Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Biuro Konserwatora Zabytków

Adres: ul. Rynek 1, pok. 516
Telefon: (32) 2593 430
Email: bkz@katowice.eu
Zadania:

Do działań Biura w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami należą w szczególności:


I. ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


1. Podejmowanie działań mających na celu:

a/ zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,

b/ zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,

c/ udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,

d/ przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,

e/ kontrolę stanu zachowania i przeznaczania zabytków,

f/ uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

2. W stosunku do zabytków będących własnością komunalną i wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków przygotowywanie zawiadomień wojewódzkiego konserwatora zabytków o:

a/ uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,

b/ zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,

c/ zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany,

d/ zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

  1. Przygotowywanie uchwał o dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, prowadzenie wykazu udzielonych dotacji oraz przygotowywanie informacji dla innych organów administracji publicznej o udzielonych dotacjach.


II. ZADANIA WŁASNE


1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w oparciu o opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków, dotyczących utworzenia parków kulturowych w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

2. Sporządzanie, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, planów ochrony parków kulturowych zatwierdzanych przez Radę.

3. Założenie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

4. Przyjmowanie i niezwłoczne przekazywanie /nie dłużej niż w terminie 3 dni/ wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, ziemnych lub przypadkowo przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym.

5. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada jednostka samorządu terytorialnego.

6. Przygotowanie materiałów do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji programu.

7. Opracowywanie wstępnych warunków konserwatorskich do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

8. Nadzorowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

9. Opiniowanie i uzgadnianie projektów odbudowy, przebudowy, rozbudowy, remontów obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Przygotowywanie i udostępnianie materiałów służących do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków.

11. Opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta, zarządzeń wewnętrznych prezydenta oraz projektów uchwał rady w zakresie działania Biura.

12. Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.


III. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


  1. Możliwość umieszczania, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

    na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru znaków informacyjnych o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.

2. Przygotowywanie decyzji, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru w przypadku wystąpienia zagrożenia dla tego zabytku o czasowym jego zajęciu do czasu usunięcia zagrożenia oraz w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przygotowywanie dokumentów do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.

3. Przygotowywanie dokumentów do ustanowienia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, społecznego opiekuna zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.

4. Przygotowywanie legitymacji i zaświadczeń dla społecznych opiekunów zabytków.


Miejski Konserwator Zabytków Bolesław BłachutaKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."