Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego

Adres: ul. Pocztowa 7, pok. 304
Telefon: (32) 2593 477
Email: eo@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE ULG, ORZECZNICTWA I KONTROLI PODATKOWEJ


1. Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących ulg i zwolnień w sprawach

indywidualnych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji i ustawy o finansach publicznych, dotyczących:

- podatków i opłat lokalnych,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- opłaty skarbowej,

- kosztów egzekucyjnych,

- kosztów upomnienia.

2. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielonych ulg i zwolnień podatkowych.

3. Przygotowywanie wniosków i dokumentów związanych z odwołaniami do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego.

4. Prowadzenie postępowań w zakresie wyrażania opinii w formie postanowień Prezydenta

w sprawie ulg dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, stanowiących

całkowity dochód jednostek samorządu terytorialnego.

5. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej w zakresie:

- ulg podatkowych tj. umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty i zwolnień

na podstawie uchwał Rady,

- prowadzenia monitoringu udzielonej pomocy publicznej,

- opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych programów i uchwał pomocowych dotyczących zwolnień w podatkach lokalnych,

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym zakładom pracy chronionej,

- prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

6. Interpretacja przepisów podatkowych w zakresie podatków oraz opłat lokalnych i opłaty

skarbowej w sprawach indywidualnych.

- wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,

- występowanie do Ministerstwa Finansów w sprawach interpretacji przepisów podatkowych,

- przekazywanie interpretacji podatkowych do publikacji.

7. Kontrola podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków

transportowych, w szczególności:

- analiza porównawcza dokumentów i baz źródłowych ze złożonymi informacjami/deklaracjami podatkowymi a stanem faktycznym i innymi bazami danych,

- przeprowadzanie czynności kontrolnych w terenie,

- przeprowadzanie oględzin nieruchomości,

- przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie,

- prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

- przekazywanie ustaleń komórkom merytorycznym.

8. Kontrola w zakresie opłat lokalnych.

9. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty skarbowej.

10. Prowadzenie postępowań dotyczących podmiotów w upadłości.


B. W ZAKRESIE EGZEKUCJI


1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, które Prezydent ustala lub określa i pobiera.

2. Stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych

3. Nakładanie kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i jej aktualizacja.

5. Prowadzenie postępowań dotyczących zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową oraz zbiegu egzekucji administracyjnych, w tym zbiegu gdzie Prezydent jest łącznym egzekutorem.

6. Naliczanie i pobieranie stanowiących dochód budżetu miasta opłat i kosztów egzekucyjnych.

7. Wydawanie postanowień w sprawach postępowania egzekucyjnego.

8. Rozpatrywanie skarg na czynności organu egzekucyjnego oraz innych środków prawnych, które zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozpatruje organ egzekucyjny, wnoszonych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

9. Rozliczanie wyegzekwowanych kwot i przekazywanie ich na konta komórek wierzycielskich.

10. Wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Dokonywanie zmian środka egzekucyjnego oraz zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych na wniosek zobowiązanego.

12. Występowanie do innych organów administracji publicznej, podległych im jednostek, uczestników postępowania egzekucyjnego i innych podmiotów w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

13. Analiza skuteczności prowadzonej egzekucji administracyjnej.

14. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązań objętych egzekucją.

15. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji tytułów wykonawczych.


C. W ZAKRESIE ZABEZPIECZANIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH


1. Sporządzanie wniosków:

a/ o wpis hipoteki przymusowej,

b/ o ustanowienie zastawu skarbowego

dotyczących należności ewidencjonowanych przez Wydział Księgowo-Rachunkowy, co do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.


D. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH

PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA W ZAKRESIE WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO ZWIĄZANEGO Z PRZENIESIENIEM WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Prowadzenie spraw w zakresie przejęcia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa i/lub miasta, wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa i/lub miasta.Naczelnik Wydziału Mirosława Witas

Zastępca Naczelnika Wydziału Karolina GorczycaReferat Egzekucyjny - Katowice I
Telefon: (32) 2593 652, (32) 2593 131
Referat Egzekucyjny - Katowice II
Telefon: (32) 2593 284, (32) 2593 512
Referat Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej
Telefon:
ulgi i zwolnienia podatkowe (32) 2593 848, (32) 2593 531, (32) 2593 684, (32) 2593 755, (32) 2593 453, (32) 2593 348
kontrola podatkowa i orzecznictwo (32) 2593 471, (32) 2593 847
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."