Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-04-04

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wspierania realizacji zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca się w formie powierzenia/wspierania realizację następującego zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

Zadanie z obszaru ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży):

 

2.1. Zadanie nr 1: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez organizację edukacyjno-integracyjnego pikniku rodzinnego dla dzieci, młodzieży i rodzin pochodzenia polskiego i ukraińskiego, dotyczącego zagadnień ekologicznych.

Cel zadania:

1. Integracja i adaptacja dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy ze społecznością lokalną.

2. Wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności dzieci i młodzieży.

 

Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest do ok. 800 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.

Data i miejsce realizacji zadania: 23 września (minimum 5 godzin), na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała – Park Żołnierzy Września, ul. Niepodległości*.

 

*W przypadku, gdy w tym samym dniu lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym lub dniu następnym na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała organizowane będzie inne wydarzenie, istnieje konieczność nawiązania współpracy z jego organizatorem/ami w celu uzgodnienia zakresu obu wydarzeń.

 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Ustalenie hasła/tematu przewodniego pikniku.
 2. Przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacja, z uwzględnieniem hasła/tematu przewodniego.
 3. Uzyskanie stosownych zgód, w tym m.in. od właściciela/zarządcy terenu na: organizację pikniku, na wjazd i wyjazd pojazdów.
 4. Powiadomienie odpowiednich służb (policji, straży miejskiej) oraz Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice o terminie i miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 5. Przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice formularza organizacji wydarzenia wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznej organizacji imprezy, w tym: wygrodzenie obszaru pikniku.
 6. Ubezpieczenie imprezy (OC, NW).
 7. Zapewnienie zaplecza technicznego imprezy (co najmniej 10 namiotów wraz z wyposażeniem - krzesłami, stołami, ławostołami itp.; dostępu do pomocy medycznej; dostępu do prądu dla każdego z namiotów; co najmniej jednej przenośnej toalety typu toi toi dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; koszy na śmieci; sprzątania po imprezie).
 8. Pozyskanie partnerów do współpracy przy organizacji pikniku np. Nadleśnictwa Katowice.
 9. Organizacja tematycznych stref aktywności i zabawy, w tym eko: animacji, warsztatów, zabaw i konkursów z nagrodami.
 10. Zapewnienie sceny/podestu wraz z nagłośnieniem (+opłata do ZAIKS) i obsługą sprzętu oraz programu artystycznego, w tym co najmniej jednego występu artystów ukraińskich i/lub polskich.
 11. Zapewnienie konferansjera, w tym także do pomocy osoby ze znajomością języka ukraińskiego.
 12. Zapewnienie wolontariuszy do pomocy przy obsłudze wydarzenia.
 13. Zapewnienie promocji wydarzenia w języku polskim i ukraińskim zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, poprzez m.in.:
 • artykuły prasowe, komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia w lokalnych mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie plakatów, ulotek lub innych materiałów graficznych oraz ich dystrybucja (może być tylko wersja elektroniczna tych materiałów zamieszczona na stronie internetowej, w mediach społecznościowych).


  Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

  Liczba osób (dzieci i młodzieży) mających dostęp do programów nieformalnej edukacji.

  Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
 1. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
 2. Sprawozdanie/scenariusz/raport z działalności.
 3. Inne, w tym: strona www, plakaty, ulotki, zdjęcia, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych.

 

2.2. Zadanie nr 2: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez organizację kulturalno-integracyjnego pikniku rodzinnego dla dzieci, młodzieży i rodzin pochodzenia polskiego i ukraińskiego.

Cel zadania:

Integracja rodzin polskich z rodzinami ukraińskimi przebywającymi na terenie Katowic poprzez wzajemne przenikanie się dwóch kultur, przełamywanie barier językowych, kulturowych, zwyczajowych poprzez wspólną zabawę.

 

Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest do ok. 800 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.

