zadania
i świadczenia usług odpowiedniej jakości.
2.3 Warunki lokalowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni), tj.:
2.3.1 Podmiot zainteresowany realizacją powyższego zadania powinien dysponować odpowiednim lokalem lub lokalami znajdującymi się na terenie jednej posesji usytuowanej na terenie miasta Katowice, dostosowanym do świadczenia tego rodzaju usług, składającego się z:
1) pomieszczeń mieszkalnych - nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu, powierzch-nia - nie mniej niż 4 m2/osobę, w pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę),
Każdy pokój mieszkalny powinien mieć: co najmniej jedno okno, swobodny dostęp do łóżek (dopuszczalne są łóżka piętrowe) i szafy ubraniowej.
Łóżka powinny być wyposażone w: materac, komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, przeście-radło i pokrycie na koc).
2) kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłków - wyposażona powinna być w co naj-mniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne oraz inne niezbędne sprzęty umożli-wiające przygotowanie posiłku oraz gorącego napoju;
3) jadalnia/świetlica - pomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych;
4) pralnia i suszarnia - wyposażone powinny być w co najmniej dwie pralki, a w przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej dwóch suszarek elek-trycznych;
5) pomieszczenie biurowe;
6) magazyn odzieży, bielizny, pościeli - wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwia-jące wymianę ubrań;
7) magazyn środków chemicznych lub wydzielone pomieszczenie do ich przechowywania;
8) pokój spotkań indywidualnych;
9) pracownia komputerowa – wyposażona w co najmniej jeden komputer z dostępem do Internetu;
10) pomieszczenia sanitarne – wyposażone w co najmniej cztery urządzenia natryskowe,  co najmniej trzy miski ustępowe, co najmniej trzy pisuary, co najmniej dziesięć umywalek.
W pomieszczeniach tych powinien być zapewniony stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz pomieszczenia te powinny gwarantować możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.
Dopuszczalne jest aby kabina prysznicowa, toaleta i umywalka znajdowały się w jednym pomieszczeniu.
Ww. pomieszczenia muszą zostać dopuszczone do użytku przez Państwową Inspekcję Sani-tarną oraz Straż Pożarną.
2.3.2 Oferent zobowiązuje się do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w lokalu, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności do:
1) określenia metod postępowania, zadań i obowiązków dla osób przebywających w lokalu w sytuacji wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
2) wyposażenia lokalu w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, a także zapewnienia jego przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zapewnienia osobom przebywającym w lokalu możliwości bezpiecznej ewakuacji,
w szczególności poprzez zapewnienie drożności dróg ewakuacji oraz ich prawidłowego ozna-kowania.
2.3.3 We wszystkich pomieszczeniach schroniska, w widocznym miejscu powinny znajdować się informacje o zakazie palenia.
2.3.4 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków lokalowych na podsta-wie wizji lokalnej.
2.3.5 Do oferty należy dołączyć tytuł prawny do lokalu, bądź oświadczenie dotyczące loka-lu/lokali, w których faktycznie realizowane będzie zadanie.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wita Stwosza 7 pok. nr 222 (II piętro), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do  godziny 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
2. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w punkcie VI warunków konkursowych.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 426.
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 50% punktów.
W wyniku postępowania konkursowego do realizacji może zostać wybrana tylko jedna oferta.
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU pod nazwą: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”
WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM
ROK 2022    KWOTA 547 457,00 ZŁ
ROK 2023    KWOTA 569 355,00 ZŁ
* stan na 31 października 2023 r.


VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Podpisał
Wiceprezydent miasta Katowice
Jerzy Woźniak


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - schronisko.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."