Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-16

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych

w ramach Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"


I. Rodzaj i cel zadania.

Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleca się w formie wsparcia realizację zadania: Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

1. Cel zadania:

Celem zadania jest organizacja wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działającym na terenie miasta Katowice, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi" oraz współpraca z lokalnie działającymi grupami nieformalnymi/mieszkańcami Katowic zainteresowanych działalnością ww. podmiotów

 

2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w lokalach miejskich udostępnionych w ramach umów użyczenia przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach.

 

3. Zakres świadczonych usług:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dwóch lokalizacjach wymienionych w punkcie 2, który będzie świadczył następujące usługi:

 

1)  podstawowa działalność merytoryczna Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:

a) prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa – dostępne przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin, co najmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych/strefy animacji w weekendy,

b) wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji kombatanckich mających swoją siedzibę w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7,

c) wypracowanie wspólnych zasad/regulaminu współpracy pomiędzy dwoma lokalizacjami – szczególnie w zakresie komunikacji, planowania działań, zarządzania użyczaniem przestrzeni,

d)  organizacja szkoleń i spotkań zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, w tym:

 • prowadzenie szkoleń dla organizacji (np. prawne aspekty funkcjonowania organizacji, zmiany w przepisach prawnych, źródła pozyskiwania środków na działalność organizacji, organizowanie wolontariatu),
 • prowadzenie spotkań informacyjnych,
 • prowadzenie spotkań konsultacyjnych,

e)  wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym:

 • doradztwo ogólne: zakładanie organizacji, współpraca z administracją publiczną, przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
 • doradztwo specjalistyczne, w tym formalno-prawne, marketingowe, kadrowe itp.
 • wsparcie księgowe organizacji pozarządowych,

f) wsparcie dla NGO w zakresie promocji i PR, w tym wparcie w zakresie przygotowania pakietów promocyjnych,

g) wsparcie w zakresie wolontariatu,

2) bezpłatne udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym oraz lokalnie działającym grupom nieformalnym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi:

a) na działania eventowe, szkoleniowe,

b) na spotkania branżowe i robocze zespołów,

c) na prowadzenie działalności biurowej – zapewnienie przestrzeni i sprzętu do cooworkingu,

3) użyczanie jednego z dwóch adresów Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla rejestracji siedziby organizacji pozarządowych,

4) prowadzenie działań integracyjnych i animacyjnych na rzecz organizacji pozarządowych /grup nieformalnych/ mieszkańców Katowic, w tym między innymi:

a) integracja organizacji pozarządowych poprzez wsparcie podejmowania wspólnych działań na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców,

b) animacja społeczności lokalnej,

c) promowanie aktywności społecznej i wolontariatu, 

d) organizacja spotkań branżowych  oraz wizyt studyjnych (np. celem wymiany wiedzy, doświadczeń, wspólnych działań) inicjowanie i organizacja spotkań z przedstawicielami Miasta Katowice.

4. Adresaci zadania:

1) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców,

2) grupy nieformalne zainteresowane prowadzeniem działalności pożytku publicznego,

3) osoby fizyczne zainteresowane założeniem podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnieniem w ekonomii społecznej,

4) mieszkańcy Katowic.


5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

Zapewnienie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego, o którym mowa w pkt. 3 w ramach działalności Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych umożliwiającego powstawanie i rozwój organizacji pozarządowych działających w Katowicach oraz wzmacniającego aktywność obywatelską.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób możliwy do ich zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

 

6. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania:

1) liczba szkoleń/spotkań dla organizacji pozarządowych,

2) wykaz organizacji pozarządowych korzystających z przestrzeni Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

3) wykaz organizacji pozarządowych posiadających adres siedziby lub do korespondencji w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych,

4) liczba godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych,

5) liczba organizacji objętych różnymi formami usług/wsparcia.

 

7. Sposób monitorowania wskaźników:

1) programy i rejestry szkoleń/spotkań,

2) listy imienne osób/organizacji, które skorzystały z danego rodzaju usług/wsparcia,

3) harmonogramy pracy/listy obecności zatrudnionych pracowników,

4) harmonogramy pracy/rejestr zaangażowanych wolontariuszy,

5) wykaz organizacji pozarządowych, którym użyczono adresów Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych do rejestracji swojej siedziby,

6) rejestr organizacji pozarządowych korzystających z przestrzeni i infrastruktury (sprzęt, wyposażenie, sale) Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

7) rejestr innych działań prowadzonych w ramach Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 
8. Zadanie powinno być realizowane:

1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

2) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


9. Doświadczenie:
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających inne organizacje pozarządowe.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 800 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.  Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym:              
organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

 a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. w formie aneksu do umowy.

2. Warunki realizacji zadania:

1) W ofercie należy opisać realizację wszystkich podpunktów wymienionych w pkt I.3 planowanych w lokalach przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7.

2) Planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne (prowadzone w lokalach przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7), jak i w formie zdalnej (on line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 14.00

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, piętro VIII, pok. 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy › Konkursy-Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1)

 
VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.
7.Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych"

 

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim w trybie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Katowickiego centrum organizacji pozarządowych
ROK 2021250 000,00 zł
Rok 2022380 000,00 zł

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Plik do pobrania:
warunki konkursu COP.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."