Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi

na lata 2021-2025”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic.

2.2. Adresaci zadania:
Mieszkańcy Katowic, będący osobami ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo.

2.3. Cel zadania:
Celem zadania jest zapewnienie gorącego posiłku osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym i niezaradnym życiowo, będącym mieszkańcami Katowic, co najmniej 5 razy w tygodniu, minimum przez 2 godziny dziennie pomiędzy godziną 11.00, a 17.00 (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przerwy w wydawaniu posiłków w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień), w tym:
- zapewnienie wydatków na wsad do kotła w wysokości nie niższej niż 3,50 zł za 1 gorący posiłek;
- zapewnienie sali do wydawania posiłków wyposażonej w miejsca siedzące do spożywania posiłków;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, w tym pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Podmiot wykorzystując własne środki finansowe/rzeczowe może zwiększyć liczbę wydawanych posiłków dziennie, pod warunkiem utrzymania prawidłowej jakości posiłków dofinansowanych przez miasto Katowice.

2.4. Oczekiwane rezultaty zadania:
a) przygotowanie i wydanie zadeklarowanej w ofercie liczby gorących posiłków dziennie;
b) poprawa jakości życia osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych i niezaradnych życiowo, będących mieszkańcami Katowic.

2.5. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba wydanych posiłków dziennie;
b) liczba dni i godzin, w których wydawane są posiłki.

2.6. Sposób monitorowania wskaźników:
- regulamin jadłodajni,
- jadłospisy dzienne,
- dokumentacja finansowo-księgowa (listy płac, faktury, rachunki),
- lista osób korzystających w danym dniu z posiłku,
- dokumentacja fotograficzna, plakaty, ulotki itp.

II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Kwota przeznaczona w 2024 r. na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:  333 127,00 zł.
Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od liczby wybranych do realizacji ofert.
W przypadku przedłużenia okresu realizacji zadania na 2025 r. (w formie aneksu do umowy), kwota dotacji przyznana na realizację zdania w 2024 r. może ulec zwiększeniu, w przypadku wzrostu kosztów niezbędnych do funkcjonowania jadłodajni, związanych m.in. ze wzrostem płacy minimalnej, kosztu mediów, żywności itp. Warunkiem zwiększenia dotacji jest złożenie przez Zleceniobiorcę wniosku wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją, który po weryfikacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy zostanie przyjęty do realizacji, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice dodatkowych środków finansowych na ten cel.  

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono dofinansowania.

3. W przypadku ofert na wsparcie wymagany jest minimalny wkład własny (finansowy, osobowy lub rzeczowy) po stronie oferenta w realizację projektu.
* W przypadku wyceny wkładu rzeczowego Oferent musi pamiętać, że wkład ten należy zaksięgować na koncie pozabilansowym. Dodatkowo sposób oszacowania wkładu własnego należy przedstawić w punkcie IV.2 oferty.

4. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obligatoryjny do wypełnienia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
W ramach zadania istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2025 r., w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zapewniające prawidłową realizację zadania (kucharz, pomoc kuchenna, osoba wydająca posiłki), w tym umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych – wskazane referencje oraz posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych.
2.2. Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług, (sala do wydawania i spożywania posiłków, zaplecze kuchenne, toaleta wraz z umywalką), spełniającym wymogi Sanepidu, Straży Pożarnej, BHP.
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.
Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni” + nazwa i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 36 04 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca – Zaangażuj się - – Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 9.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni”:

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022    272 732,00 zł
Rok 2023    277 606,00 zł*
* Stan na dzień 30 października 2023 r.     

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wiceprezydent Miasta Katowice

                Jerzy Woźniak


Załaczniki:


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - jadłodajnie 2024.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."