 

Data i miejsce realizacji zadania: 17 czerwca 2023 r. (minimum 5 godzin), dwie lokalizacje: dzielnica: Bogucice – Park Bogucki oraz os. Paderewskiego – plac koło pomnika Żołnierza Polskiego*.

*W przypadku, gdy w tym samym dniu lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym lub dniu następnym na terenie dzielnicy Bogucice i/lub os. Paderewskiego organizowane będzie inne wydarzenie, istnieje konieczność nawiązania współpracy z jego organizatorem/ami w celu uzgodnienia zakresu tych wydarzeń.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Ustalenie hasła/tematu przewodniego obu pikników.
 2. Przygotowanie scenariusza wydarzeń i ich realizacja, z uwzględnieniem hasła/tematu przewodniego.
 3. Uzyskanie stosownych zgód, w tym m.in. od właściciela/-li/zarządcy/-ów terenu na: organizację obu pikników, na wjazd i wyjazd pojazdów.
 4. Powiadomienie odpowiednich służb (policji, straży miejskiej) oraz Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Promocji i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice o terminie i miejscu planowanych przedsięwzięć.
 5. Przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice formularza organizacji wydarzenia (dla każdej z lokalizacji) wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznej organizacji imprezy, w tym: wygrodzenie obszaru pikniku.
 6. Ubezpieczenie każdej z imprez (OC, NW).
 7. Zapewnienie zaplecza technicznego imprez w obu lokalizacjach (co najmniej 7 namiotów wraz z wyposażeniem - krzesłami, stołami, ławostołami itp.; dostępu do pomocy medycznej; dostępu do prądu dla każdego z namiotów oraz urządzeń zasilanych na prąd; co najmniej jednej przenośnej toalet typu toi toi dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami; co najmniej jednej przenośnej umywalki; koszy na śmieci; sprzątania w trakcie i po imprezach).
 8. Przygotowanie mapek rozmieszczenia namiotów/stoisk.
 9. Zapewnienie namiotów na potrzeby promocji Katowickiej Karty Mieszkańca.
 10. Zapewnienie w obu lokalizacjach imprezy sceny/podestu wraz z nagłośnieniem (+ opłata do ZAIKS) i obsługą sprzętu oraz programu artystycznego, w tym co najmniej jednego występu artystów ukraińskich i/lub polskich.
 11. Zapewnienie w obu lokalizacjach imprezy konferansjera, w tym także do pomocy osoby ze znajomością języka ukraińskiego.
 12. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz integracji społeczności polskiej ze społecznością ukraińską i zapewnienie im namiotów/stoisk, w których będą one mogły bezpłatnie prowadzić różnego rodzaju warsztaty, konkursy, zabawy itp.
 13. Pozyskanie innych partnerów do współpracy przy organizacji pikniku w obu lokalizacjach np. Nadleśnictwa Katowice, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia w zakresie przygotowania dodatkowych atrakcji dla dzieci (radiowozu policyjnego, wozu strażackiego, pokazu udzielania pierwszej pomocy).
 14. Organizacja tematycznych stref aktywności i zabawy, w tym: animacji, warsztatów, zabaw i konkursów z nagrodami.
 15. Zapewnienie wolontariuszy do pomocy przy obsłudze wydarzeń.
 16. Zapewnienie promocji każdego z wydarzeń w języku polskim i ukraińskim zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, poprzez m.in.:
 • artykuły prasowe, komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia w lokalnych mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie plakatów, ulotek lub innych materiałów graficznych oraz ich dystrybucja (może być tylko wersja elektroniczna tych materiałów zamieszczona na stronie internetowej, w mediach społecznościowych).


  Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

  Liczba osób (dzieci i młodzieży) mających dostęp do programów związanych z kulturą.


  Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.

2. Sprawozdania/scenariusze/raporty z działalności.

3. Inne, w tym: strona www, plakaty, ulotki, zdjęcia, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych.

 

2.3. Zadanie nr 3: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez organizację kulturalno-integracyjnego pikniku rodzinnego dla dzieci, młodzieży i rodzin pochodzenia polskiego i ukraińskiego.

