Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor - w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w:
  • administracji publicznej - w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji celu publicznego lub
  • opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego lub
  • projektowaniu w budownictwie,
 • posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5, art. 50 ust. 4 lub art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo budowlane,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word i MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism,
 • samodzielność,
 • umiejętność postępowania w kontaktach z klientem zewnętrznym,
 • odporność na stres,
 • obowiązkowość, dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • sporządzała projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących,
 • prowadziła postępowania administracyjne.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.​

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lipcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w: administracji publicznej - w zakresie sporządzania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji celu publicznego lub opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego lub projektowaniu w budownictwie /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5, art. 50 ust. 4 lub art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/76/2021 na stanowisko urzędnicze - starszy inspektor - w Wydziale Architektury i Budownictwa" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.700 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."