Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Budżetu Miasta

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 106
Telefon: (32) 2593 760
Email: bm@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE PLANOWANIA BUDŻETU MIASTA I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ


1. Opracowywanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta, procedury uchwalania budżetu, rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz harmonogramu prac nad budżetem miasta.

2. Opracowywanie założeń do projektu budżetu oraz wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu do określenia propozycji do projektu budżetu wynikających z przyjętej polityki ekonomicznej państwa w oparciu o uchwaloną procedurę.

3. Opracowywanie założeń i wytycznych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice.

4. Weryfikacja materiałów planistycznych i sporządzanie zestawień proponowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu, weryfikacja powiązań budżetu miasta z zakładami budżetowymi, wysokości dotacji dla instytucji kultury, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych.

5. Konstruowanie wieloletniej prognozy finansowej miasta, sporządzanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.

6. Sporządzanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

7. Informowanie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych w ustawowych terminach o projektowanym, a następnie uchwalonym wycinku budżetu w zakresie dochodów i wydatków (przychodów i rozchodów).

8. Weryfikacja planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

9. Analiza planów finansowych Urzędu i pozostałych dysponentów budżetu miasta.

10. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta, zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta oraz w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


B. W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA


1. Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu miasta - Organu Finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi zasadami.

2. Prowadzenie ewidencji budżetu miasta w zakresie dochodów w szczegółowości do źródeł oraz wydatków w szczegółowości do grup paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania gminy i powiatu: własne, zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień oraz według dysponentów środków.

3. Prowadzenie dokumentacji (umów) w zakresie bankowej obsługi budżetu miasta, zarządzanie rachunkami bieżącymi i pomocniczymi jednostek i zakładów budżetowych Miasta, koordynowanie korzystania z bankowości elektronicznej użytkowników systemu.

4. Zarządzanie płynnością budżetu miasta, lokowanie wolnych środków budżetu, obsługa udzielonych pożyczek z budżetu oraz otrzymanych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetu, przekazywanie środków na pokrycie wydatków dla jednostek budżetowych miasta w ramach planu rocznego i harmonogramu.

5. Uzgadnianie wykonania dochodów oraz udziałów w dochodach budżetu państwa realizowanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministra Finansów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

6. Analiza i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, funduszy celowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań własnych, zleconych i wynikających z zawartych przez miasto umów i porozumień.

7. Prowadzenie ewidencji i analiza dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz odprowadzanie zgromadzonych dochodów do budżetu państwa w obowiązujących terminach.

8. Prowadzenie ewidencji i analiza dochodów budżetowych według źródeł ich powstania i według podmiotów realizujących dochody w zakresie zadań własnych, zleconych i z porozumień oraz szacowanie przewidywanego ich wykonania.

9. Weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych jednostek i zakładów budżetowych. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych Organu Finansowego. Sporządzanie łącznych, zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.

10. Weryfikacja jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych instytucji kultury oraz zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto pełni funkcję organu tworzącego. Sporządzanie zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych: kwartalnych, półrocznych i rocznych.

11. Weryfikacja jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu miasta. Sporządzanie sprawozdania finansowego miasta wraz z informacją dodatkową.

12. Weryfikacja i przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury oraz zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto pełni funkcję organu tworzącego.

13. Sporządzenie bilansu skonsolidowanego miasta, konsolidacja bilansów jednostki dominującej, rozliczenie wzajemnych rozrachunków jednostki dominującej ze spółkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi oraz ze związkami międzygminnymi.


C. W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA ANALIZ BUDŻETU I OPRACOWYWANIE OKRESOWYCH SPRAWOZDAŃ


1. Opracowywanie okresowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zbiorczych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu miasta.

2. Analiza wykorzystania środków budżetowych według dysponentów w zakresie zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

3. Analiza wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, analiza wykorzystania środków państwowych funduszy celowych.

4. Analiza wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem oraz zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto pełni funkcje organu tworzącego.

5. Sporządzanie okresowych informacji zbiorczych w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje.

6. Analiza dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

7. Analiza zatrudnienia i realizacji kosztów wynagrodzeń osobowych w jednostkach organizacyjnych miasta.

8. Prowadzenie ewidencji oraz bieżąca analiza planowanego i wykonanego zakresu finansowego i rzeczowego zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, remontów, we wszystkich jednostkach i zakładach budżetowych.

9. Opracowywanie doraźnych analiz budżetu.

10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego miasta.

11. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

12. Sporządzanie zbiorczych, okresowych sprawozdań z dokonanych umorzeń wierzytelności przypadających miastu oraz jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielonych innych ulg w ich spłacaniu.


Naczelnik Wydziału Małgorzata Kwapisz

Zastępca Naczelnika Wydziału Dorota KamińskaReferat Analiz i Sprawozdawczości
Telefon: (32) 2593 758
Referat Księgowości Budżetu Miasta
Telefon: (32) 2593 106
Referat Planowania Budżetu Miasta
Telefon: (32) 2593 768
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."