Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Młyńska 4, pok. 419
Telefon: (32) 2593 272
Email: so@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 

I. ZADANIA WŁASNE

 

A. W ZAKRESIE HANDLU, GASTRONOMII I USŁUG

 

1. Nadzorowanie funkcjonowania targowisk w zakresie:

a/ przygotowania aktów prawnych dotyczących opłat targowych,

b/ współpracy z podmiotami prowadzącymi targowiska.

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania odmowy, cofania i wygasania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

b/ występowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawie wydania  opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy,

c/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

d/ naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych,

e/ egzekwowanie w/w opłat,

f/ prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych przepisami ustawy,

g/ bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Wydziale Polityki Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostkami mającymi uprawnienia kontrolne tj.: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna.

3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu lub kasyna gry.


B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

1. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych.

2. Współudział w organizacji i przeprowadzaniu spisów rolnych.

3. Współudział w przeprowadzaniu wyborów do Izby Rolniczej.

4. Wydawanie zaświadczeń o nieobjęciu działek gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów ani decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

5. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:

- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

C. W ZAKRESIE MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

 

1. Gromadzenie informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie złożonych przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne dokumentów.

2. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych i przesyłanie ich organowi nadzorującemu, w terminach i formie określonych przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Gromadzenie informacji i prowadzenie rejestru otrzymanej przez miasto pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.

 

D. W ZAKRESIE OBOWIĄZKU OBRONY OJCZYZNY

 

1. Prowadzenie postępowań w sprawie wyłączenia radnych i pracowników Urzędu z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi wojskowymi centrami rekrutacji.

2. Koordynowanie zadań związanych z udostępnianiem danych do ewidencji dotyczącej świadczeń prowadzonej przez organy wojskowe.

 

E. W ZAKRESIE NADZORU

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Zakładu Targowisk Miejskich.

 

F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 

II. ZADANIA WŁASNE POWIATU

 

A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

1. Przyjmowanie informacji Inspektora Wojewódzkiego o działalności Inspekcji Ochrony Roślin.

2. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

3. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
i uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

4. Współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą.

5. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

6. Realizacja zadań związanych z rejestracją jednostek pływających w rejestrze jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w zakresie:

a/ rejestracji i wydawania dokumentów rejestracyjnych,

b/ zmiany danych w rejestrze i wydawania dokumentów rejestracyjnych,

c/ wydawania wtórników dokumentów rejestracyjnych,

c/ wydawania odpisów i wyciągów z rejestru.

 

III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY

 

A. W ZAKRESIE STOWARZYSZEŃ

 

1. Nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie miasta:

a/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji stowarzyszeń,

b/ sporządzanie wniosków do sądu rejestrowego o rozwiązanie stowarzyszenia w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek,

c/ zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

d/ przygotowywanie wniosków do sądu o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec stowarzyszeń naruszających porządek prawny.

2. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez stowarzyszenia, za wyjątkiem stowarzyszeń sportowych, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


B. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 1. Wydawanie w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 3. Określanie zadań dla właścicieli lasów w zakresie kształtowania równowagi ekosystemów leśnych
i podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów.

 4. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia na obszarze miasta.

 5. Wydawanie decyzji w sprawach udzielania dotacji na pokrycie kosztów zalesiania.

 6. Cechowanie pozyskiwanego w lasach drewna i wydawanie dokumentów w tym zakresie.

 7. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.

 8. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie spraw związanych z łowiectwem, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich.

 

IV. ZADANIA ZLECONE

 

A. W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
2. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań oraz rozstrzyganie wątpliwości w tym zakresie.
3. Przyjmowanie wniosków w sprawie nadania numeru PESEL dla osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania tego numeru.
4. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
5. Wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz z rejestru PESEL.
6. Zastrzeganie i cofanie zastrzeżeń numeru PESEL.
7. Wydawanie zaświadczeń zawierających odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
8. Prowadzenie rejestru wyborców.
9. Sporządzanie spisów wyborców.
10. Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

 

BW ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

1. Wydawanie dowodów osobistych.

2. Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

3. Występowanie o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP, ubiegających się o wydanie dowodu osobistego.

4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym.

5. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie posiadanego dostępu.

6. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

7. Wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

 

C. W ZAKRESIE OBOWIĄZKU OBRONY OJCZYZNY

 

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania obowiązku świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współpraca w tym zakresie z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Katowicach i innymi jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do korzystania ze świadczeń.

2. Sporządzenie i bieżąca aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych.

3. Prowadzenie w czasie pokoju rejestru wykonanych świadczeń oraz rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.

4. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości.

5. Prowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

6. Sporządzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów osób objętych rejestracją.

 

D. W ZAKRESIE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

1. Wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszaniem, wznawianiem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne poprzez:

a/ przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b/ przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym,

c/ przesyłanie wniosków drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d/ archiwizowanie wniosków.

2. Udzielanie w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej informacji dotyczących spraw ewidencyjnych przedsiębiorców za okres, gdy organem rejestrowym był Prezydent.

 

EW ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

 

A. W ZAKRESIE OBOWIĄZKU OBRONY OJCZYZNY

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie
z Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Katowice oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji
w Katowicach w tym zakresie, a zwłaszcza:

a/ zapewnienie lokalu wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy, a także pomieszczenia wraz z wyposażeniem, niezbędne przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

b/ zawarcie umów z osobami zatrudnionymi do prac związanych z wprowadzaniem danych
do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej,

c/ prowadzenie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,

d/ sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

e/ prowadzenie postępowań związanych z wypłatą zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów przejazdu osobom podlegającym obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

f/ nakładanie na osoby niestawiające się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny grzywny w celu przymuszenia albo zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

g/ występowanie do Policji z zawiadomieniami o popełnieniu wykroczenia względem osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej,

h/ prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony ojczyzny.


VI. ZADANIA POWIERZONE PRZEZ WOJEWODĘ W DRODZE POROZUMIENIA


1. Zadanie związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.


VII. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ


A. W ZAKRESIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

1. (skreślono).

2. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą terenów śródpolnych miasta przez koła łowieckie.

3. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Wydawanie decyzji w sprawie uznawania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru
w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Przygotowanie uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych.

 

B. W ZAKRESIE FUNDACJI

 

1. Prowadzenie ewidencji fundacji.

2. Wyznaczanie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji albo żądanie dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

3. Występowanie do sądu o:

- zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego oraz likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach,

- ustalenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,

- uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, a także o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

4. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez fundację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Naczelnik Wydziału Grzegorz Skorupa

Zastępca Naczelnika Wydziału Tomasz Lubartowicz

Zastępca Naczelnika Wydziału Teresa JarominReferat Dowodów Osobistych
Telefon: (32) 2593 336, (32) 2593 337
Referat Postępowań Meldunkowych
Telefon: (32) 2593 373, (32) 2593 372
Referat Rejestracji Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stowarzyszeń
Telefon:
(32) 2593 831
(32) 2593 985
(32) 2593 742
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Wschód
Telefon: (32) 2593 327, (32) 2593 328
Referat Rejestracji Mieszkańców Katowice-Zachód
Telefon: (32) 2593 436, (32) 2593 214
Referat Wojskowy
Telefon: (32) 2593 273
Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa
Telefon:
(32) 2593 279
(32) 2593 362
(32) 2593 744
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."