Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA.
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest wspieranie i aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane w następujących dzielnicach Katowic:
2.2.1. Os. Tysiąclecia oraz Janów – po jednym środowiskowym domu samopomocy typu A w każdej z dzielnic, zapewniające łącznie 68 miejsc, w tym w przypadku dzielnicy: Janów, dom ten może mieć zasięg ponadlokalny.
2.2.2 Załęże oraz Śródmieście – po jednym środowiskowym domu samopomocy typu B w każdej z dzielnic, zapewniające łącznie 45 miejsc.

2.3. Adresaci zadania:
2.3.1 Środowiskowe domy samopomocy typu A – osoby przewlekle psychicznie chore, będące mieszkańcami Katowic, posiadające decyzję administracyjną wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach lub inną upoważnioną osobę kierującą ich do ŚDS.
2.3.2 Środowiskowy dom samopomocy typu B - osoby z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające decyzję administracyjną wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach lub inną upoważnioną osobę kierującą ich do ŚDS.
2.3.3. W przypadku placówki o zasięgu ponadlokalnym, osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2.4. Zakres świadczonych usług (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy):
2.4.1 Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
5) poradnictwo psychologiczne;
6) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w wykupieniu leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
8) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną lub spektrum autyzmu.
9) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
10) inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy.

2.4.2 Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe.
Po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem Prezydenta Miasta Katowice (za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice) oraz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2.4.3 Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracują z:
1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, a w przypadku placówek o zasięgu ponadlokalnym z ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania ich podopiecznych;
3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4) Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach, a w przypadku placówek o zasięgu ponadlokalnym z powiatowymi urzędami pracy właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania ich podopiecznych;
5) organizacjami pozarządowymi;
6) kościołami i związkami wyznaniowymi;
7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi;
8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
2.4.4 W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników.
2.4.5 Dom może dodatkowo zapewnić, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach.

2.5. Doświadczenie: Co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju placówki.

2.6. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie na terenie miasta Katowice 4 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domów samopomocy), w tym: 3 o zasięgu lokalnym oraz 1 o zasięgu ponadlokalnym.

2.7. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba osób posiadających wydaną decyzję administracyjną przyznającą pobyt w środowiskowym domu samopomocy;
b) średnia miesięczna liczba osób korzystających z usług świadczonych przez środowiskowy dom samopomocy;
c) liczba i rodzaje świadczonych usług;
d) liczba nawiązanych kontaktów m.in. z: poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, Powiatowymi Urzędami Pracy, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób z niepełno sprawnościami (warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej), innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

2.8. Sposób monitorowania wskaźników:
a) dokumenty wewnętrzne ośrodka, tj. statut, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok;
b) dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego z uczestników;
c) wykaz wydanych decyzji administracyjnych na pobyt w ośrodku;
d) listy obecności uczestników zajęć,
e)  listy obecności zatrudnionej kadry;
f)  dzienniki/harmonogramy zajęć;
g)  dokumentacja dotycząca prowadzonej współpracy z innymi podmiotami;
h)  inna dokumentacja np. fotograficzna, plakaty, ulotki, prowadzona strona internetowa ośrodka.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA w 2024 r.: 3 127 155,84 ZŁ*, W TYM:
- na zadania zlecone gminie: 2 199 540,96 zł* (3 domy o zasięgu lokalnym),
- na zadania zlecone powiatu: 927 614,88 zł* (1 dom o zasięgu ponadlokalnym)
* Kwota dotacji uzależniona będzie od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przypadającej na 1 uczestnika ŚDS w 2024 r. oraz kwoty podwyższonej dotacji „Za życiem” w 2024 r.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy.

2. Termin ponoszenia wydatków: do 31 grudnia 2024 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Standardy:
2.1.2. Standardy minimalne - oferta musi zawierać opis wszystkich rodzajów usług wymienionych w pkt. I, 2, od 2.4.1 do 2.4.3.
2.1.3. Standardy pożądane – dodatkowo oferta musi zawierać opis co najmniej jednej usługi wymienionej w pkt. I, 2, od 2.4.4 do 2.4.5.

2.2. Kwalifikacje kadry:
Dokładne wymagania dotyczące kwalifikacji kadry opisane zostały w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2.3. Warunki lokalowe:
Dokładne wymagania dotyczące warunków lokalowych opisane zostały w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII pietro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 51 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM, W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
ROK 2022    2 839 402,94 ZŁ
ROK 2023*    2 293 157,60 zł*
    * kwota wykonania na dzień 12 października 2023 r.


VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
    

                                                                                                                                                                                                                    Wiceprezydent Miasta Katowice

                                                                                                                                                                                                                                                Jerzy Woźniak

Załaczniki:
Plik do pobrania:
Warunki konkursowe śds.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."