Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Audytu i Kontroli

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 409
Telefon: (32) 2593 795
Email: ak@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE AUDYTU


1. Przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Prezydentem planu audytu wewnętrznego na rok następny.

2. Przedstawianie Prezydentowi zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów:

a/ do końca roku - planu audytu na rok następny,

b/ do końca stycznia każdego roku - sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

3. Opracowywanie programu zadania audytowego w celu realizacji zadania audytowego, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem.

4. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez:

a/ czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,

b/ dokonywanie oceny kontroli zarządczej, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie.

5. Dokonywanie rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:

a/ ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu,

b/ określenia oraz analiz przyczyn i skutków uchybień,

c/ przedstawienia zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia zmian,

d/ prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej.

6. Prowadzenie akt audytu wewnętrznego:

a/ bieżących - w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,

b/ stałych - w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.

7. Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego wraz z ujętymi ustaleniami i zaleceniami poczynionymi w trakcie przeprowadzania zadania.

8. Przeprowadzanie poza planem audytu zadań audytowych na wniosek Prezydenta lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem.

9. Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu do zgłoszonych w sprawozdaniu uwag i wniosków.

10. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie.

11. Przeprowadzanie na podstawie upoważnienia Prezydenta audytów wewnętrznych w Urzędzie oraz w uzasadnionych przypadkach w jednostkach organizacyjnych.


B. W ZAKRESIE KONTROLI


1. Proponowanie kierunków kontroli, przygotowywanie projektów planów kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.

2. Przeprowadzanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta planem kontroli oraz innych kontroli i badań doraźnych zleconych przez Prezydenta.

3. Przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań, w szczególności dotyczące:

a/ zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

b/ skuteczności i efektywności działania,

c/ wiarygodności sprawozdań,

d/ ochrony zasobów,

e/ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

f/ efektywności i skuteczności przepływu informacji,

g/ zarządzania ryzykiem.

4. Sporządzanie dokumentacji z ustaleń z przeprowadzonych kontroli.

5. Opracowywanie informacji dla Prezydenta o wynikach przeprowadzanych kontroli.

6. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli.

8. Przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonej kontroli.

9. Udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie.

10. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki i jednostki organizacyjnej.

11. Prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej oraz wykazu i dokumentacji kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie.

12. Opracowanie w formie zarządzenia Prezydenta i aktualizacja zasad sposobu realizacji kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych, w tym - sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi.

13. Przeprowadzanie kontroli dotyczącej:

a/ zgodności liczby uczniów i rzetelności danych wykazanych w informacjach,

które stanowią podstawę przekazania dotacji z budżetu miasta,

przedkładanych przez niepubliczne szkoły i placówki oświatowe,

b/ prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta na rzecz  niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

c/ zgodności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych, z przedłożonym

rozliczeniem wykorzystania dotacji, przez niepubliczne szkoły i placówki

oświatowe.


C. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Naczelnik Wydziału Elżbieta Solska-Kuchciak - Audytor WewnętrznyReferat Kontroli
Telefon: (32) 2593 795
Referat Kontroli Szkół i Placówek Niepublicznych
Telefon: (32) 2593 795
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."