Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Kształtowania Środowiska

Adres: ul. Rynek 1, pok. 615
Telefon: (32) 2593 870
Email: ks@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA


1. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ograniczenia hałasu.

3. Wydawanie decyzji osobom fizycznym o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

4. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

5. Udzielanie dotacji celowej z tytułu zmiany systemu grzewczego, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest.

6. Sporządzenie strategicznej mapy hałasu.


B. W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ


1. Zatwierdzanie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruntach.

2. Wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

3. Wewnętrzne opiniowanie wnioskowanych inwestycji przewidzianych do realizacji w bliskim sąsiedztwie cieków wodnych i urządzeń wodnych.

4. Przyjmowanie od Polskich Wód informacji o wysokości opłat za usługi wodne i wnoszenie ich za pośrednictwem Wydziału Księgowo-Rachunkowego na rachunek bankowy Polskich Wód.

5. Ustalanie wysokości opłat za usługi wodne, tj. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

6. Przekazywanie informacji o wysokości opłat za usługi wodne określone w pkt. 5 podmiotom obowiązanym do ich ponoszenia.

7. Wydawanie, w przewidzianych w ustawie Prawo wodne przypadkach, decyzji administracyjnych określających wysokość opłaty za usługi wodne, o których mowa w pkt.5.


C. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


1. Wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania /nie dotyczy terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi włada gmina jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu innego podmiotu/.

2. Przyjmowanie od osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami oraz przekazywanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

3. Określanie i podawanie do publicznej wiadomości wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

4. Opiniowanie programu gospodarki odpadami wydobywczymi.


D. W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY


1. Popularyzacja ochrony przyrody.

2. Wprowadzanie i znoszenie na terenie miasta form ochrony przyrody /użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody/ w drodze uchwały Rady uzgodnionej z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Dokonywanie wpisów informacji dotyczących utworzonych na terenie miasta form ochrony przyrody /użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne, pomnik przyrody/ do centralnego rejestru form ochrony przyrody.

4. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

5. Ustalanie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie w przypadku braku zawarcia umowy pomiędzy właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego a posiadaczem nieruchomości.

6. Uzgadnianie zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

7. Naliczanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew lub krzewów.

8. Odraczanie terminu uiszczania opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli zezwolenie przewiduje możliwość przesadzenia ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

9. Umarzanie należności z tytułu naliczonej opłaty za przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy o ile te zachowały żywotność przez ustawowo wskazany okres lub przeliczanie opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności lub nie zostały wykonane.

10. Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.

11. Wymierzanie kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, usunięcie złomu lub wywrotu bez przeprowadzenia oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia, usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu oraz usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu.

12. Odraczanie terminu płatności kary w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu.

13. Umarzanie i rozkładanie na raty administracyjnych kar pieniężnych.

14. Nadzór nad usuwaniem drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty.

15. Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych i w razie ich nie przeżycia z przyczyn zależnych od posiadacza ponowne nakładanie tego obowiązku w drodze decyzji.

16. Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew i krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z terenów stanowiących własność osób fizycznych.


E. W ZAKRESIE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU


1. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach.

2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku.


F. W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ


1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wydawanie w drodze decyzji zezwoleń dla:
a/ podmiotów gospodarczych ubiegających się o prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
b/ podmiotów gospodarczych prowadzących działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalania zwłok zwierzęcych i ich części oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady określających wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie
w/w zezwoleń.
3. Zapewnienie warunków dla właściwego unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych
 i nieczystości ciekłych.
4. Nadzór nad zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
5. Organizowanie i nadzorowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz recyklingu surowców wtórnych.
6. Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Prowadzenie ewidencji: odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze, udzielonych i cofniętych zezwoleń wydanych dla podmiotów gospodarczych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników
w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Opiniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
9. Organizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Przyjmowanie deklaracji od właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podmiotów, które nie złożyły deklaracji lub złożyły deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym.
12. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie decyzji w przedmiocie wykreślenia z rejestru.
13. Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
14. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym prowadzenie kampanii informacyjnej
na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości.
15. Udostępnianie informacji o systemie gospodarki odpadami komunalnymi na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
16. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta w tym zakresie.
17. Udzielanie ulg podatkowych w płatnościach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Udostępnienie danych o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz o aptekach prowadzących zbiórkę przeterminowanych lekarstw.
19. Realizacja zamówień publicznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości.
20. Przeprowadzanie kontroli właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
21. Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami przekazywanych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
22. Prowadzenie postępowań związanych ze zezwoleniami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przodowych oczyszczalni ścieków i  transport nieczystości ciekłych.

G. W ZAKRESIE CMENTARZY KOMUNALNYCH


1. Planowanie potrzeb w zakresie cmentarnictwa.

2. Opiniowanie projektów planów finansowych i rzeczowych modernizacji, utrzymania i ochrony cmentarzy komunalnych.

3. Kontrola nad bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci na terenie cmentarzy i pozostałych mogił.

4. Planowanie i wykonywanie remontów miejsc pamięci na terenie cmentarzy.


H. W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH


1. Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2. Przygotowywanie opinii dla Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w sprawie:

a/ uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określającego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, przygotowanego przez przedsiębiorstwo,

b/ uchwalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych przygotowanych przez przedsiębiorstwa.

3. Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.

