Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Adres: ul. Rynek 13, pok. 507
Telefon: (32) 2593 563
Email: pu@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO ZMIAN


1. Sporządzanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” („Studium”) i zmian ustaleń „Studium” w tym:

a/ przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących „Studium” oraz zmian „Studium”,

b/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium” oraz zmian „Studium”,

c/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „Studium” oraz zmian „Studium” zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena oddziaływania na środowisko,

d/ opracowywanie projektów „Studium” oraz zmian „Studium”,

e/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu ustaleń „Studium” oraz zmian „Studium”,

f/ prowadzenie konsultacji partycypacyjnych dot. opracowywanych dokumentów: „Studium” oraz zmian „Studium”, wykraczających poza procedurę formalno-prawną określoną w lit. c, we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi miasta.


B. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ICH ZMIAN


1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), w tym miejscowych planów rewitalizacji, i ich zmian:

a/ przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących sporządzanych m.p.z.p.,

b/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p.

i zmian m.p.z.p.,

c/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. zgodnie z zakresem i procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

d/ opracowywanie projektów m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,

e/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu m.p.z.p i zmian m.p.z.p.

f/ prowadzenie konsultacji partycypacyjnych dot. opracowywanych dokumentów: m.p.z.p. oraz zmian m.p.z.p, wykraczających poza procedurę formalno-prawną określoną w lit. c, we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej oraz innymi jednostkami  organizacyjnymi miasta.


C. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM SŁUŻĄCYCH OCENIE AKTUALNOŚCI „STUDIUM” I M.P.Z.P. ORAZ MONITOROWANIA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM


1. Przygotowywanie opracowań dotyczących uwarunkowań planistycznych - opracowanie ekofizjograficzne, warunki górnicze, opracowania studialne i analityczne, koncepcje, założenia, opinie itp.

2. Przygotowanie okresowych ocen aktualności „Studium” i m.p.z.p. poprzez:

a/ analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

b/ ocenę postępów w opracowaniu m.p.z.p. i opracowywanie wieloletnich harmonogramów ich sporządzania.

3. Przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany „Studium” i m.p.z.p. Udzielanie odpowiedzi na wnioski stronom.

4. Opracowywanie wytycznych i współudział w organizacji konkursów urbanistyczno- architektonicznych.


D. W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


1. Udostępnianie do wglądu „Studium” i obowiązujących m.p.z.p.

2. Wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów w m.p.z.p. i „Studium”.

3. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Gospodarki Mieniem w koordynowaniu gospodarki gruntami poprzez:

a/ opiniowanie wniosków dotyczących zbycia lub wydzierżawienia terenów miejskich,

b/ opiniowanie wnioskowanych przyłączeń terenów miejskich do działek prywatnych,

c/ opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości.

4. Wydawanie wyrysów i wypisów z m.p.z.p. i „Studium”.


E. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MERYTORYCZNEJ DOTYCZACEJ PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z SAMORZĄDAMI GMIN SĄSIEDNICH I WOJEWÓDZTWA


1. Współpraca z samorządami gmin sąsiednich - opiniowanie projektów „Studium” i m.p.z.p. /lub ich zmian/ gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym.

2. Współpraca z samorządem województwa - opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Przygotowywanie opinii dotyczących programów i polityk wojewódzkich, metropolitalnych, rządowych oraz projektów ustaw.

4. Współpraca ze Stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami wyższymi w zakresie kształtowania rozwoju przestrzennego miasta.

5. Współpraca i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.


F. W ZAKRESIE MONITORINGU DOTYCZĄCEGO SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH


1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości:

a/ odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,

b/ wykupienia nieruchomości lub jej części,

c/ zamiany nieruchomości na inną, w związku z uniemożliwieniem bądź istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części - w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem - wynikającym z uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany. Współdziałanie przy realizacji zadań określonych w pkt. b/ i c/ z Wydziałem Gospodarki Mieniem.

2. Ustalenie odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w związku z obniżeniem wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu bądź dokonanej w nim zmiany i nie skorzystania z praw, o których mowa w pkt 1.

3. Naliczanie w drodze decyzji jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą m.p.z.p. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji przy realizacji zadania.

4. Ocena dokumentów w sprawie umarzania lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej.

5. Przygotowywanie na sesję Rady informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


G. W ZAKRESIE GROMADZENIA DANYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH PRZETWARZANIA


1. Opracowywanie i wdrażanie projektu MSZ-KIIP we współpracy w Wydziałem Geodezji w zakresie tworzenia Centralnej Bazy Danych Planowania Przestrzennego (CBDPP) oraz informatycznych narzędzi wspomagających sporządzanie m.p.z.p., „Studium”, zmian „Studium” oraz innych opracowań planistycznych.

2. Opracowywanie graficznej części projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian, projektów m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian.

3. Prowadzenie rejestrów m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian oraz wniosków o sporządzenie m.p.z.p. lub zmianę m.p.z.p.

4. Prowadzenia rejestru inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej która należy do zadań własnych gminy wskazanych w załączniku uchwały Rady w sprawie uchwalenia m.p.z.p.

5. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanych ze sporządzaniem m.p.z.p., „Studium” i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych w formie papierowej w tym także elektronicznej.

6. Prowadzenie serwisu BIP w zakresie planowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji o środowisku w Systemie Informacji o Środowisku.


H. W ZAKRESIE WZMOCNIENIA NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU


1. Koordynacja zadań w zakresie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, w tym współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa, Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska, Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych oraz Biurem Konserwatora Zabytków przy analizowaniu możliwości ustalenia w formie uchwały Rady zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.


I. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU.Naczelnik Wydziału Jerzy PogodaReferat Projektowania Planistycznego
Telefon: (32) 2593 563
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."