Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Polityki Społecznej

Adres: ul. Rynek 1, pok. 809
Telefon: (32) 2593 792
Email: ps@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE POLITYKI PRORODZINNEJ


1. Promowanie polityki prorodzinnej oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu rodzin.

2. Propagowanie inicjatyw na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie będących w stanie własnym staraniem jej przezwyciężyć.

3. Inicjowanie programów pomocy rodzinie.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.

5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in.:

a/ prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów,

b/ sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę,

c/ przygotowywanie projektów uchwał Rady określających:

- wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez miasto albo u dziennego opiekuna, w tym maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz za wydłużony pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto,

- wysokość i zasady ustalenia dotacji celowej z budżetu miasta przypadającej na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,

- wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- plan nadzoru sprawowanego nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

d/ przekazywanie wojewodzie sprawozdania z zakresu sprawowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zbiorcze sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanej przez podmioty inne niż gmina.


B. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi przy współpracy z branżowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

2. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz sprawozdawczości z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

4. Udzielanie informacji i poradnictwa organizacjom pozarządowym w zakresie możliwych form współpracy z Urzędem.

5. Popularyzowanie i promocja działań lokalnych organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i na stronach internetowych miasta.

6. Informowanie i/lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań pożytku publicznego.

7. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych dotyczących ich działalności statutowej.

8. Przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

9. Pomoc w udostępnianiu bazy lokalowej i technicznej miasta, zwłaszcza na spotkania otwarte, konferencje, szkolenia itp.

10. Pomoc w pozyskiwaniu lokali miejskich na działalność statutową organizacji.

11. Prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronach Urzędu.

12. Inicjowanie działań aktywizujących i integrujących lokalne organizacje pozarządowe.

13. Merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza Katowic i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

14. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet miasta poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych.

15. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzanie konkursów, nadzór i rozliczanie zawartych umów.

16. Inicjowanie szkoleń dla realizatorów Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

17. Reprezentowanie Prezydenta w sprawach dotyczących współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji.

18. Kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

19. Udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, branżowych zespołach konsultacyjno-doradczych oraz innych zespołach zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych.

20. Współorganizowanie spotkań przedstawicieli miasta z organizacjami pozarządowymi oraz przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych.

21. Nadzór nad działalnością katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wspierającego podmioty trzeciego sektora działające w Katowicach i aktywnych mieszkańców miasta.

22. Koordynacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w mieście Katowice, w tym obsługa powołanej w Urzędzie Komisji ds. Inicjatyw lokalnych.

23. Obsługa konkursów skierowanych do aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych o przyznanie nagród Prezydenta za działalność społeczną i działalność charytatywną.


C. W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH


1. Koordynacja i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Koordynacja udzielanej przez miasto pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.

3. Realizacja wniosków i wydawanie Kart Programu lokalnego pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”.


D. W ZAKRESIE POLITYKI SENIORALNEJ


1. Inicjowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady m.in. w zakresie realizacji programu „Katowicki Senior w Mieście” przy współpracy z branżowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

2. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz sprawozdawczości m.in. z realizacji programu „Katowicki Senior w Mieście” na dany rok.

4. Promowanie polityki senioralnej w mieście Katowice.

5. Propagowanie inicjatyw na rzecz osób w wieku senioralnym, mających na celu m.in.:

a) zwiększenie aktywności mieszkańców miasta, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego,

b) podniesienie oraz poprawę jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu różnych form wsparcia,

c) przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.

6. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu realizacji projektów programów działań na rzecz osób w wieku senioralnym.

7. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób w wieku senioralnym.

8. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Prezydenta oraz branżowych Komisji Rady, projektów odpowiedzi na wnioski Komisji i interpelacje radnych.

9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności z Wydziałem Kultury, Wydziałem Edukacji i Sportu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozwiązywania problemów na rzecz osób w wieku senioralnym.

10. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Seniorów Miasta Katowice.


E. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


1. Przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi:

a/ projektu miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii wraz z preliminarzem finansowym na jego wykonanie,

b/ sprawozdań z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.

