Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:


„PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW”

w ramach realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Cel zadania:
Celem głównym zadania jest wsparcie zamieszkałych na terenie Miasta Katowice cudzoziemców
w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.
2.2 Miejsce realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w lokalu miejskim udostępnionym w ramach umowy użyczenia przy
ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.
2.3. Zakres świadczonych usług:
Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców, dostępnego przez 5 dni w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie również w godzinach popołudniowych.

Podstawowa działalność merytoryczna Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców obejmuje prowadzenie działalności informacyjnej, doradztwa, integracji cudzoziemców zamieszkałych w Katowicach i rozwoju dialogu międzykulturowego.
1) w obszarze informacyjnym, w zakresie udzielania informacji dotyczącej:
a) szkoleń językowych realizowanych na terenie miasta Katowice,
b) o możliwości skorzystania z bezpłatnego dostępu do służby zdrowia,
c) dostępu do szeroko rozumianej kultury w mieście Katowice bez względu na wiek,
d) możliwości skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
e) pomocy udzielanej przez miasto Katowice oraz Urząd Miasta Katowice w tym m.in.:
•  pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;
•  polityki mieszkaniowej Miasta Katowice, wynajmu lokali mieszkalnych;
•  obowiązujących procedur w sprawach urzędowych np. rejestracja pojazdów,
•  uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa, nadania numeru PSESL, uzyskania prawa jazdy,
•  utworzenia profilu zaufanego,
•  pomocy prawnej na terenie miasta Katowice,

poprzez:
- udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych,
- organizację grupowych spotkań dla cudzoziemców dotyczących np. bezpieczeństwa
i dyskryminacji, utworzenia profilu zaufanego,
- informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców;
2) w obszarze zawodowym, w zakresie:
a) zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;
b)  obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi z legalnością zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej poprzez:
- udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych,
- spotkań grupowych, które dotyczyć będą np.: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) , zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;
- udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, etc;

3) w obszarze integracji cudzoziemców zamieszkałych w Katowicach
poprzez:
- organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych,
- organizacja wydarzeń wspomagających rozwój dialogu międzykulturowego

2.4. Adresaci zadania: Cudzoziemcy zamieszkali na terenie Miasta Katowice.

2.5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Zapewnienie nie mniej niż 300 cudzoziemcom wsparcia informacyjnego, doradztwa, integracji oraz działań międzykulturowych, o których mowa w pkt. 3. w ramach działalności Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców umożliwiającego pomoc cudzoziemcom zamieszkałym w Mieście Katowice.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób możliwy do ich zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia
2.6. Przykładowy wskaźnik realizacji zadania:
1) liczba godzin doradztwa dla cudzoziemców.
2) liczba osób objętych pomocą/wsparciem/doradztwem,
3) liczba spraw prowadzonych w obszarze społecznym i obszarze zawodowym,
4) liczba działań integracyjnych

2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
1) listy imienne osób, które skorzystały z danego rodzaju usług/wsparcia,
2)  harmonogramy pracy/listy obecności zatrudnionych pracowników,
3)  harmonogramy pracy/rejestr zaangażowanych wolontariuszy,
4)  rejestr innych działań prowadzonych w ramach Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców.

2.8. Zadanie powinno być realizowane:
1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
2) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.9. Wymagania wobec realizatora zadania
1) Realizator zadania zobowiązany jest przedstawić w ofercie koncepcję Punktu zawierającą plan działań na 2024r. zgodnie z założeniami otwartego konkursu ofert.  
2) Oferent zobowiązany jest do zapewnienia, w ramach proponowanego zadania, dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyka zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy, podmiot jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Informację na temat zapewnienia dostępności w ramach proponowanego zadania należy umieścić w części VI oferty „Inne informacje”
3) Realizator zadania zobowiązany jest do przedstawienia projektu Regulaminu prowadzenia Punktu,
z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.
4) Realizator zadania powinien współpracować w zakresie prowadzenia Punktu m.in. z niżej wymienionymi podmiotami:
a) Urzędem Miasta Katowice, a w szczególności z Biurem Obsługi Mieszkańców,
b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach,
c) Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach,
oraz innymi podmiotami publicznymi oraz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz cudzoziemców.
5) Zadanie realizowane jest w lokalu wskazanym w pkt. I.2 niniejszych warunków konkursowych oraz dodatkowo w innych miejscach wskazanych przez Oferenta.
6) Obsługa w Centrum powinna się odbywać minimum w językach: polskim, ukraińskim lub rosyjskim i angielskim.
7) Realizator zapewnia dodatkowe możliwości komunikacji z odbiorcami zadania w postaci:
a) Prowadzenia strony www z uwzględnieniem wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej wraz z uruchomieniem i obsługą skrzynki mailowej Punktu, prowadzenie profilu Punktu na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych;
b) zapewnienia i obsługi telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
c) opracowywania i dystrybucji materiałów informacyjnych w wersjach obcojęzycznych;
8) Realizator zadania prowadzi bazę instytucji i organizacji, do których cudzoziemcy mogą zwrócić się o szczegółową pomoc.
9)  Punkt powinien być dostępny co najmniej 5 dni w tygodniu i minimum 5 godzin dziennie również w godzinach popołudniowych.
10)  Realizator na bieżąco monitoruje realizację zadania, ocenia rezultaty i rekomenduje rozwiązania istotne z punktu widzenia kontynuacji zadania w kolejnych latach.
11)  W trakcie realizacji zadania podmiot powinien podejmować działania zmierzające do:
a)  zastąpienia jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek z plastiku i mieszadełek do napojów wielorazowymi odpowiednikami lub odpowiednikami wykonanymi z ekologicznych materiałów, ulegających biodegradacji albo podlegających recyclingowi,
b)  w przypadku korzystania z usług cateringowych – podawania posiłków w opakowaniach biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku,
c)  rezygnacja z używania plastikowych toreb, opakowań lub reklamówek.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia 1 stycznia umowy do 31 grudnia 2024 r.: 100 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1.  Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.
2.  Warunki realizacji zadania:
1)  W ofercie należy opisać realizację wszystkich usług wymienionych w pkt I.2.3.
2)  Planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne (prowadzone w lokalu na ul. Młyńskiej 5), jak i w formie zdalnej (on-line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP
z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, piętro VIII, pok. 808,
c)  na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy › Konkursy-Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,
e)  na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1),

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW”.
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim w trybie otwartego konkursu ofert
2022    87 141,57 zł
2023    29 746,57 zł

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.  Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2.  Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3.  Przesunięcia terminu składania ofert.
4.  Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Wiceprezydent Miasta Katowice
Jerzy Woźniak


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - punkt informacyjny dla cudzoziemców - poprawne.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."