Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-09-23

​Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice - Ochojec oraz północno - zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 września 2022r. do 28 października 2022r.


Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu w zakładce Urząd Miasta/Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia planowania przestrzennego oraz na stronie www.katowice.eu/plan-dla-piotrowic.

 

We wskazanym okresie wyłożenia, informacje o ustaleniach projektu planu i wyjaśnienia projektantów, będzie można uzyskać pod nr telefonu 532 600 607 od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1230, za wyjątkiem dni w których odbywać będą się dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy.


Ponadto z dokumentami będzie można również zapoznać się w trakcie dyżurów, które odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy nr 19 Piotrowice - Ochojec przy ul. gen. Jankego 136 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe - filia Piotrowice) w dniach: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października 2022r. w godzinach od 1330 do 1730.


Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 października 2022r. w Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, o godz. 1700. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 35 56 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 18 października 2022r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, należy składać w formie papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP i poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2022r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane:

-    o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
-    o prognozie oddziaływania na środowisko,
-    o opracowaniu ekofizjograficznym,
-    o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.


Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Katowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.


Prezydent Miasta KatowiceKLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2.    Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 8c, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77, na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W razie nie podania danych osobowych złożona uwaga nie będzie rozpatrywana w trybie określonym w art. 17 pkt 12 ww. ustawy.

9.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.    Podając dane dodatkowe, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.    Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wniosek z wnioskodawcą.

3.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Plik do pobrania:
02 (9 BIP 2022) - projekt planu - tekst.pdf    
03 (9 BIP 2022) - projekt planu - uzasadnienie.pdf    
04 (9 BIP 2022) - projekt planu - rysunek (wielkość pliku - 24MB).jpg    
04 (9 BIP 2022) - projekt planu - rysunek (wielkość pliku - 52MB).pdf    
05 (9 BIP 2022) - prognoza środowiskowa - tekst.pdf    
06 (9 BIP 2022) - prognoza środowiskowa - rysunek (wielkość pliku - 19MB).pdf    
06 (9 BIP 2022) - prognoza środowiskowa - rysunek (wielkość pliku - 22MB).jpg    
1 (9 BIP 2022) - skan ogłoszenia.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."