2. Koordynacja działań wynikających z miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w tym:

a/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

b/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

c/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

d/ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii,

e/ pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

3. Współpraca z wojewódzką administracją rządową i samorządową oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


F. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


1. Przygotowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi:

a/ projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem finansowym na jego wykonanie,

b/ sprawozdań z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Koordynacja działań wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

a/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

b/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

c/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

d/ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

e/ podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zabraniają reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw,

f/ przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie Klubów Integracji Społecznej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Współpraca z wojewódzką administracją rządową i samorządową oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


G. W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


1. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu realizacji projektów programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami.

2. Opracowywanie rocznych informacji z realizacji programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

3. Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu ustawicznego podnoszenia poziomu świadomości moralnej i intelektualnej społeczeństwa w zakresie problematyki rodzinnej osób z niepełnosprawnościami.

4. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu działań mających na celu efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym.

5. Współudział w podejmowaniu działań na rzecz tworzenia i wspierania działalności samorządowych ośrodków informacji oraz doradztwa osobom z niepełnosprawnościami.

6. Gromadzenie zbioru danych o występowaniu na terenie miasta barier dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, w transporcie publicznym, w budownictwie oraz w komunikowaniu się i dostępie do informacji.

7. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków występowania barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie.

8. Monitorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych i realizowanych przedsięwzięć miejskich mających na celu eliminację stwierdzonych barier dla osób z niepełnosprawnościami.

9. Sporządzanie informacji o przestrzeganiu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przy współpracy z koordynatorem zespołu ds. dostępności architektonicznej i transportowej oraz koordynatorem zespołu ds. dostępności cyfrowej.

10. Opracowywanie okresowych informacji na temat rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami oraz formułowanie wniosków z zakresu przeciwdziałania występowaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami.

11. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem Administracyjnym, Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozwiązywania problemów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

12. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

13. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez miasto poprzez wdrażanie rozwiązań, które ten dostęp mają ułatwić.


H. W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZIN I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ


1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

2. Zlecanie realizacji zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności na prowadzenie placówek wsparcia dziennego znajdujących się na terenie miasta, zwłaszcza w formie świetlic i klubów środowiskowych /przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzanie konkursów, nadzór i rozliczanie zawartych umów/.

3. Sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego.

4. Sprawowanie kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi.


I. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b/ Żłobka Miejskiego.


J. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA WŁASNE POWIATU


A. W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU


1. Rozpoznawanie, analiza i podejmowanie działań związanych z ograniczeniem zjawiska bezrobocia w mieście /organizacja robót publicznych, inicjowanie giełd pracy, inkubatora przedsiębiorczości itp./.

2. Obowiązek udzielania organom rentowym pomocy i informacji w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie.

3. Prowadzenie spraw związanych z Powiatową Radą Rynku Pracy.


B. W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH


1. Prowadzenie spraw dotyczących zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie ponoszenia i ustalania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.


C. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA


1. Przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji uchwal Rady, Zarządzeń Prezydenta oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia.

2. Opracowywanie projektu, realizacja i sprawozdawczość z wykonywania Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

3. Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie miasta programach zdrowotnych.


D. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


1. Koordynowanie opracowania i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.


E. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy, w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to jest:

a/ placówkami opiekuńczo-wychowawczymi DOM 1–12,

b/ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

3. Sprawowanie nadzoru przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach nad działalnością:

a/ Domu Pomocy Społecznej „Przystań",

b/ Domu Pomocy Społecznej „Zacisze".


III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU


1. Kierowanie inwalidy wojennego do pracy.

2. Wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku pracy.


IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ


1. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny.


V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT


1. Przyznawanie oraz ustalanie wysokości pomocy finansowej dla repatriantów.

2. Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.Naczelnik Wydziału Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Zastępca Naczelnika Wydziału Jolanta WolaninPełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
Telefon: (32) 2593 746
Adres: ul. Rynek 1, pok. 808
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Telefon: (32) 2593 212
Adres: ul. Rynek 1, pok. 805
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Telefon: (32) 2593 730
Adres: ul. Rynek 1, pok. 803
Referat Realizacji Projektów Społecznych
Telefon: (32) 2593 005
Referat Rozliczeń i Programów
Telefon: (32) 2593 472
Referat Społeczny
Telefon: (32) 2593 716
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."