Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Organizacji i Zarządzania

Adres: ul. Młyńska 4, pok. 302
Telefon: (32) 2593 241
Email: oz@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I.    ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE SPRAW KANCELARYJNYCH

1. Prowadzenie rejestrów zarządzeń Prezydenta.
2. Koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków:
a/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków i rejestru petycji,
b/ bieżące monitorowanie i sporządzanie okresowych analiz wpływających do Urzędu skarg, wniosków i petycji,
c/ nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne,
d/ nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z organizowaniem przyjęćinteresantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków,
e/ przygotowywanie miesięcznych harmonogramów przyjęć w ramach skarg i wniosków.
3. Obsługa organizacyjna posiedzeń Prezydenta - prowadzenie dokumentacji posiedzeń, a w szczególności:
- przyjmowanie materiałów dotyczących spraw wnoszonych na posiedzenia i weryfikowanie ich pod względem formalnym,
- sporządzanie ustaleń/protokołów z posiedzeń.
4. Prowadzenie wykazu związków gmin i powiatów, krajowych: fundacji, stowarzyszeń,    organizacji itp., w których reprezentantem jest miasto.
5. Przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego aktów prawnych i dokumentów tj. zarządzenia, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia (z wyjątkiem aktów podlegających ogłoszeniu w dzienniku urzędowym stanowionych przez Radę).
6. Zapewnienie organizacji obsługi administracyjnej Wiceprezydentów i Sekretarza Miasta.
7. Przyjmowanie, weryfikacja, przekazywanie do urzędu skarbowego oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.


B. W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH


1. Opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy i innych regulaminów oraz instrukcji, związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

2. Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.

3. Prowadzenie analiz organizacji pracy Urzędu, przedkładanie wniosków dotyczących usprawnień i zmian struktury organizacyjnej oraz zakresów działania komórek organizacyjnych.

4. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta oraz prowadzenie ich rejestru.

5. Prowadzenie wykazu statutów oraz regulaminów organizacyjnych podległych jednostek organizacyjnych.

6. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu przy
opiniowaniu projektów statutów i regulaminów nadzorowanych jednostek organizacyjnych miasta.

7. Współdziałanie z merytoryczną komórką organizacyjną w przygotowywaniu projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta dotyczących tworzenia, reorganizacji i likwidacji jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem jednostek oświatowych.


C. W ZAKRESIE SPRAW KADROWYCH


1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i zwalniania w ramach stosunku pracy
na podstawie:

a/ wyboru,

b/ powołania,

c/ umowy o pracę.

3. Nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

4. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

5. Prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych i innych.

6. Kontrola porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie.

7. Organizowanie szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Prowadzenie praktyk i staży.


D. W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW


1. Organizacja pracy stanowisk bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

2. Prowadzenie kancelarii ogólnej:

a/ przyjmowanie przesyłek wpływających do Urzędu,

b/ rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu i wychodzącej z Urzędu,

c/ przekazywanie bieżącej korespondencji komórkom organizacyjnym Urzędu,

d/ prowadzenie wykazu ogłoszeń sądowych i innych organów oraz wywieszanie ich
na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu.

3. Prowadzenie stanowiska Informacji w Biurze Obsługi Mieszkańców.

4. Potwierdzanie profilu zaufanego E-PUAP.

5. Obsługa stanowiska systemu tłumaczenia języka migowego on-line w Biurze Obsługi Mieszkańców.


E. /skreślony/


F. W ZAKRESIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH


1. Organizacja działalności Archiwum:

a/ przejmowanie do Archiwum z komórek organizacyjnych Urzędu dokumentacji spraw
zakończonych,

b/ ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji,

c/ udostępnianie przechowywanej dokumentacji pracownikom Urzędu, na podstawie
wniosku, w celu załatwiania spraw,

d/ przeprowadzanie kwerend archiwalnych,

e/ doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania
z dokumentacją,

f/ przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum
Państwowego w Katowicach,

g/ inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym
brakowaniu,

h/ przeprowadzanie skontrum oraz porządkowanie dokumentacji,

i/ sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum,

j/ udostępnianie dokumentacji osobom spoza Urzędu na podstawie zezwolenia
Prezydenta lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Obsługa akt osobowych i płacowych zgromadzonych w Archiwum:

a/ sporządzanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia oraz wydawanie potwierdzonych
kserokopii z akt osobowych i płacowych,

b/ sporządzanie (we współpracy z Wydziałem Księgowo – Rachunkowym) zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu,

c/ udostępnianie akt osobowych w sprawach służbowych upoważnionym pracownikom
miejskich jednostek organizacyjnych.

3. Prowadzenie Pracowni Archiwum:

a/ udostępnianie w pracowni Archiwum przy współdziałaniu z Wydziałem Architektury i Budownictwa dokumentacji budowlanej do wglądu pracownikom Urzędu, stronom, osobom trzecim,

b/ sporządzanie w Pracowni Archiwum potwierdzonych kserokopii akt budowlanych.


G. W ZAKRESIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


1. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu:

a/ świadczenie usług socjalnych w zakresie pomocy materialnej dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów /byłych pracowników Urzędu/.


H. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA POWIATOWE


1. Prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych przejętych dla realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem lub opiniowaniem przez Prezydenta kandydatur na kierowników miejskich służb i inspekcji.

3. Prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.Naczelnik Wydziału Monika Maniecka

Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa KrawiecBiuro Obsługi Mieszkańców
Telefon: (32) 2593 450
Informacja (32) 2593 639, (32) 2593 403
Adres: ul. Rynek 1
Biuro Obsługi Mieszkańców - informacje
Referat Archiwum
Telefon: (32) 2593 315, (32) 7054 298, (32) 2593 352
Adres: ul. Francuska 70
Archiwum Urzędu Miasta Katowice
Referat Kancelaryjny
Telefon:
Oświadczenia majątkowe (32) 2593 185
Skargi, wnioski i petycje (32) 2593 579
Referat Organizacyjny
Telefon: (32) 2593 731
Referat Spraw Osobowych i Szkolenia
Telefon: (32) 2593 247
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."