Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Wyszukiwane informacje nie są dostępne

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych,
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Radna/Radny Rady Miasta Katowice, z którym się Pani/Pan kontaktuje i której/któremu przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe. Dane kontaktowe wszystkich Radnych znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Miasta Katowice.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest związane z realizacją obowiązków Radnego, działającego na podstawie przepisu prawa, tj. przyjęciem Pani/Pana zgłoszenia/postulatu i przedstawienie go organom gminy do rozpatrzenia, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie jaki będzie wynikał z treści złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia/postulatu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
   1. zakwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pan/Pani potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być niezbędne do realizacji obowiązków Radnej/Radnego.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."