Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Biuro Geologii i Górnictwa

Adres: ul. Francuska 70, pok. 16
Telefon: (32) 2593 886
Email: bg@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE GEOLOGII I GÓRNICTWA


1. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

2. Uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

3. Uzgadnianie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

4. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.

5. Udział w zakresie problematyki geologiczno-górniczej, w opracowywaniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Udział w zakresie problematyki geologiczno-górniczej w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć.

7. Uzgadnianie wniosków o dopuszczenie wyższej kategorii wpływów eksploatacji górniczej.

8. Opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładu górniczego.

9. Opiniowanie planów ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.

10. Opiniowanie planów ruchu zakładu wydobywającego kopalinę nieobjętą własnością górniczą i powyżej 2 ha.

11. Opiniowanie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego.

12. Opiniowanie projektów robót geologicznych zatwierdzanych przez marszałka województwa i ministra właściwego do spraw środowiska.

13. Prowadzenie spraw związanych z problematyką górniczą.

14. Zbieranie i analiza rocznych sprawozdań z realizacji warunków ustalonych w koncesjach na wydobywanie kopalin.

15. Monitorowanie lokalnej aktywności sejsmicznej wywołanej eksploatacją górniczą.


II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ


A. W ZAKRESIE GEOLOGII I GÓRNICTWA


1. Zatwierdzanie: projektów robót geologicznych oraz dodatków do projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych oraz dodatków do dokumentacji geologicznych w sprawach dotyczących:

a/ złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów strzałowych,

b/ ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50m3/h,

c/ badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

d/ odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3/h,

e/ warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

2. Udzielanie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych, na obszarze udokumentowanego złoża do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów strzałowych.

3. Przyjmowanie zgłoszeń projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

4. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej wykonywanej w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

5. Przyjmowanie zgłoszeń projektu robót geologicznych w celu wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

6. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych.

7. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

8. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych.

9. Nakazywanie wstrzymania działalności, niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień lub podjęcie określonych czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzenia lub z naruszeniem określonych w nim warunków.

10. Kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych pod względem zgodności z przepisami prawa.

11. Nadzór i kontrola nad zgodnością wykonywanych robót geologicznych z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

12. Prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego.

13. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.

14. Prowadzenie komputerowej bazy danych profili geologicznych zgromadzonych w Powiatowym Archiwum Geologicznym.

15. Nieodpłatne udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, zgromadzonych w powiatowych archiwach geologicznych.

16. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie naturalnych zagrożeń geologicznych oraz udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

17. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

18. Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

19. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

20. Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych tymi ruchami.


Kierownik Biura Joanna LubosikKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."