Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Adres: ul. Francuska 70, pok. 22
Telefon: (32) 7054 754
Email: uk@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE WYDAWANIA UPRAWNIEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie i zawieszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Katowice.

2. Ewidencja i oznakowanie taksówek.

3. Wydawanie, zmiana lub cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Katowice.

4. Organizacja obsługi transportowej wyborów i referendów.

5. Kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.

6. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę, któremu została cofnięta licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w przypadku niezwrócenia licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna.


II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW


1. Rejestracja pojazdów nowych, pojazdów używanych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

2. Rejestracja czasowa pojazdów z urzędu oraz na wniosek właściciela.

3. Rejestracja profesjonalna pojazdów samochodowych.

4. Wydawanie:

a/ dowodów rejestracyjnych z kompletem znaków legalizacyjnych,

b/ blankietów dowodów profesjonalnych wraz z kompletem znaków legalizacyjnych,

c/ pozwoleń czasowych: z urzędu lub na wniosek właściciela.

5. Wydawanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych, indywidualnych, zabytkowych, tymczasowych, zmniejszonych, profesjonalnych oraz dodatkowych tablic rejestracyjnych.

6. Wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych, w tym: pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych.

7. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane wynikające z prowadzonej ewidencji oraz zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

8. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów i zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

9. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej.

10. Dokonywanie wpisów i anulowanie zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych.

11. Dokonywanie wpisów i anulowanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji urzędowych np. hak, gaz, taxi, cło, pobyt oraz zastrzeżeń wynikających z przepisów prawa.

12. Wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właściciela oraz z urzędu.

13. Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję, stacje kontroli pojazdów, Instytut Transportu Drogowego oraz inne uprawnione jednostki.

14. Dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu.

15. Wydawanie skierowań na dodatkowe badanie techniczne.

16. Prowadzenie ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa śląskiego.

17. Wyznaczanie w ramach województwa śląskiego pojemności tablic tymczasowych, badawczych, zmniejszonych.

18. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i archiwizowaniem akt pojazdów.

19. Udostępnianie organom i instytucjom danych z akt pojazdów.

20. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami w sprawach rejestracji pojazdów.

21. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych.


B. W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI


1. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i dokumentów potwierdzających ich posiadanie, tj.:
- krajowych praw jazdy i ich wtórników,
- pozwoleń na kierowanie tramwajem i ich wtórników.
2. Wydawanie:
- międzynarodowych praw jazdy,
- zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartościvpieniężne oraz przedłużanie ich ważności i rozszerzanie zakresu.
3. Wydawanie i unieważnianie karty kwalifikacji kierowcy.
4. Wymiana krajowych i zagranicznych praw jazdy oraz pozwoleń wojskowych.
5. Generowanie, aktualizowanie i udostępnianie profili kandydatów na kierowców oraz profili kierowców zawodowych.
6. Wydawanie decyzji administracyjnych o:
a/ skierowaniu kierowców lub osób posiadających pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
- kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
- badanie lekarskie, przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania.
b/ zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
c/ cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
d/ zwrocie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
e/ przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie.
7. Wykonywanie wyroków sądowych orzekających wobec kierowców i osób bez uprawnień zakaz prowadzenia pojazdów.
8. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.
9. Udostępnianie organom i instytucjom danych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami.
10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organami wydającymi uprawnienia do kierowania
pojazdami.
11. Prowadzenie ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
12. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt kierowców i osób bez uprawnień oraz archiwizacją akt zmarłych kierowców.

13. Informowanie o obowiązku:
a/ poddania się badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
b/ poddania się badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
c/ ukończenia kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.


C. W ZAKRESIE WYDAWANIA UPRAWNIEŃ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO


1. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie i zawieszenie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

2. Przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przewoźników Transportu Drogowego danych z zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie i zawieszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

- samochodem osobowym,

- pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

4. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, cofanie i zawieszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

5. Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy.

6. Kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą do wydania zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę, któremu zostało cofnięte zezwolenie lub licencja na wykonywanie transportu drogowego w przypadku niezwrócenia zezwolenia lub licencji (oraz wypisów z tych dokumentów) w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.


D. W ZAKRESIE NADZORU NAD STACJAMI KONTROLI POJAZDÓW ORAZ OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW


1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów.

3. Kontrola stacji kontroli pojazdów.

4. Wydawanie i cofanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

5. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

6. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia przez ośrodki szkolenia kierowców z wymogami ustawy o kierujących pojazdami.

7. Kontrola ośrodków szkolenia kierowców.

8. Dokonywanie wpisów i odmowa wpisów do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, skreślanie instruktorów i wykładowców z ewidencji.

9. Wydawanie legitymacji instruktora.


Naczelnik Wydziału Beatrycze Szymecka

Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa GębiczReferat Nadzoru Komunikacyjnego
Telefon:
licencje i zezwolenia na przewozy (32) 2593 866
taxi (32) 2593 869, (32) 2593 841
Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Diagnostyczne (32) 2593 836, (32) 2593 810
Referat Praw Jazdy
Telefon:
informacja ogólna (32) 7054 790, (32) 7054 795
informacja zatrzymanych praw jazdy (32) 7054 798
Referat Rejestracji Pojazdów
Telefon:
informacja osób fizycznych (32) 7054 784
informacja osób prawnych (32) 7054 726
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."