4. Współpraca z Katowickimi Wodociągami S.A. i Katowickimi Inwestycjami S.A. w zakresie realizacji zawartych umów dotyczących infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową.

5. Przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

6. Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

7. Wyznaczanie Aglomeracji we współpracy z Katowickimi Inwestycjami S.A.

8. Prowadzenie procedury związanej z wyceną kanalizacji deszczowej tzw. niczyjej oraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla wylotów ww. kanalizacji.


I. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ WŁASNYCH


1. Działania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt:

a/ coroczne uchwalanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt,

b/ wydawania w formie decyzji administracyjnej zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c/ wydawania decyzji o odebraniu zwierząt domowych utrzymywanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

2. Organizowanie akcji odszczurzania.

3. Utrzymanie i remonty szaletów miejskich.

4. Sprawowanie kontroli nad bieżącym utrzymaniem pomników i miejsc pamięci z wyłączeniem cmentarzy.

5. Gospodarowanie mieniem /w tym środkami trwałymi/ infrastruktury technicznej, pozostającym na stanie majątkowym Wydziału.

6. Dofinansowanie w formie małych grantów działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

7. Organizacja odbioru i wywozu odpadów zebranych w trakcie porządkowania terenów w ramach akcji społecznych.

8. Inicjowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej w różnych obszarach ochrony środowiska.

9. Wydawanie decyzji dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność ochronną przed bezdomnymi zwierzętami na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

10. Nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach oraz wykonywaniem usług weterynaryjnych w zakresie pełnej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.


J. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Katowickich Cmentarzy Komunalnych,

b/ Zakładu Zieleni Miejskiej.


K. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY


A. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA


1. Ochrona przed hałasem emitowanym do środowiska.

2. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska.

3. Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem wykonywania okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów.

4. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

5. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

6. Wydawanie zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

7. Wydawanie decyzji nakazującej podmiotowi korzystającemu ze środowiska podjęcia czynności w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko bądź też przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

8. Przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji, które nie wymagają pozwolenia.

9. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

10. Opracowywanie Programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z jego wykonania i przedkładanie go Radzie.

11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.


B. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI


1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

2. Wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

3. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

4. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbierania odpadów.

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie przetwarzania odpadów.

6. Wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń, gdy posiadacz odpadów narusza przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, o którym mowa w pkt 4-5.

7. Wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami wydobywczymi.

8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

9. Wydawanie zezwoleń na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

10. Wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.

11. Nakładanie w drodze decyzji na podmiot wykonujący transport odpadów lub w przypadku ustalenia posiadacza odpadów, obowiązku zagospodarowania odpadów.

12. Ustalanie w drodze postanowienia wysokości opłat za strzeżenie i przechowywanie pojazdów, w tym ustalanie terminu i sposobu wniesienia opłat (dot. transportu odpadów).


C. W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY


1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Usuwanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, w tym ustalanie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz ich usunięcie w przypadku braku umowy stron.

3. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.


D. W ZAKRESIE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU


1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku wymogu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów.


E. W ZAKRESIE CMENTARZY I CHOWANIA ZMARŁYCH


1. Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania, w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

2. Wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok osoby zmarłej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych, w przypadku nieodebrania zwłok przez osoby do tego uprawnione.

3. Wydawanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.


III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ


A. W ZAKRESIE OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH


1. Prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

2. Prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji i zagospodarowania na cele rolnicze lub leśne, gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych, w tym wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

3. Kontrola wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi /w 25 miesiącu od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych dot. sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi/.

5. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej ochrony gruntów rolnych i rekultywacji terenów poprzemysłowych.


B. W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY


1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Skarbu Państwa, a nie oddanych w wieczyste użytkowanie.

2. Uzgadnianie zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej będącej własnością Skarbu Państwa z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  1. Naliczanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Skarbu Państwa - nie oddanych w wieczyste użytkowanie.

  2. Odraczanie terminu uiszczania opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Skarbu Państwa - nie oddanych w wieczyste użytkowanie, jeżeli zezwolenie przewiduje możliwość przesadzenia ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami i krzewami.

  3. Umarzanie należności z tytułu odroczonej opłaty za przesadzone lub posadzone w zamian drzewa lub krzewy z terenów będących własnością Skarbu Państwa - nie oddanych w wieczyste użytkowanie, o ile te zachowały żywotność przez ustawowo wskazany okres lub przeliczanie opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności lub nie zostały wykonane.

  4. Rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności opłaty za usuwanie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Skarbu Państwa - nie oddanych w wieczyste użytkowanie.

  5. Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych i w razie ich nie przeżycia z przyczyn zależnych od posiadacza ponowne nakładanie tego obowiązku w drodze decyzji.


IV. ZADANIA POWIERZONE PRZEZ WOJEWODĘ W DRODZE POROZUMIENIA


1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi, zlokalizowanymi na terenie miasta.Naczelnik Wydziału Grzegorz Mazurkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału Bożena OstafińskaReferat ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Telefon: (32) 2593 884
Referat Ochrony Przyrody i Gospodarki Zielenią
Telefon: (32) 2593 806
Referat Ochrony Środowiska
Telefon: (32) 2593 817
Referat Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi
Telefon: (32) 2593 889
Referat Rozliczeń Finansowych
Telefon: (32) 2593 872
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."