Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Budynków i Dróg

Adres: Rynek 1
Telefon: (32) 2593 301, (32) 2593 358
Email: bd@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE LOKALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ


1. Opracowywanie i realizacja lokalnej polityki mieszkaniowej.

2. Współudział w pracach związanych z:

a/ lokalizacją budownictwa mieszkaniowego w mieście,

b/ realizacją budownictwa mieszkaniowego komunalnego.

3. Inicjowanie nowych form budownictwa mieszkaniowego.

4. Określenie kierunków i zakresu współpracy miasta w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowalnych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego”

5. Współpraca w opracowywaniu projektów programów mieszkaniowych i innych.

6. Opracowywanie:

a/ wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta,

b/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,

c/ innych programów na potrzeby realizacji lokalnej strategii mieszkaniowej.

7. Wnioskowanie do Wydziału Rozwoju Miasta w zakresie rzeczowego programu dla rewitalizacji obszarów miasta w zakresie:

a/ promocji określonych terenów i tworzenia ofert inwestycyjnych,

b/ kompleksowych remontów budynków mieszkalnych,

c/ lokalizacji ważniejszych urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej.


B. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI MIESZKALNYMI


1. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, uchwalone przez Radę.

2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta Katowice oraz współpraca z innymi zarządcami niezależnymi od miasta.

3. Prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych w celu ich zagospodarowania.

4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem socjalny lokali i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta.

5. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale mieszkalne.

6. Rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali i przygotowywanie list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu, wniosków o zamianę lokali mieszkalnych, wniosków o zawarcie umowy najmu lokali oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę oraz zapewnianie lokali zamiennych osobom zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub remontu kapitalnego.

7. Organizowanie i prowadzenie przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych.

8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu i bez takiego uprawnienia.

9. Prowadzenie spraw związanych z zapłatą przez miasto na rzecz wierzycieli odszkodowania z tytułu niezłożenia przez miasto oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję wraz z uprawnieniem do zawarcia takiej umowy, różnicy między odszkodowaniem w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokali jakie ww. osoby byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł a odszkodowaniem w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokali, jakie ww. osoby byłyby obowiązane opłacać za zajmowane lokale, gdyby lokale te wchodziły w skład mieszkaniowego zasobu miasta, na podstawie umów najmu socjalnego lokali oraz odszkodowania z tytułu braku wskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję bez uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.

10. Rozpatrywanie wniosków o wejście w stosunek najmu osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

11. Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych przylegających do lokalu aktualnie zajmowanego oraz wniosków o podział lokali w celu przywrócenia im samodzielności lub pierwotnego stanu lokalu.

12. Prowadzenie spraw związanych z lokalami nabytymi w drodze spadkobrania.

13. Sporządzanie zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy lub jego części i ogłaszanie ich w dzienniku urzędowym co roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

14. Obsługa wniosków związanych z zawarciem umowy najmu mieszkań budowanych przez inwestorów z wykorzystaniem finansowych programów wsparcia budżetu miasta.


C. W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH ORAZ POZOSTAJĄCYMI POZA ZARZĄDEM ZAKŁADU


1. Sprawowanie nadzoru nad remontami i inwestycjami, sprawowanie kontroli zarządczej nad jednostką organizacyjną miasta oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność jednostki.

2. Udział w przejmowaniu nieruchomości na stan majątkowy miasta.

3. Realizacja zadań wynikających z udziału miasta w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych (m.in. planowanie i finansowanie wykonania dokumentacji technicznych budynków, nadzór nad korektą udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i ich finansowanie).

4. Prowadzenie gospodarki obiektami komunalnymi będącymi na stanie majątkowym Wydziału.

5. Rozpatrywanie wniosków o adaptacje pomieszczeń ogólnego przeznaczenia na cele mieszkalne i użytkowe oraz o wyburzenie obiektów.

6. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

7. Rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości, które znajdują się w tymczasowym zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zwrot nieruchomości.

