Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Architektury i Budownictwa

Adres: ul. Rynek 13, pok. 411
Telefon: (32) 2593 421
Email: ab@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy, w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE LOKALIZACJI OBIEKTÓW


1. Opracowanie i udzielanie na wniosek inwestorów opinii o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmiany zagospodarowania terenu na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

5. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

6. Przeprowadzanie procedury i przygotowanie uchwały Rady w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

7. Przekazywanie informacji do Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu warunków zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

8. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmianie zagospodarowania terenu.

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora.

10. Procedura egzekucyjna w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, a została dokonana bez decyzji o warunkach zabudowy.

11. Opiniowanie podziałów geodezyjnych działek na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Wydawanie pisemnego uzgodnienia obszaru na jego lotniskowe użytkowanie.


B. W ZAKRESIE WZMOCNIENIA NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU


1. Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska i Biurem Konserwatora Zabytków w zakresie przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych odnośnie sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń - sprawdzanie pod względem zgodności z postanowieniami uchwały Rady określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.


C. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYSZCZEGÓLNIONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE ORAZ W USTAWIE O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH I PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ


1. Udzielanie, bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.

3. Wydawanie pozwoleń na budowę względnie rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zatwierdzanie projektów budowlanych.

4. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

8. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

9. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.

11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu czy nieruchomości.

12. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

13. Wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

14. Wydawanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

15. Prowadzenie rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń z projektem (RWDZ).

16. Przyjmowanie pozostałych zgłoszeń (bez projektu).

17. Przekazywanie informacji do Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki oraz do Wydziału Geodezji o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę.

18. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością o ruchu budowlanym.

19. Wykonywanie innych obowiązków określonych ustawą Prawo budowlane.

20. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

21. Uczestniczenie w posiedzeniach Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

22. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.

23. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego.

24. Wydawanie dziennika budowy.

25. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy przeprowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

26. Opiniowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

27. Prowadzenie rejestrów graficznych decyzji o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwoleniu na budowę.


III. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH


1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Naczelnik Wydziału Aleksandra Tomkiewicz

Zastępca Naczelnika Ignacy Hołowiński

Zastępca Naczelnika Elżbieta MatyjaReferat Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Telefon: (32) 2593 421
Referat Lokalizacji Obiektów
Telefon: (32) 2593 543
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."