Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-02-24

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania:

 

„Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 – WUF11" 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

 

I. Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 – WUF11"

 

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

Miasto Katowice będzie gospodarzem jedenastej edycji. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 roku.

Informacje dotyczące WUF11: https://wuf11.katowice.eu/


Słownik:

 • WUF11 - XI sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

 • UN-Habitat – rozumie się przez to Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich

 • Minister – Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wydział Koordynacji Przygotowań Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

 • Miasto Katowice – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

 

2. Cel zadania:

Celem głównym zadania jest organizacja wolontariatu celem wsparcia uczestników oraz wydarzeń organizowanych w ramach XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku – WUF11.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 15 lipca 2022 r.


3. Miejsce realizacji zadania:

Na terenie WUF11 i poza nim, tj. na uzgodnionych z Ministrem i UN-Habitat:

- dworcach kolejowych i autobusowych oraz portach lotniczych na terenie Katowic i Krakowa),

- w strefie Blue Zone będącej miejscem wydarzenia WUF11,

- w wybranych strefach na terenie Katowic,

lub innych miejscach uzgodnionych z Miastem Katowice.

 

4. Zakres świadczonych usług:

Wsparcie XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach poprzez zaangażowanie wolontariuszy    w działania w obszarach opisanych w pkt 1.2 w okresie od 23.06.2022 r. do 03.07.2022 r.

 

5. Zakres działań objętych realizacją zadania:

1) Przygotowanie programu wolontariatu, w tym procesu rekrutacji i szkoleń. W ramach programu należy przewidzieć możliwość udziału osób ze szczególnymi potrzebami, np. osoby z niepełnosprawnościami, osób w wieku senioralnym. Wolontariuszami muszą być osoby pełnoletnie posługujące się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

2) Rekrutacja wolontariuszy do obsługi WUF11, w tym m.in.:

a) przygotowanie formularza rekrutacji wolontariuszy w co najmniej 2 językach: polskim i angielskim,

b) przygotowanie i wysyłka zaproszeń do udziału w wolontariacie skierowanych m.in. do szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych, w tym Uniwersytetów III Wieku, organizacji pozarządowych i innych,

c) przeprowadzenie procesu rekrutacji wolontariuszy w formie stacjonarnej i/lub w formie on-line,

d) utworzenie bazy co najmniej 300 wolontariuszy po przeprowadzonej rekrutacji,

e) utworzenie bazy co najmniej 100 wolontariuszy rezerwowych,

f) przekazanie powyższych baz do weryfikacji CBA zgodnie z przyjętymi procedurami przez Urząd Miasta Katowice,

g) utrzymanie stałego kontaktu z wyłonionymi wolontariuszami poprzez wybrany portal społecznościowy lub inne komunikatory,

3) Zapewnienie tzw. „bazy wolontariuszy" znajdującej się w Śródmieściu Katowic (organizacja i utrzymanie) w uzgodnieniu z Miastem Katowice.

Baza wolontariuszy to:

a) miejsce spotkań koordynatorów z wolontariuszami do bieżącej komunikacji,

b) miejsce posiłków dla wolontariuszy,

c) strefa relaksu i odpoczynku dla wolontariuszy,

4)  Przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy (m.in. obowiązki wolontariusza, zachowań międzykulturowych, komunikacji i savoir-vivre z osobami z niepełnosprawnością, pierwszej pomocy z uwzględnieniem części praktycznej, topografii miasta oraz innych wskazanych przez UN-Habitat),

5) Zapewnienie wyżywienia wolontariuszom poprzez m.in.:

a) stały dostęp do napojów zimnych i ciepłych w okresie wskazanym w punkcie 4 w miejscach o których mowa w pkt. 3, z wyłączeniem napojów dla wolontariuszy na terenie strefy Blue Zone,

b) zapewnienie co najmniej jednego ciepłego posiłku mięsnego i wegańskiego zgodnie

z zapotrzebowaniem wolontariuszy w okresie wskazanym w punkcie 4, w miejscach o których mowa w pkt. 3., z wyłączeniem obiadów dla wolontariuszy na terenie strefy Blue Zone

c) zapewnienie śniadania lub kolacji w postaci suchego prowiantu np.: kanapka z wkładką mięsną i warzywem lub wegańska,

d) zapewnienie drobnych przekąsek, np. baton energetyczny,

6) Zapewnienie ubezpieczenia NNW,

7) Zapewnienie wolontariuszom ubrania zgodnego z wizualizacją przedstawioną przez Miasto Katowice po uzgodnieniu z Ministrem,  