8. Zapewnienie obsługi zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.

9. Wnioskowanie o ustalenie kuratorów dla nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych w przypadku niewłaściwego prowadzenia zarządu budynkami mieszkalnymi.

10. Nadzór nad podmiotami zewnętrznymi, sprawującymi zarząd nieruchomościami o charakterze mieszkaniowym lub mieszkaniowo-usługowym, stanowiącymi współwłasności ułamkowe miasta.

11. Prowadzenie spraw związanych ze stanem technicznym lokali oraz rozliczeniami mediów w lokalach w zasobie zarządzanym przez jednostkę organizacyjną.


D. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI I REKLAMAMI


1. Opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i reklamami.

2. Prowadzenie ewidencji lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i poza przetargiem.

4. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej w drodze konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę”.

5. Prowadzenie negocjacji i renegocjacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych.

6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w umowach najmu lokali użytkowych oraz na ekspozycję reklam.

7. Rozpatrywanie wniosków o podnajem części lokalu użytkowego lub wspólne użytkowanie.

8. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej w lokalu.

9. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem do zbycia lokali użytkowych.

10. Rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia lokali mieszkalnych na użytkowe i użytkowych na mieszkalne.

11. Prowadzenie spraw związanych z ekspozycją elementów informacyjno-reklamowych na nieruchomościach zabudowanych zarządzanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz na gruntach poza pasem drogowym, stanowiących własność miasta (wydawanie zgód, zawieranie, aneksowanie i rozwiązywanie umów).

12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową umów zawieranych na ekspozycję reklam (fakturowanie) i windykacją należności.

13. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale użytkowe i ekspozycję reklam.

14. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie realizacji programów uchwalonych przez Radę.


E. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DROGAMI GMINNYMI


1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych przez różne osoby i jednostki.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg gminnych.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg gminnych.

4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta, dla których zarządcą jest Prezydent.

5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta.

6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie postoju pojazdów na drogach wewnętrznych (parkingach) miasta, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

7. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

8. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.


F. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC i MOSTÓW W KATOWICACH JAKO ZARZĄDCY DROGI REALIZUJĄCEGO ZADANIA POWIERZONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE


1. Współpraca z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie planowania środków finansowych na działania inwestycyjne, remonty i konserwacje, przeprowadzanie niezbędnych korekt oraz zmian w finansowaniu realizowanych zadań oraz nadzorowanie sprawozdawczości z wykonania zadań rzeczowych i budżetu.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w toku postępowania, umarzania postępowania oraz udzielania ulg w spłacie należności przypadających miastu za zajęcie pasa drogowego oraz parkowania w strefie płatnego parkowania, stanowiących zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków osób fizycznych i prawnych oraz interpelacji z zakresu bieżącej eksploatacji dróg i chodników oraz wszelkiej infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulic itp.).

4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie zarzutów w sprawach prowadzenia egzekucji należności miasta z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania miasta.

5. Realizacja polityki parkingowej miasta w zakresie zarządzania strefą płatnego parkowania miasta oraz parkingami na drogach wewnętrznych, zarządzanych przez jednostkę organizacyjną.


G. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


H. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

b/ Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.


I. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ


1. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie nadania nazwy ulicom i placom na terenie miasta.


II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DROGAMI POWIATOWYMI


1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych przez różne osoby i jednostki.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg powiatowych.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg powiatowych.

4. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

5. Przygotowanie projektów zarządzenia Prezydenta w sprawie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg.


III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT


1. Wskazanie na cele przejściowe zakwaterowania sił zbrojnych lokali, budynków, pomieszczeń i terenów.


Naczelnik Wydziału Roman Buła

Zastępca Naczelnika Wydziału Katarzyna BetkaReferat Budynków i Dróg
Telefon: (32) 2593 376
Referat Lokali Mieszkalnych
Telefon: (32) 2593 295
Referat Lokali Użytkowych i Reklam
Telefon: (32) 2593 258
Referat Postępowań Eksmisyjnych i Odszkodowawczych
Telefon: (32) 2593 526
Referat Postępowań Regresowych
Telefon: (32) 2593 341
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."