Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
1. Podmiotowi uprawnionemu określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych”.

*W wyniku postępowania konkursowego do realizacji może zostać wybrana tylko jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych poprzez wizytowanie tych miejsc przez streetworkerów.

2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane we wszystkich dzielnicach Katowic.

2.3. Adresaci zadania:
Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Katowice.

2.4. Zakres świadczonych usług:
a) wizytowanie (przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym/w okresie niskich temperatur) w godzinach popołudniowych, wieczornych lub nocnych (w dni robocze, przez co najmniej 3 godziny dziennie) terenu miasta Katowic, głównie śródmieścia i okolic, w celu poszukiwania osób bezdomnych potrzebujących pomocy;
b) motywowanie i wsparcie osób bezdomnych do podjęcia działań w celu wyjścia z bezdomności;
c) motywowanie osób bezdomnych do zmiany odzieży oraz skorzystania z zabiegów higienicznych w zlokalizowanych na terenie miasta Katowice placówkach oferujących tego rodzaju pomoc, jak również skorzystania z ośrodków wsparcia udzielających doraźnego schronienia;
d) zapewnienie osobom bezdomnym gorącego napoju lub gorącego napoju i posiłku;
e) zmniejszenie uciążliwości przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, w tym m.in. na klatkach schodowych,  korytarzach, w piwnicach, strychach;
f) prowadzenie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach – Działem ds. Osób Bezdomnych, służbą zdrowia, Strażą Miejską, Policją.

2.5. Oczekiwane rezultaty:
Pomoc osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Katowice poprzez prowadzenie działań/usług opisanych w pkt. 2.4., mających na celu poprawę jakości ich życia oraz pomoc w wyjściu z bezdomności.
Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

2.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) dzienna/tygodniowa/miesięczna liczba godzin usług streetworkerów na rzecz wizytowania miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,
b) liczba osób bezdomnych, którym udzielono pomocy w postaci:
- zmotywowania do zmiany odzieży oraz skorzystania z zabiegów higienicznych,
- zmotywowania do skorzystania z ośrodków wsparcia udzielających doraźnego schronienia,
- zapewnienia gorącego napoju lub gorącego napoju i posiłku,
- zmotywowania do podjęcia działań mających na celu wyjście z bezdomności.

2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a) listy obecności zatrudnionych streetworkerów,
b) dokumentacja potwierdzająca wyjścia i wyjazdy samochodem w teren, w celu wizytacji skupisk, w których przebywają osoby bezdomne,
c) inna dokumentacja np. dokumentacja fotograficzna.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r.: 45 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy zwanym dalej „organizacją pozarządową”, jeżeli:
a) jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmiot nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Kwalifikacje kadry: osoby zatrudnione powinny posiadać: umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych - wskazane referencje.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych” +nazwę i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 36 04 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 804,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
g) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 40 punktów.
W wyniku postępowania konkursowego do realizacji może zostać wybrana tylko jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU  I NIEZBĘDNEGO UBRANIA – STREETWORKING NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH”


WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANA PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM W ROKU BIEŻĄCYM I ROKU POPRZEDNIM, W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT I MAŁYCH GRANTÓW
ROK 2022    40 000,00 ZŁ
ROK 2023    45 000,00 ZŁ*
* stan na dzień 30 października 2023 r.


VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wiceprezydent Miasta Katowice

Jerzy Woźniak


Załączniki:


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - streetworking 2024.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."