Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 301
Telefon: (32) 2593 728
Email: nw@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA


1. Opracowywanie założeń z zakresu polityki zdrowotnej w mieście na bazie jednostek nadzorowanych przez miasto i innych, jeżeli określają to odrębne przepisy.

2. Określanie kierunków przekształceń organizacyjnych i prywatyzacyjnych podmiotów leczniczych.

3. Przedstawianie propozycji zmian organizacyjnych, własnościowych podmiotów leczniczych.

4. Prowadzenie spraw dot. realizacji budżetu będącego w dyspozycji Wydziału w zakresie planowania, zmian, wykonania i sprawozdawczości.

5. Analiza i weryfikacja wniosków dot. zbycia , wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest miasto oraz prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania majątkiem miasta Katowice będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych miasta.

6. Przygotowywanie materiałów dla Prezydenta z zakresu ochrony zdrowia
i nadzorowanych jednostek.

7. Przygotowywanie materiałów dla branżowych Komisji Rady, projektów odpowiedzi na wnioski Komisji i interpelacje radnych Rady.

8. Podejmowanie przewidzianych w przepisach działań przy zwalczaniu chorób zakaźnych, epidemii i zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego.

9. Przyjmowanie wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty płatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach od zobowiązanych do ich uiszczenia, ich opiniowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

10. Współpraca w zakresie wymiany informacji o zabezpieczeniu zdrowotnym mieszkańców Katowic ze wszystkimi organami samorządowymi, państwowymi i innymi organizacjami.


B. W ZAKRESIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA


1. Wykonywanie praw i obowiązków miasta wynikających z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w szczególności:

a/ wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,

b/ wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,

c/ monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d/ monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w spółkach.

2. Opracowywanie zasad polityki właścicielskiej w spółkach prawa handlowego z udziałem miasta.

3. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek prawa handlowego, w których miasto posiada akcje/udziały.

4. Przygotowywanie i obsługa administracyjno-organizacyjna zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń w jednoosobowych spółkach miasta.

5. Przygotowywanie instrukcji do głosowania dla reprezentantów miasta biorących udział w zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach, w których miasto posiada udziały.

6. Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie analiz i ocen ekonomiczno-finansowych, restrukturyzacji, programów rozwojowych spółek i udzielanej - spółkom pomocy publicznej.

7. Analiza i opiniowanie materiałów przedkładanych przez organy spółek na zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy.

8. Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z działalności spółek, wynikających z obowiązujących przepisów i decyzji Prezydenta.

9. Wnioskowanie kandydatów - przedstawicieli miasta na członków rad nadzorczych.

10. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla członków rad nadzorczych powołanych przez Prezydenta.


C. W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH


1. Inicjowanie i prowadzenie postępowań związanych z likwidacją i zmianą formy prawnej spółek komunalnych.

2. Prowadzenie postępowań związanych z likwidacją, przekształceniem i zmianą formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

3. Prowadzenie postępowań związanych z komercjalizacją lub przekształceniem przedsiębiorstw państwowych przekazanych miastu przez Wojewodę Śląskiego.

  1. Inicjowanie działań i współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu merytorycznymi w zakresie wykonywania projektów, analiz ekonomiczno-finansowych oraz ocen opłacalności tworzenia spółek, przystępowania miasta do spółek i zwiększania lub zmniejszania kapitału zakładowego spółek.

5. Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie czynności w sprawach dotyczących:

a/ tworzenia spółek,

b/ przystępowania miasta do spółek,

c/ zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego spółek.


D. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”,

b/ Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Katowicach.


E. W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie:

a/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określającego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, na podstawie projektu przygotowanego przez to przedsiębiorstwo,

b/ uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przygotowanych przez to przedsiębiorstwo.


F. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA WŁASNE POWIATU


A. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA


1. Określanie kierunków przekształceń organizacyjnych i prywatyzacyjnych podmiotów leczniczych.

2. Przedstawianie propozycji zmian organizacyjnych, własnościowych podmiotów leczniczych.

3. Wykonywanie zadań dotyczących wydatkowania uzyskiwanych przez podległe jednostki organizacyjne środków pozabudżetowych.

4. Nadzór i bieżąca weryfikacja spraw dot. rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta.


III. ZADANIA Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W KATOWICACH


1. Realizacja zadań wynikających z ogólnej współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.

2. Przedkładanie Radzie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście, opracowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Współpraca z Wydziałem Edukacji i Sportu w zakresie przygotowania wykazu kąpielisk i oceny stanu wody w tych kąpieliskach.


IV. ZADANIA W ZAKRESIE NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH Z O. O. NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA


Naczelnik Wydziału Mirosława Stachura-JeleńReferat Budżetu i Nadzoru Finansowego
Telefon: (32) 2593 727
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."