Cel zadania:

Integracja rodzin polskich z rodzinami ukraińskimi przebywającymi na terenie Katowic poprzez wzajemne przenikanie się dwóch kultur, przełamywanie barier językowych, kulturowych, zwyczajowych poprzez wspólną zabawę.

 

Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest do ok. 800 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.

 

Data i miejsce realizacji zadania: 5 sierpnia 2023 r. (sobota) (minimum 5 godzin), dzielnica: Śródmieście – katowicki Rynek.*

 

*W przypadku, gdy w tym samym dniu lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym lub dniu następnym na terenie dzielnicy Śródmieście organizowane będzie inne wydarzenie, istnieje konieczność nawiązania współpracy z jego organizatorem/ami w celu uzgodnienia zakresu obu wydarzeń.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Ustalenie hasła/tematu przewodniego pikniku.
 2. Przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacja, z uwzględnieniem hasła/tematu przewodniego.
 3. Przygotowanie mapki rozmieszczenia namiotów/stoisk.
 4. Uzyskanie stosownych zgód, w tym m.in. od właściciela/zarządcy terenu na: organizację pikniku, na wjazd i wyjazd pojazdów.
 5. Powiadomienie odpowiednich służb (policji, straży miejskiej) oraz Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Promocji i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice o terminie i miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 6. Przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice formularza organizacji wydarzenia wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznej organizacji imprezy, w tym: wygrodzenie obszaru pikniku.
 7. Zgłoszenie do Sanepidu bezpłatnej strefy gastronomii.
 8. Ubezpieczenie imprezy (OC, NW).
 9. Zapewnienie zaplecza technicznego imprezy (co najmniej 15 namiotów wraz z wyposażeniem - krzesłami, stołami, ławostołami itp.; dostępu do pomocy medycznej; dostępu do prądu dla każdego z namiotów oraz urządzeń zasilanych na prąd; co najmniej dwóch przenośnych toalet typu toi toi, w tym jednej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami; co najmniej jednej przenośnej umywalki; co najmniej trzech 120 l koszy na śmieci; sprzątania w trakcie i po imprezie).
 10. Przygotowanie mapki rozmieszczenia namiotów/stoisk.
 11. Zapewnienie namiotu na potrzeby promocji Katowickiej Karty Mieszkańca.
 12. Zapewnienie na imprezie sceny wraz z nagłośnieniem (+ opłata do ZAIKS) i obsługą sprzętu oraz programu artystycznego, w tym co najmniej dwóch występów artystów ukraińskich i/lub polskich.
 13. Zapewnienie na imprezie konferansjera, w tym także do pomocy osoby ze znajomością języka ukraińskiego.
 14. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz integracji społeczności polskiej ze społecznością ukraińską i zapewnienie im namiotów/stoisk, w których będą one mogły bezpłatnie prowadzić różnego rodzaju warsztaty, konkursy, zabawy itp.
 15. Pozyskanie innych partnerów do współpracy przy organizacji pikniku np. Nadleśnictwa Katowice, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia w zakresie przygotowania dodatkowych atrakcji dla dzieci (radiowozu policyjnego, wozu strażackiego, pokazu udzielania pierwszej pomocy).
 16. Organizacja w trakcie pikniku tematycznych stref: zdrowia (z możliwością wykonana bezpłatnych badań: pomiaru glukozy, cholesterolu, saturacji ciśnienia tętniczego krwi), bezpłatnej gastronomii, zabawy, aktywności i kultury wraz z atrakcjami towarzyszącymi (w tym: co najmniej jeden dmuchaniec, strefa malowania twarzy, bańki mydlane, balony itp.), rodzinne warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne, gry i zabawy z nagrodami.
 17. Zapewnienie wolontariuszy do pomocy przy obsłudze wydarzenia.
 18. Zapewnienie promocji wydarzenia w języku polskim i ukraińskim zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, poprzez m.in.:
 • artykuły prasowe, komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia w lokalnych mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie plakatów, ulotek lub innych materiałów graficznych oraz ich dystrybucja (może być tylko wersja elektroniczna tych materiałów zamieszczona na stronie internetowej, w mediach społecznościowych).

