Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-04-28

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice - informacje ogólne


Dnia 17 grudnia 2020 r. Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXIX/637/20 przyjęła zaktualizowany „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”. Podstawę prawną przyjętego dokumentu stanowi art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Program opracowany był w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na lata 2014-2020” oraz uchwałę nr 2483/83/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 grudnia 2015 r. dotyczącą zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z późniejszymi zmianami, aktualna uchwała - nr 1656/272/V/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.).
Prace nad Programem rozpoczęły się w roku 2014 opracowaniem dokumentu pn.: „Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Katowice wraz z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną”. Kolejne etapy prac polegały na analizie sytuacji środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej wszystkich dzielnic Katowic. Uzupełnieniem tych badań były spotkania konsultacyjne przeprowadzone w najbardziej zdegradowanych dzielnicach miasta. Stanowiły one istotne narzędzie poznania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, jak również były sposobnością do weryfikacji spójności wcześniej planowanych działań rewitalizacyjnych. Spotkania odegrały także znaczącą rolę w wymiarze edukacyjnym, przybliżając uczestnikom warsztatów pojęcie rewitalizacji, w tym jej istotę i cele, a przede wszystkim znaczenie zaangażowania szerokiego grona interesariuszy, gwarantującego powodzenie procesu rewitalizacji.
W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” wyznaczono obszar rewitalizacji w granicach 8 jednostek pomocniczych, o łącznej powierzchni 1 407,42 ha (8,51% powierzchni miasta) zamieszkały przez 63 592 osób  (ok. 23 % ludności miasta).  

Obszar rewitalizacji w mieście Katowice składa się z 6 podobszarów miejskich w ramach jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec oraz 6 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz Szopienice-Burowiec.


Uchwały, które ustraciły swoją moc:

Uchwała XLVII/1043/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XXIX/637/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XII/272/19 z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała nr LX/1240/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Uchwała nr XLV/856/17 z dnia 27 lipca 2017 r. 

Uchwała nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

 

kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu

 
 
 
 
Podsumowanie_soos wraz z uzasadnieniem.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."