8) Wynajem/zakup urządzeń do komunikacji pomiędzy grupami wolontariuszy np. walki – talki, karty sim dla koordynatorów wolontariuszy i osób wspierających,

9) Zapewnienie odpowiedniej liczby wolontariuszy w miejscach wskazanych w punkcie 3, w tym bieżące opracowywanie harmonogramu ich pracy dostosowane do zmieniających się potrzeb,

10) Przygotowywanie raportów dotyczących przygotowań do WUF11 oraz przygotowywanie dziennych raportów w trakcie WUF11,

11) Promocja bieżących działań podejmowanych w ramach wolontariatu np. poprzez profil utworzony w mediach społecznościowych,

12) Przygotowanie raportu podsumowującego działania wolontariuszy w związku z WUF11

13) Przygotowanie i wydanie zaświadczeń/certyfikatów dla wolontariuszy potwierdzających ich zaangażowanie przy WUF11.

6. Zadanie fakultatywne:
zorganizowanie wydarzenia/spotkania integracyjnego dla wolontariuszy WUF11 z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zaangażowanymi w wolontariat, w terminie uzgodnionym z Miastem Katowice.
7. Adresaci zadania: uczestnicy WUF11.
8. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

Zapewnienie wsparcia wolontarystycznego przez co najmniej 300 wolontariuszy przy realizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach - WUF11.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób możliwy do ich zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

 

9. Przykładowy wskaźnik realizacji zadania:

 1. liczba wolontariuszy

 

10. Sposób monitorowania wskaźników:

 • baza wolontariuszy,
 • listy obecności/rejestr zaangażowanych wolontariuszy,
 • harmonogram pracy wolontariuszy,
 • profil w mediach społecznościowych,
 • listy obecności zatrudnionych pracowników,
 • dokumentacja fotograficzna.


11. Zadanie powinno być realizowane:

1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

2) podmiot realizujący zadanie ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne
i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.

3) w trakcie realizacji zadania podmiot powinien podejmować działania zmierzające do:

a) zastąpienia jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek z plastiku i mieszadełek do napojów wielorazowymi odpowiednikami lub odpowiednikami wykonanymi z ekologicznych materiałów, ulegających biodegradacji albo podlegających recyclingowi,

b) podawania posiłków w opakowaniach biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku 

c) w przypadku korzystania z usług cateringowych ,

 rezygnacji z używania plastikowych toreb, opakowań lub reklamówek.

4) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 15 lipca 2022 r.: 341 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana organizacjom pozarządowym jeżeli:

 • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym postępowaniem konkursowym,
 • ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, które zlecono w formie wsparcia lub powierzenia.

3. W przypadku ofert złożonych w formie wsparcia można wykazać wkład finansowy, osobowy lub rzeczowy* po stronie oferenta w realizację projektu.

* W przypadku wyceny wkładu rzeczowego Oferent musi pamiętać, że wkład ten należy zaksięgować na koncie pozabilansowym. Dodatkowo sposób oszacowania wkładu własnego należy przedstawić w punkcie IV.2 oferty.

4. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.

5. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

6. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1.  Termin realizacji zadania: od  dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2022 r.,

2. Warunki realizacji zadania:

1) w ofercie należy opisać realizację wszystkich usług wymienionych w pkt I.4.

2) planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne, jak i w formie zdalnej (on line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.


V. Termin składania ofert:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 17 marca 2022 r. do godz. 14.00

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP
z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 14.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 – WUF11" .

 

Rok

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim w trybie otwartego konkursu ofert

2021

Zadanie nie było realizowane

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 5. W przypadku unieważnienia ww. otwartego konkursu ofert dopuszcza się zastosowanie trybu wynikającego z innych przepisów, w tym z przepisów z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.Plik do pobrania:
warunki konkursowe - wolontariat WUF11.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2022.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."