Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Księgowo-Rachunkowy

Adres: ul. Rynek 1, pok. 309
Telefon: (32) 2593 677
Email: kr@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


1. Kontrola ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dla jednostki budżetowej -Urzędu w zakresie wydatków obejmujących zadania własne, zlecone i powierzone, a mianowicie:

a/ kontrola zaewidencjonowanych i zatwierdzonych planów wydatków z podziałem na dysponentów środków, klasyfikację budżetową, sposób finansowania

b/ kontrola formalno-rachunkowa i realizacja dyspozycji wydatków, ich księgowa dekretacja i ewidencja,

c/ ewidencja wszystkich umów, porozumień dotyczących wydatków budżetowych zawieranych przez komórki organizacyjne Urzędu,

d/ ewidencja prawnego zaangażowania wydatków budżetowych,

e/ prowadzenie księgowości funduszy unijnych oraz ich rozliczanie,

2. Ewidencja, windykacja dochodów cywilnoprawnych, podatkowych i publicznoprawnych miasta i Skarbu Państwa realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

3. Ewidencja zatwierdzonych planów dochodów wprowadzanie zmian na podstawie zarządzenia Prezydenta.

4. Przekazywanie wpływów z zadań własnych gminy, powiatu, zleconych gminie, powiatowi na rachunek budżetu gminy.

5. Prowadzenie i ewidencja rozrachunków i roszczeń spornych oraz podejmowanie czynności w celu ich windykacji.

6. Rozliczanie inkasa opłaty skarbowej.

7. Zwrot nadpłaty podatków i opłat stanowiących dochody miasta.

8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu, posiadaniu zaległości oraz potwierdzających dokonanie wpłat.

9. Prowadzenie i ewidencja przychodów i rozchodów funduszy specjalnych tj.: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, diet radnych w tym:

a/ pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych /potrącanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym/ oraz dokonywanie rozliczeń rocznych,

b/ naliczanie i terminowe odprowadzanie składki ZUS,

c/ ustalanie dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczenia społecznego w rozbiciu na składki: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, przy uwzględnieniu części finansowania ze środków ubezpieczonego i pracodawcy,

d/ niedopuszczenie do przekroczenia kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

e/ sporządzanie rocznych raportów imiennych dla każdego ubezpieczonego,

f/ ustalanie i obliczanie zasiłków chorobowych oraz rozliczanie ich ze składką ZUS,

g/ dokonywanie innych potrąceń wynikających ze zgody pracownika,

h/ wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków.

11. Prowadzenie wewnętrznej kasy Urzędu na potrzeby rozliczeń pracowniczych oraz dokonywanie zwrotów nadpłat lub nienależnie dokonanych wpłat, przyjmowanie i ewidencjonowanie w rejestrze depozytów, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

12. Ewidencja wpłat i zwrotów wadiów za udziały w przetargach organizowanych przez Urząd.

13. Ewidencja wpłat i rozliczeń wnoszonego, należytego zabezpieczenia wykonania robót oraz rękojmi.

14. Ewidencja wpłat i zwrotów środków pieniężnych znalezionych w mieście Katowice.

15. Ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa składników majątkowych Urzędu.

16. Ewidencja ilościowo- wartościowa zapasów magazynowych.

17. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Wydziału.

18. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków i dochodów oraz sprawozdawczości finansowej Urzędu.

19. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji księgowej.

20. Przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej w Urzędzie Miasta i jej rozliczanie.


Naczelnik Wydziału - Główny Księgowy Urzędu Miasta Ewa Czajka

Zastępca Naczelnika Wydziału - Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Miasta Beata Kica

Zastępca Naczelnika Wydziału - Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Miasta Anna MachaczkaReferat Dochodów Cywilnoprawnych
Telefon: (32) 2593 673, (32) 2593 671
Referat Dochodów Komunalnych
Telefon: (32) 2593 916, (32) 2593 917
Referat Dochodów Podatkowych
Telefon: (32) 2593 584, (32) 2593 326, (32) 2593 469
Referat Dochodów Publicznoprawnych
Telefon: (32) 2593 122
Referat Inwentaryzacyjny
Telefon: (32) 2593 597
Referat Płacowy
Telefon: (32) 2593 643, (32) 2593 672
Referat Wydatków Budżetowych
Telefon: (32) 2593 079
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."