Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Edukacji i Sportu

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 311
Telefon: (32) 7054 160
Email: es@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - KARTA NAUCZYCIELA

1. Opracowywanie i przygotowywanie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli.

2. Prowadzenie spraw związanych z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli.

3. Organizowanie i przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.

4. Opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły i nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

5. Opracowywanie i przygotowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

6. Opiniowanie wniosków nauczycieli o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.

7. Dokonywanie cząstkowej oceny prac dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

8. Opracowywanie i przygotowywanie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków

na dofinansowania doskonalenia nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego.

9. Ustalenie po uwzględnieniu przewidywanej struktury zatrudnienia nauczycieli regulaminu określającego:

a/ wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,

b/ szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z uwzględnieniem stawek osobistego zaszeregowania nauczyciela oraz dodatku za warunki pracy,

c/ wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.


B. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ USTAWĄ PRAWO OŚWIATOWE


1. Zakładanie lub likwidacja szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu oraz łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły albo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

2. Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu.

3. Ustalanie sieci publicznych przedszkoli I szkół podstawowych.

4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.

5. Informowanie dyrektorów szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.

6. Opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

7. Prowadzenie ewidencji szkół, placówek niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w tym wydawanie:

a/ zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

b/ decyzji o odmowie wpisu i o wykreśleniu z ewidencji.

8. Sprawdzanie i opiniowanie statutów szkół i placówek niepublicznych oraz regulaminów innych form wychowania przedszkolnego pod kątem ich zgodności z prawem.

9. Wydawanie decyzji o nadawaniu szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej oraz o cofnięciu tych uprawnień.

10. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz decyzji dotyczącej zgody na likwidację.

11. Organizowanie i kontrola systemu doradztwa metodycznego w nadzorowanych szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu.

12. Udział w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół i placówek.

13. Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

14. Wydawanie decyzji w sprawie świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

15. Załatwianie wszystkich spraw w zakresie oceny i akceptacji warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki.

16. Przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta za poprzedni rok szkolny.

17. Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

18. Kierowanie do kształcenia specjalnego uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

19. Zapewnienie dowozu do szkół uprawnionym uczniom.

20. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus.

21. Gromadzenie, opracowywanie i kontrolowanie danych niezbędnych do ustalania wysokości dotacji celowych z budżety państwa na realizację rządowych projektów.

22. Wyrażanie zgody na przyjęcie uczniów w trakcie roku szkolnego do publicznych przedszkoli i szkół wszelkich typów, jeżeli wymaga to zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe.

23. Wydawanie zgody na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

24. Przygotowywanie dokumentów dotyczących wyznaczania, w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności.


C. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH


1. Prowadzenie spraw związanych ze skierowaniem nieletniego do odpowiedniego dla niego ośrodka wychowawczego lub ośrodka socjoterapeutycznego na podstawie wydanego przez sąd rodzinny postanowienia.


D. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ - O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ


1. Prowadzenie baz danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w zakresie określonym przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym wydawanie upoważnień do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.


E. W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA BUDŻETEM OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ, UDZIELANIA DOTACJI, PRZEPROWADZANIA ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ WERYFIKACJI, UZGADNIANIA I SPORZĄDZANIA ZBIORCZEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ


1. Udzielanie dotacji na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

2. Planowanie i zarządzanie budżetem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zarządzanie zmianami w planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto.

3. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na podstawie danych finansowych uzyskanych z Centrum Usług Wspólnych oraz ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

4. Udzielanie dotacji na rzecz wyższych uczelni z terenu miasta oraz rozliczanie

wykorzystania tych dotacji.

5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez niepubliczne oraz publiczne szkoły i inne placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.

6. Nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe.

7. Sporządzanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

8. Sporządzanie wniosków oraz rozliczanie środków z dotacji celowych otrzymywanych przez miasto z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania własne dla gminy i powiatu, a dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

9. Opracowywanie i sporządzanie wniosków do Wojewody Śląskiego oraz rozliczanie środków z dotacji celowych otrzymywanych przez miasto z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania własne dla gminy i powiatu, a dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.


F. W ZAKRESIE POLITYKI EDUKACJI


1. Realizacja Polityki Edukacji Miasta Katowice na lata 2015-2022 ,,Katowiczanin 2022”.


G. W ZAKRESIE UREGULOWANYM USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE


1. Rozpatrywanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

2. Ogłaszanie konkursów na zadania uwzględnione w Programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, obejmujących zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, a także przyznawanie i rozliczanie dotacji w powyższym zakresie.


H. W ZAKRESIE SPORTU


1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez ustalanie w planach miasta zadań w zakresie sportu, określanie zasad i sposobów ich realizacji zgodnie z przyjętymi przez Radę kierunkami działania miasta w zakresie sportu.