   
  Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

  Liczba osób (dzieci i młodzieży) mających dostęp do programów związanych z kulturą.

  Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.

2. Sprawozdania/scenariusze/raporty z działalności.

3. Inne, w tym: strona www, plakaty, ulotki, zdjęcia, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych.

 

2.4. Zadanie nr 4: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez organizację kulturalno-integracyjnego pikniku rodzinnego dla dzieci, młodzieży i rodzin pochodzenia polskiego i ukraińskiego.

Cel zadania:

Integracja rodzin polskich z rodzinami ukraińskimi przebywającymi na terenie Katowic poprzez wzajemne przenikanie się dwóch kultur, przełamywanie barier językowych, kulturowych, zwyczajowych poprzez wspólną zabawę.

 

Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest do ok. 800 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów zarówno pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego.

 

Data realizacji zadania: 9 września 2023 r. (sobota) (minimum 5 godzin)

Miejsce realizacji zadania: Plac przez katowickim Spodkiem i Park Powstańców Śląskich lub katowicki Rynek i Park Powstańców Śląskich (do ustalenia ze Zleceniobiorcą do 2 miesięcy przed planowanym terminem pikniku).*

 

*W przypadku, gdy w tym samym dniu lub w dniu bezpośrednio poprzedzającym lub dniu następnym na terenie dzielnicy Śródmieście organizowane będzie inne wydarzenie, istnieje konieczność nawiązania współpracy z jego organizatorem/ami w celu uzgodnienia zakresu obu wydarzeń.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

1. Ustalenie hasła/tematu przewodniego pikniku.

2. Przygotowanie scenariusza wydarzenia i jego realizacja, z uwzględnieniem hasła/tematu przewodniego.

3. Przygotowanie mapki rozmieszczenia namiotów/stoisk.

4. Uzyskanie stosownych zgód, w tym m.in. od właściciela/zarządcy terenu na: organizację pikniku, na wjazd i wyjazd pojazdów.

5. Powiadomienie odpowiednich służb (policji, straży miejskiej) oraz Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Promocji i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice o terminie i miejscu planowanego przedsięwzięcia.

6. Przesłanie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice formularza organizacji wydarzenia wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznej organizacji imprezy, w tym: wygrodzenie obszaru pikniku.

7. Zgłoszenie do Sanepidu bezpłatnej strefy gastronomii.

8. Ubezpieczenie imprezy (OC, NW).

9. Zapewnienie zaplecza technicznego imprezy (co najmniej 30 namiotów wraz z wyposażeniem – krzesłami (co najmniej 60 sztuk), stołami (co najmniej 30 sztuk), ławostołami (co najmniej 30 sztuk) itp.; dostępu do pomocy medycznej; dostępu do prądu dla każdego z namiotów oraz urządzeń zasilanych na prąd; co najmniej trzech przenośnych toalet typu toi toi, w tym jednej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami; co najmniej jednej przenośnej umywalki; co najmniej czterech 240 l koszy na śmieci; sprzątania w trakcie i po imprezie).

10. Przygotowanie mapki rozmieszczenia namiotów/stoisk.

11. Zapewnienie namiotu na potrzeby promocji Katowickiej Karty Mieszkańca.

12. Zapewnienie na imprezie sceny wraz z nagłośnieniem (+ opłata do ZAIKS) i obsługą sprzętu.

13. Zapewnienie na imprezie konferansjera, w tym także do pomocy osoby ze znajomością języka ukraińskiego.

14. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz integracji społeczności polskiej ze społecznością ukraińską i zapewnienie im namiotów/stoisk, w których będą one mogły bezpłatnie prowadzić różnego rodzaju warsztaty, konkursy, zabawy itp.

