Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-06-22


Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób
 z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia"

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 200 000,00 zł na 2023 rok.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły:

w roku 2022 (poprzednim) -  zadanie nie było realizowane

w roku 2023 (bieżącym) * -  zadanie nie było jeszcze realizowane

*stan na dzień 22.03.2023

 

I.       Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023 r.  

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Projektów i Inicjatyw Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, dzwoniąc pod numer 725 161 573, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Katowicach www.mops.katowice.pl w zakładce: Konkursy – dotacje lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na portalu https://www.katowice.eu/Strony/Wydzial-Polityki-Spolecznej-konkursy.aspx. Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wita Stwosza 7, w terminie do dnia 13 lipca 2023r. r. do godziny 15.00.


Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Wita Stwosza 7, w ww. terminie (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach). 


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.


II.     Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w  rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

 • ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2.  Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono powierzania.

3.  Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4.   W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami (za wyjątkiem drobnych napraw i konserwacji), przebudową i adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów) które stanowi zakup inwestycyjny tj. jednostkowa cena przekracza
10 000 brutto oraz inne niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.

5.  W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania tj. wszystkie wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania.

6.   Preferowana kalkulacja kosztów powinna zawierać podział m. in.:

 1. Koszty merytoryczne: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację działań wraz z pochodnymi.

 2. Koszty rzeczowe związane z realizacją zadania, w tym zakup artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji działań.

 3. Koszty zakupu usług oraz innych niezbędnych do realizacji zadania.

 4. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (media, obsługa księgowa, koordynacja itp.) oraz inne koszty niezbędne do realizacji zadania.
   

III.   Tryb i kryteria oceny ofert:

1.   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia  24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

 2. Statut organizacji.

 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą na przykład: tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu nie będącym własnością organizacji składającej ofertę np. umowa najmu, umowa użyczenia lokalu, kwalifikacje kadry, dokument/y potwierdzające co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu tożsamej działalności, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem w/w konkursu. W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

 5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego udział w zadaniu.

 6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

  Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu). 

  W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)–4).

   

2.     Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie

 4. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich,

 5. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 6. wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

3. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4.  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

5.  Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 38 punktów.

6. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.

7.  Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

IV.  Otwarcie ofert odbędzie się 14 lipca r. o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach ul. Wita Stwosza 7 w pokoju 410.
Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice.

 Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:

 1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,

 2. Przesunięcia terminu składania ofert,

 3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

 4. Odwołania konkursu w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu Miasta na 2023 r. Plik do pobrania:
Warunki otwartego konkursu ofert.doc    
zał. nr 1 Wzór oferty.doc    
zał. nr 2 Wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."