Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Transportu

Adres: ul. Warszawska 4, pok. 469
Telefon: (32) 2593 470
Email: t@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE PLANOWANIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE


1. Opracowywanie wieloletnich planów rozwoju systemu transportowego miasta,
z wykorzystaniem analiz modelowych funkcjonowania systemu transportowego miasta.

2. Określanie założeń i wniosków dla dokumentów strategicznych i programowych dotyczących rozwoju miasta, w zakresie rozwiązań transportowych.

3. Przeprowadzanie analiz modelowych oraz określanie założeń i wytycznych dla opracowań studialnych i projektowych dotyczących:

- oceny jakości funkcjonowania istniejących rozwiązań transportowych,

- identyfikacji potrzeb transportowych,

- metod działań i rozwiązań dla poprawy funkcjonowania i integracji istniejących rozwiązań transportowych.

4. Zarządzanie modelem systemu transportowego miasta, w zakresie:

- aktualizacji sieci infrastruktury transportowej,

- aktualizacji baz danych o ruchu i potrzebach transportowych,

- aktualizacji systemu informatycznego modelu ruchu.

5. Uczestniczenie w czynnościach związanych z planowaniem i wdrażaniem inteligentnych systemów zarządzania transportem.

6. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie opiniowania wytycznych, założeń i koncepcji rozwiązań dla inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury transportowej, z uwzględnieniem oddziaływania na warunki ruchu w trakcie realizacji inwestycji.

7. Współpraca z Wydziałem Architektury i Budownictwa w zakresie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących rozwiązań transportowych, dla zamierzeń inwestycyjnych publicznych i niepublicznych generujących potrzeby transportowe.

8. Współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w zakresie uzgadniania rozwiązań transportowych w projektach planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz projektach zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9. Współpraca z wybranym podmiotem w zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej.

10. Współpraca z Wydziałem Budynków i Dróg w zakresie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych lub powiatowych oraz określania stref płatnego parkowania i opłat.

11. Współpraca z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych położonych na terenach będących własnością miasta bez ustanowionego trwałego zarządu.

12. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej dla powiązań wewnętrznych i zewnętrznych systemu transportowego miasta.

13. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych
na analizy i opracowania studialne dotyczące rozwoju systemu transportowego miasta Katowice.

14. Opiniowanie projektów podziału nieruchomości w zakresie wydzielania terenów pod infrastrukturę transportową.


B. W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA KATOWICE


1. Współpraca z GZM w zakresie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego, opiniowanie przedstawianych rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez GZM.

2. Przygotowywanie opinii do dokumentów statutowych i uchwał przedkładanych przez GZM, dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

3. Analiza i sporządzanie wniosków do innych materiałów przedkładanych przez GZM, dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

4. Planowanie dofinansowania do funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Katowice, organizowanej przez GZM i nadzór nad jej wykonaniem.

5. Przeprowadzanie analiz i oceny jakości komunikacji miejskiej organizowanej przez GZM na obszarze miasta.

6. Zgłaszanie wniosków i rozwiązań dla optymalizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej organizowanej przez GZM na obszarze miasta.

7. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania GZM w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

8. Koordynowanie działań związanych z rozwojem systemu komunikacji zbiorowej na terenie miasta, w tym m.in. przygotowanie informacji o stanie jego rozwoju i perspektywach.

9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

10. Opiniowanie wniosków operatorów lub przewoźników o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Katowice, w zakresie wpływu korzystania z przystanków na organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

11. Współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego innymi niż GZM oraz operatorami i przewoźnikami realizującymi przewozy na terenie miasta.


C. W ZAKRESIE REALIZACJI POLITYKI ROWEROWEJ MIASTA KATOWICE


1. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej.

2. Opracowywanie sprawozdań z realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice.

3. Opracowywanie planów rozwoju infrastruktury rowerowej w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej.

4. Zgłaszanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej.

  1. Uzgadnianie rozwiązań dotyczących infrastruktury rowerowej.

  2. Uzgadnianie podziału zadań pomiędzy jednostki zobowiązane do pełnienia zadań inwestora dla budowy lub przebudowy infrastruktury rowerowej.

  3. Uzgadnianie podziału zadań pomiędzy jednostki zobowiązane do bieżącego utrzymania infrastruktury rowerowej.

  4. Przeprowadzanie kontroli funkcjonującej i wdrażanej infrastruktury rowerowej.

  5. Organizowanie i przeprowadzanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami środowiska rowerzystów.

  6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami zrzeszającymi rowerzystów, w celu upowszechnienia ruchu rowerowego w ramach zrównoważonej mobilności miejskiej.

  7. Planowanie rozwoju w ramach Katowickiej Infrastruktury Rowerowej.


D. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH


1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu.

2. Zatwierdzanie organizacji ruchu w całości lub części, bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

3. Odsyłanie projektów organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek.

4. Odrzucanie projektów organizacji ruchu.

5. Przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji.

6. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.

7. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.

8. Opiniowanie projektów dla innych organów zarządzających ruchem.

9. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.

10. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu w zakresie określonym obowiązującą procedurą rozpatrywania organizacji ruchu, obejmującym:

- bezpieczeństwo ruchu (analizy wypadkowości),

- efektywność ruchu (analizy przepustowości i płynności ruchu).

11. Opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzanych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

12. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami, m.in. organizowanie prac Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego.

13. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.

14. Przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

15. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach podległych.

16. Zgłaszanie nieprawidłowości i niezgodności zarządowi drogi lub inwestorom.Naczelnik Wydziału Bogusław Lowak

Zastępca Naczelnika Wydziału Paweł SuchetaReferat Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności
Telefon: 32 259 37 99, 32 259 36 83, 32 259 35 14, 32 259 32 17
Referat Zarządzania Ruchem
Telefon: (32) 2593 553, (32) 2593 834, (32) 2593 688, (32) 2593 697
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."