Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w trzech noclegowniach działających na terenie miasta Katowice.

2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie nr 1:
Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w dwóch noclegowniach zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 134 (lokal A i B), czynnych przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ww. lokale są własnością miasta Katowice i są dostosowane do standardów określonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Posiadają także niezbędne do funkcjonowania noclegowni wyposażenie: meble - łóżka, materace, szafki, stoły, krzesła itp.; wyposażenie AGD - lodówki, pralki, telewizory, czajniki itp.; wyposażenie sanitarne - dozowniki mydła, podajniki ręczników papierowych i papieru toaletowego, lustra, kosze na śmieci itp.; pościel - kołdry, poduszki, koce, pościel; zestawy komputerowe - komputery, monitory, drukarki.
Każdy z ww. lokali z wyposażeniem, udostępniony zostanie Oferentowi, któremu zlecone zostanie zadanie na podstawie odrębnych umów użyczenia zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Wzory umów, o których mowa powyżej stanowią załączniki nr 1 i 2.

Zadanie nr 2:
Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom w noclegowni zlokalizowanej w dowolnej dzielnicy na terenie miasta Katowice, czynnej przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do standardów określonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). i spełniającym wymogi sanepidu, straży pożarnej, BHP.
Do oferty należy przedstawić tytuł prawny do lokalu (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


2.3. Adresaci zadania:
Mężczyźni - mieszkańcy Katowic, będący osobami: ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo.

2.4. Zakres świadczonych usług:
a) udzielenie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C;
b) umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju;
c) umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży;
d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany;
e) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami/specjalistami, w tym pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

2.5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie trzech noclegowni dla osób, o których mowa w pkt. 2.3., zapewniających po 40 miejsc każda z placówek (w przypadku zadania nr 1) oraz 30 miejsc (w przypadku zadania nr 2).

2.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miejsc w każdej z trzech noclegowni;
b) liczba osób korzystających z każdej z trzech noclegowni;
c) liczba nawiązanych kontaktów z innymi podmiotami/specjalistami w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a) regulamin noclegowni;
b) rejestr osób korzystających z noclegowni;
c) dokumentacja dotycząca współpracy z innymi podmiotami/specjalistami;
d) inna dokumentacja np. kronika, dokumentacja fotograficzna.

2.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

Warunki wymienione w pkt. 2.1. oraz 2.3. – 2.8. są wspólne dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

UWAGA!
NA PROWADZENIE KAŻDEJ Z TRZECH NOCLEGOWNI ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W KONKURSIE PODMIOT POWINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ, W PRZECIWNYM WYPADKU, TJ. JEŚLI W JEDNEJ OFERCIE PODMIOT WSKAŻE CHĘĆ PROWADZENIA 2 LUB WIĘCEJ NOCLEGOWNI – OFERTA TAKA ZOSTANIE ROZPATRZONA NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Kwota przeznaczona w 2024 r. na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:  1 388 604,00 zł.
Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od liczby wybranych do realizacji ofert.
W przypadku przedłużenia okresu realizacji zadania na 2025 r. (w formie aneksu do umowy), kwota dotacji przyznana na realizację zdania w 2024 r. może ulec zwiększeniu, w przypadku wzrostu kosztów niezbędnych do funkcjonowania placówki, związanych m.in. ze wzrostem płacy minimalnej, kosztu mediów, żywności itp. Warunkiem zwiększenia dotacji jest złożenie przez Zleceniobiorcę wniosku wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją, który po weryfikacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy zostanie przyjęty do realizacji, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice dodatkowych środków finansowych na ten cel.  

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
W ramach zadania istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2025 r., w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Katowice.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych – wskazane referencje oraz w przypadku żywienia posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych.
2.2. Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2).

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn” + nazwa i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
Katowice.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 36 04 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB POPRZEZ UDZIELENIE SCHRONIENIA, POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA – PROWADZENIE NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN”.

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022    1 691 957,00 zł
(noclegownie + schronisko dla bezdomnych mężczyzn)
Rok 2023    1 726 525,00 zł*
(noclegownie + schronisko dla bezdomnych mężczyzn)
* Stan na dzień 30 października 2023 r.         

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wiceprezydent Miasta Katowice

Jerzy Woźniak


Załączniki:Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - Noclegownie 2024.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - umowa użyczenia mienia ruchomego_wzór (1) ul. Obr. Westerplatte(3).doc    
Załacznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór umowy użyczenia _Noclegownia_konkurs 2024.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 4 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 5 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."