Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-09-23

​Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr VI/102/19  z dnia 28 marca 2019  r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu zmiany nr 1  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice " - II edycja  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od  3 do  31 października  2022 r.


Projekt podlegający wyłożeniu do publicznego wglądu obejmuje:
-  obszar w rejonie alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej (nr 1.1),
-  obszar w rejonie ulic Feliksa Bocheńskiego i Upadowej (nr 1.2),
-  obszar w rejonie ulic Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego (nr 1.3),
-  aktualizację zapisów w zakresie górnictwa i lotnictwa.
Projektowane zmiany zostały oznaczone w tekście i rysunkach dokumentu.


Projekt wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego. Z dokumentami można będzie również zapoznać się w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, ul. Teatralna 17a w godzinach od 900 do 1300 w dniach: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 28 i 31 października 2022 r. oraz w godzinach od 1500-1800 w dniach:  4, 5, 12 ,14, 18, 20, 24 i 27 października 2022 r.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 13 października 2022 r. o godz. 1700 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, ul. Teatralna 17a. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 52 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 11 października 2022 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne,  zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c ustawy, należy składać w formie papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP i poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w czasie trwania wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu oraz w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada  2022 r.


Uwagi niedotyczące przedmiotu zmiany nr 1 „Studium…” – II edycja lub wykraczające poza jej zakres, a także uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane:

-    o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-    o prognozie oddziaływania na środowisko,
-    o opracowaniu ekofizjograficznym,
-    o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.


Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Katowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu zmiany studium.

Prezydent Miasta KatowiceKLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2.    Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 11 oraz zgodnie z art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77, na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    W przypadku składania uwagi do projektu zmiany studium bądź w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie nie podania danych osobowych złożona uwaga nie będzie rozpatrywana w trybie określonym w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w dyskusji publicznej podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nazwiska uniemożliwi rezerwację miejsca na spotkaniu.

9.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.    Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.    Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Plik do pobrania:
02 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_UWAR_txt_1.pdf    
03 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_UWAR_txt_2.pdf    
04 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_UWAR_txt_3.pdf    
05 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_Kier_txt.pdf    
06 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_Kier_rys1.pdf    
07 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_Kier_rys2.pdf    
08 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_Kier_rys3.pdf    
09 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_POS_txt.pdf    
1 (10 BIP 2022) - skan ogłoszenia.pdf    
10 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_POS_rys.pdf    
11 (10 BIP 2022)_projekt_zm1_SUiKZP_POS_oświadczenie.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."