Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Młyńska 4, pok. 419
Telefon: (32) 2593 272
Email: so@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE HANDLU, GASTRONOMII I USŁUG


1. Nadzorowanie funkcjonowania targowisk w zakresie:

a/ przygotowania aktów prawnych dotyczących opłat targowych,

b/ współpracy z podmiotami prowadzącymi targowiska.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania odmowy, cofania i wygasania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

b/ występowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,

c/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

d/ naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,

e/ egzekwowanie w/w opłat,

f/ prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych przepisami ustawy,

g/ bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Wydziale Polityki Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostkami mającymi uprawnienia kontrolne tj.: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu lub kasyna gry.


B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA


1. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych.

2. Współudział w organizacji i przeprowadzaniu spisów rolnych.

3. Współudział w przeprowadzaniu wyborów do Izby Rolniczej.

4. Wydawanie zaświadczeń o nieobjęciu działek gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów ani decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

5. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:

- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.


C. W ZAKRESIE MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ


1. Gromadzenie informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne dokumentów.

2. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych i przesyłanie ich organowi nadzorującemu, w terminach i formie określonych przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Gromadzenie informacji i prowadzenie rejestru otrzymanej przez miasto

pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.


D. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


1. Reklamowanie radnych i pracowników Urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o zatrudnieniu lub zwolnieniu z pracy pracowników Urzędu oraz o ich kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku, w przypadku podlegania obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


E. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Zakładu Targowisk Miejskich.


F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA WŁASNE POWIATU


A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA


1. Przyjmowanie informacji Inspektora Wojewódzkiego o działalności Inspekcji Ochrony Roślin.

2. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

3. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

4. Współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą.

5. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

6. Realizacja zadań związanych z rejestracją jednostek pływających w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w zakresie:

a/ rejestracji i wydawania dokumentów rejestracyjnych,

b/ zmiany danych w rejestrze i wydawania dokumentów rejestracyjnych,

c/ wydawania wtórników dokumentów rejestracyjnych,

d/ wydawania odpisów i wyciągów z rejestru.


B. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


1. Planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych w Urzędzie, a zwłaszcza:

a/ opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych „Planu Operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

b/ organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w szkoleniach obronnych, opracowanie i uzgadnianie wieloletnich planów i programów szkolenia oraz ćwiczeń obronnych,

c/ opracowanie i aktualizacja „Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania” oraz obsady osobowej zespołów i grup zadaniowych,

d/ opracowanie „Ankiety do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”,

e/ opracowanie „Planu kontroli realizacji zadań obronnych”, organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych.

2. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo gospodarza) oraz zabezpieczenie jego obsady osobowej.


III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE STOWARZYSZEŃ


1. Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie miasta:

a/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,

b/ sporządzanie wniosków do sądu rejestrowego o rozwiązanie stowarzyszenia

w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek,

c/ zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

d/ przygotowywanie wniosków do sądu o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec stowarzyszeń naruszających porządek prawny.

2. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez stowarzyszenia, za wyjątkiem stowarzyszeń sportowych, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA


1. Wydawanie w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Określanie zadań dla właścicieli lasów w zakresie kształtowania równowagi ekosystemów leśnych i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów.

4. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia na obszarze miasta.

5. Wydawanie decyzji w sprawach udzielania dotacji na pokrycie kosztów zalesiania.

6. Cechowanie pozyskiwanego w lasach drewna i wydawanie dokumentów w tym zakresie.

7. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.

8. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie spraw związanych z łowiectwem, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich.


IV. ZADANIA ZLECONE


A. W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNOŚCI


1. Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

2. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań oraz rozstrzyganie wątpliwości,

w tym zakresie.

3. Przyjmowanie wniosków w sprawie nadania numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania tego numeru.

4. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

5. Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL.

6. Prowadzenie rejestru wyborców.

7. Sporządzanie spisów wyborców.

8. Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.


B. W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH


1. Wydawanie dowodów osobistych.

2. Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

3. Występowanie o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, ubiegających się o wydanie dowodu osobistego.

4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym.

5. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie posiadanego dostępu.

6. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

7. Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.


C. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, w przypadku wprowadzenia obowiązku osobistego zgłaszania się osób.

2. Sporządzenie i bieżąca aktualizacja rejestru osób objętych rejestracją.

3. Orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, żołnierza.

4. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (z wyjątkiem okresowej służby wojskowej).

5. Uznawanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

6. Uznawanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia tej służby, za żołnierza samotnego.

7. Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

8. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

a/ współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach i innymi jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do korzystania ze świadczeń,

b/ współpraca z posiadaczami środków transportowych, rzeczy ruchomych i nieruchomości przeznaczonych do świadczeń,

c/ przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji

o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

d/ wystawianie wezwań do wykonania świadczeń,

e/ sporządzenie i bieżąca aktualizacja planu świadczeń osobistych i rzeczowych,

f/ prowadzenie w czasie pokoju rejestru wykonanych świadczeń oraz rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.

9. Zorganizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

a/ opracowanie planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej, przygotowanie niezbędnych sił i środków do realizacji planów,

b/ wyznaczenie i szkolenie pracowników Urzędu realizujących zadania w czasie rozwinięcia akcji kurierskiej,

c/ przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji

o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera Urzędu oraz wystawianie wezwań do wykonania świadczeń,

d/ sporządzenie i bieżąca aktualizacja wykazów wykonawców, łączników i kurierów,

e/ opracowanie wykazu obsady stanowisk w planie akcji kurierskiej,

f/ stała aktualizacja planu akcji kurierskiej,

g/ bieżąca współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach oraz Komendą Miejską Policji w Katowicach przy opracowaniu i aktualizacji planów akcji kurierskiej.


D. W ZAKRESIE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


1. Wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszaniem, wznawianiem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez:

a/ przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b/ przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym,

c/ przesyłanie wniosków drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d/ archiwizowanie wniosków.

2. Udzielanie w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej informacji dotyczących spraw ewidencyjnych przedsiębiorców za okres, gdy organem rejestrowym był Prezydent.


E. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA


1. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT


A. W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY


1. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie z powiatową komisją lekarską w tym zakresie, a zwłaszcza:

a/ przygotowanie i wyposażenie lokalu, w którym jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa,

b/ zatrudnienie na podstawie umów osób do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej, wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej,

c/ sporządzenie listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

d/ przygotowanie i opracowanie wezwań do kwalifikacji wojskowej,

e/ współdziałanie z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełnienia przez osobę obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

f/ stała analiza stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,

g/ występowanie do policji z wnioskami o doprowadzenie do komisji lekarskiej osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej,

h/ przygotowanie zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz wniosków o ściganie osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji z przyczyn nieusprawiedliwionych.

i/ prowadzenie wykazu o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.


VI. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ


A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA


1. Gromadzenie informacji na temat upraw maku i konopi włóknistych

2. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów śródpolnych miasta przez koła łowieckie.

3. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Wydawanie decyzji w sprawie uznawania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Przygotowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych.


B. W ZAKRESIE FUNDACJI


1. Prowadzenie ewidencji fundacji.

2. Wyznaczanie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji albo żądanie dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

3. Występowanie do sądu o:

- zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego oraz likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach,

- ustalenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,

- uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, a także o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

4. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez fundację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Naczelnik Wydziału Grzegorz Skorupa

Zastępca Naczelnika Wydziału Tomasz Lubartowicz

Zastępca Naczelnika Wydziału Teresa JarominReferat Dowodów Osobistych
Telefon: (32) 2593 336, (32) 2593 337
Referat Postępowań Meldunkowych
Telefon: (32) 2593 373, (32) 2593 372
Referat Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń
Telefon:
(32) 2593 831
(32) 2593 985
(32) 2593 742
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód
Telefon: (32) 2593 327, (32) 2593 328
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Zachód
Telefon: (32) 2593 436, (32) 2593 214
Referat Wojskowy
Telefon: (32) 2593 536, (32) 2593 273
Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa
Telefon:
(32) 2593 279
(32) 2593 362
(32) 2593 744
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."