15. Pozyskanie innych partnerów do współpracy przy organizacji pikniku np. Nadleśnictwa Katowice, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia w zakresie przygotowania dodatkowych atrakcji dla dzieci (radiowozu policyjnego, wozu strażackiego, pokazu udzielania pierwszej pomocy).

16. Organizacja w trakcie pikniku tematycznych stref:

 • zdrowia - z możliwością wykonana bezpłatnych badań: pomiaru glukozy, cholesterolu, saturacji ciśnienia tętniczego krwi, z możliwością uzyskania porad: dietetycznych, zdrowotnych, pokazu/-ów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyrobienia karty EKUZ (przy udziale i pomocy: organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką profilaktyki zdrowia, niepublicznych zakładów opieki zdrowia, przedstawicieli: Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych itp.),
 • bezpłatnej gastronomii – zapewnienie co najmniej pięciu stoisk z bezpłatnymi:  zdrowymi przekąskami z owoców i warzyw, wodami smakowymi/lemoniadami, świeżo wyciskanymi sokami, popcornem, watą cukrową, lodami (przy udziale i pomocy organizacji pozarządowych zajmujących),
 • zabawy – zapewnienie: co najmniej dwóch dmuchańców, karuzeli/pociągu, stoisk do malowania twarzy i robienia kolorowych warkoczyków, baniek mydlanych, balonów, szczudlarzy, dużych maskotek, pokazów magii, rodzinnych warsztatów kulinarnych, warsztatów artystycznych, warsztatów muzycznych, gier i zabaw z nagrodami (przy udziale i pomocy organizacji pozarządowych),
 • sportu i kultury – zorganizowanie pokazów, gier i zabaw sportowych, jak również programu artystycznego na scenie (przy udziale i pomocy: organizacji pozarządowych, Miejskich Domów Kultury, katowickich szkół i przedszkoli).

17. Zapewnienie wolontariuszy do pomocy przy obsłudze wydarzenia.

18. Zapewnienie promocji wydarzenia w języku polskim i ukraińskim zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców, poprzez m.in.:

 • artykuły prasowe, komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia w lokalnych mediach, w tym w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie plakatów, ulotek lub innych materiałów graficznych oraz ich dystrybucja (może być tylko wersja elektroniczna tych materiałów zamieszczona na stronie internetowej, w mediach społecznościowych).


  Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

  Liczba osób (dzieci i młodzieży) mających dostęp do programów związanych z kulturą.

  Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.

2. Sprawozdania/scenariusze/raporty z działalności.

3. Inne, w tym: strona www, plakaty, ulotki, zdjęcia, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych.

 

Ryzyko realizacji wszystkich pięciu pikników:

W przypadku prognozy pogody zapowiadającej wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. zapowiadane zbyt intensywne opady deszczu) organizacja każdego z ww. pikników może zostać przełożona na inny termin, uzgodniony wspólnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest do podjęcia działań organizacyjnych i informacyjnych związanych z organizacją imprezy w innym terminie.

 

Ww. zadania powinny być realizowane:

a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.:

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 2 x po 50 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 3: 100 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 4: 250 000,00 zł.

 

Ww. zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

12. W wyniku postępowania konkursowego:

a) w przypadku zadań nr 1, 3 i 4 - może być wybrana do realizacji tylko 1 oferta,

b) w przypadku zadania nr 2 – mogą być wybrane do realizacji 2 oferty, tj. po 1 ofercie na organizację każdego z pikników.

 

IV. Termin poniesienia wydatków i warunki realizacji zadania:

1. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

 

2.2. Po przyznaniu dotacji Oferent zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności bezpośrednio związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).

 

2.3. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert. 

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs - nazwa konkursu, tj. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" + nazwa organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII pietro, pokój nr 809), w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 33 88 oraz (32) 259 34 72 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 803 i 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 7. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 8:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

 

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022

104 558,19 zł

 

Rok 2023637 478,00 zł*

* Stan na dzień 28 marca 2023 r.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 


Plik do pobrania:
Warunki konkursu - UNICEF - pikniki.docx    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."