2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady określających warunki i tryb finansowania zadania tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wskazujących zamierzony do osiągnięcia cel publiczny z zakresu sportu.

3. Inspirowanie i planowanie miejskich imprez sportowych. Koordynacja i nadzór organizacyjny nad ich realizacją przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

4. Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród mieszkańców, a w szczególności szkolenia dzieci i młodzieży.

5. Planowanie i rozliczanie dotacji finansowych dla klubów, stowarzyszeń sportowych i Sportowych Spółek Akcyjnych.

6. Nadzór nad realizacją zadań dotowanych przez miasto, a realizowanych przez kluby sportowe.

7. Prowadzenie bazy danych dotyczących różnych obiektów sportowych na terenie miasta, bez względu na ich podporządkowanie.

8. Współpraca w zakresie sportu z innymi samorządami, związkami i organizacjami sportowymi.

9. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem obiektów miejskich do sezonu letniego oraz bieżąca kontrola ich funkcjonowania.

10. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, a niezaliczonych do obiektów hotelarskich.

11. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie sportu.

12. Realizacja przepisów ustawy o sporcie, w tym m.in. przyznawanie stypendiów sportowych, nagród, wyróżnień, udzielanie dotacji itp.

13. Współorganizacja wielkich wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej, odbywających się na terenie miasta.


I. W ZAKRESIE TURYSTYKI


1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa przez miasto.

2. Współpraca z jednostkami turystycznymi w zakresie opracowania kalendarza imprez turystycznych oraz jego realizacji.

3. Monitorowanie bieżących miejskich wydarzeń turystycznych.

4. Współpraca przy realizacji wydarzeń związanych z promocją turystyczną miasta w kraju i zagranicą.

5. Udział w organizowaniu imprez rowerowych.


J. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ


1. Przygotowywanie corocznych projektów uchwał Rady dotyczących wykazu kąpielisk na terenie miasta i przedkładanie ich do uchwalenia.

2. Przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na podstawie podjętej uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie miasta - informacji o liczbie kąpielisk (wraz z podaniem przyczyny zmian w ich liczbie w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego).

3. Udostępnianie informacji, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku, za pobraniem opłaty ustalonej na podstawie poniesionych rzeczywistych nakładów.

4. Pełnienie nadzoru nad organizatorem kąpieliska w zakresie:

a/ wykonywania na 14 dni przed otwarciem kąpieliska badań jakości wody oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób,

b/ przekazywania Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wyników badań jakości wody oraz informacji o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

5. Oznakowanie kąpieliska oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli i dbania o jakość wody.

6. Sporządzanie i aktualizowanie profilu wody w kąpielisku.


K. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


L. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

b/ szkół,

c/ placówek oświatowych,

d/ Centrum Usług Wspólnych,

e/ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów i stowarzyszeń sportowych mających siedzibę w Katowicach:

a/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji klubów i stowarzyszeń sportowych,

b/ opiniowanie dokumentów /statutów/ dla sądu rejestracyjnego pod kątem zgodności prawem w sprawach rejestracji i likwidacji stowarzyszeń,

c/ zbieranie informacji o działalności stowarzyszeń i klubów sportowych, utrzymywanie bieżących kontaktów, prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

d/ wnioskowanie do Wydziału Prawnego o przygotowanie wniosków do sądu rejestrowego o zastosowanie środków dyscyplinujących wobec klubów i stowarzyszeń sportowych naruszających porządek prawny oraz wniosków o rozwiązanie klubów i stowarzyszeń.

3. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez stowarzyszenia sportowe obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


III. ZADANIA ZLECONE


1. Przeprowadzanie kontroli, w zakresie swojej właściwości miejscowej, co do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych w stosunku do pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

2. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk.


Naczelnik Wydziału Sławomir Witek

Zastępca Naczelnika Wydziału Grażyna BurekReferat Budżetu, Analiz i Statystyki
Telefon: (32) 2593 493, (32) 2593 497
Adres: ul. 3 Maja pok. 210, 211
Referat Dotacji i Rozliczeń
Telefon: (32) 7054 163, (32) 7054 174
Adres: ul. 3 Maja pok. 309
Referat Nadzoru i Ewidencji Publicznych i Niepublicznych Jednostek Oświatowych
Telefon: (32) 7054 186
Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 200
Referat Organizacji, Wsparcia i Rozwoju Edukacji
Telefon: (32) 7054 169
Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 305
Referat Sportu
Telefon: (32) 2593 732, (32) 2593 713, (32) 2593 790, (32) 2593 734
Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 406
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."