Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych w Wydziale Geodezji.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności geodezja lub
  • wyższe o dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu geodezji lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w przypadku wykształcenia średniego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności:
  • w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych MS Office: Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • odpowiedzialna za weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 • przygotowywała dokumentację oraz pisma niezbędne w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w zakresie danych geodezyjnych oraz dotyczących wprowadzania zmian danych w ewidencji gruntów i budynków, wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Francuska 70 /budynek wyposażony windę/,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca umiejętności radzenie sobie ze stresem oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/40/2020 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Geodezji", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina, teatru oraz zajęć sportowych,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."