Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Adres: ul. Rynek 13
Telefon: (32) 2593-421
Email: b@katowice.eu
Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE WYNIKAJACE Z USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

A. W ZAKRESIE LOKALIZACJI OBIEKTÓW

1. Opracowanie i udzielanie na wniosek inwestorów opinii o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmiany zagospodarowania terenu na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
5. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
6. Przeprowadzanie procedury i wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub ich części oraz zmianie zagospodarowania terenu.
7. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora.
8. Procedura egzekucyjna w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, a została dokonana bez decyzji o warunkach zabudowy.
9. Opiniowanie podziałów geodezyjnych działek na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
10. Wydawanie pisemnego uzgodnienia obszaru na jego lotniskowe użytkowanie.

B. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO ZMIAN

1. Sporządzanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” („Studium”) i zmian ustaleń „Studium” w tym:
a/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium” oraz zmian „Studium”,
b/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem „Studium” oraz zmian „Studium” zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c/ opracowywanie projektów „Studium” oraz zmian „Studium”,
d/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu ustaleń „Studium” oraz zmian „Studium”.

C. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ICH ZMIAN

1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) i zmian m.p.z.p., w tym m.p.z.p. terenów górniczych:
a/ przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
b/ prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. zgodnie z zakresem i procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
c/ przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących sporządzanych m.p.z.p.,
d/ opracowywanie projektów m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
e/ koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych z komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawie projektu m.p.z.p i zmian m.p.z.p.

D. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA OPRACOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM SŁUŻĄCYCH OCENIE AKTUALNOŚCI „STUDIUM” I M.P.Z.P. ORAZ MONITOROWANIA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

1. Przed przystąpieniem do sporządzenia m.p.z.p i zmian m.p.z.p wykonywanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzania planu, stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium” i zakresu prac planistycznych.
2. Przygotowywanie opracowań dotyczących uwarunkowań planistycznych przed przystąpieniem do sporządzenia m.p.z.p i zmian m.p.z.p - opracowanie ekofizjograficzne, warunki górnicze, opracowania studialne i analityczne, koncepcje, założenia itp.
3. Przygotowanie okresowych ocen aktualności „Studium” i m.p.z.p. poprzez:
a/ analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
b/ ocenę postępów w opracowaniu m.p.z.p. i opracowywanie wieloletnich harmonogramów ich sporządzania.
4. Przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany „Studium” i m.p.z.p.
5. Opracowywanie wytycznych i współudział w organizacji konkursów urbanistyczno-architektonicznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem analiz, studiów i koncepcji oraz opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

E. W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Udostępnianie do wglądu „Studium” i obowiązujących m.p.z.p.
2. Wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów w m.p.z.p. i „Studium”.
3. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Gospodarki Mieniem w koordynowaniu gospodarki gruntami poprzez:
a/ opiniowanie wniosków dotyczących zbycia lub wydzierżawienia terenów miejskich,
b/ opiniowanie wnioskowanych przyłączeń terenów miejskich do działek prywatnych,
c/ opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości.
4. Wydawanie wyrysów i wypisów z m.p.z.p. i „Studium”.

F. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MERYTORYCZNEJ DOTYCZACEJ PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z SAMORZĄDAMI GMIN SĄSIEDNICH I WOJEWÓDZTWA


1. Współpraca z samorządami gmin sąsiednich - opiniowanie projektów „Studium” i m.p.z.p. /lub ich zmian/ gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

o charakterze lokalnym.

2. Współpraca z samorządem województwa - opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

3. Przygotowywanie opinii dotyczących programów i polityk wojewódzkich, metropolitalnych, rządowych oraz projektów ustaw.

4. Współpraca ze Stowarzyszeniami, organizacjami oraz uczelniami wyższymi w zakresie kształtowania rozwoju przestrzennego miasta.

5. Współpraca i obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie

zadań i działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.


G. W ZAKRESIE MONITORINGU DOTYCZĄCEGO SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALONYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

1. Naliczanie w drodze decyzji jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą m.p.z.p. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji przy realizacji zadania.
2. Ocena dokumentów w sprawie umarzania lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej.
3. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości:
a/ odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
b/ wykupienia nieruchomości lub jej części,
c/ zamiany nieruchomości na inną,
w związku z uniemożliwieniem bądź istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części - w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem
- wynikającym z uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany.
Współdziałanie przy realizacji zadań określonych w pkt. b/ i c/ z Wydziałem Gospodarki Mieniem.
4. Ustalenie odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w związku z obniżeniem wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia m.p.z.p. lub jego zmiany oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu bądź dokonanej w nim zmiany i nie skorzystania z praw, o których mowa w art.36 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Przygotowywanie na sesję Rady informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających z art.36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

H. W ZAKRESIE GROMADZENIA DANYCH Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ICH PRZETWARZANIA

1. Opracowywanie i wdrażanie projektu MSZ-KIIP we współpracy w Wydziałem Geodezji w zakresie tworzenia Centralnej Bazy Danych Planowania Przestrzennego (CBDPP) oraz informatycznych narzędzi wspomagających sporządzanie m.p.z.p., „Studium”, zmian „Studium” oraz innych opracowań planistycznych.
2. Opracowywanie graficznej części projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian, projektów m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian.
3. Prowadzenie rejestrów m.p.z.p. oraz „Studium” i ich zmian oraz wniosków o sporządzenie m.p.z.p.
4. Prowadzenie rejestrów graficznych decyzji o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwoleniu na budowę na potrzeby Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.
5. Prowadzenia rejestru inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej która należy do zadań własnych gminy wskazanych w załączniku uchwały Rady w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
6. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanych ze sporządzaniem m.p.z.p., „Studium” i ich zmian oraz innych opracowań planistycznych w formie papierowej w tym także elektronicznej.
7. Prowadzenie serwisu BIP w zakresie planowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji o środowisku w Systemie Informacji o Środowisku.

I. W ZAKRESIE WZMOCNIENIA NARZĘDZI OCHRONY KRAJOBRAZU

1. Koordynacja zadań w zakresie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu w tym współpraca z Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska, Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych oraz Biurem Konserwatora Zabytków przy analizowaniu możliwości ustalenia w formie uchwały Rady zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

2. Współpraca z Wydziałem Budynków i Dróg, Wydziałem Kształtowania Środowiska i Biurem Konserwatora Zabytków w zakresie przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych odnośnie sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń - sprawdzanie pod względem zgodności z postanowieniami uchwały Rady określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

J. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

II. ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYSZCZEGÓLNIONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE I PRZEWIDZIANE W USTAWIE O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM DO REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ

1. Udzielanie, bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.
3. Wydanie pozwoleń na budowę względnie rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zatwierdzanie projektów budowlanych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
6. Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
8. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
9. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu.
11. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu czy nieruchomości.
12. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
13. Wnoszenie sprzeciwu wobec zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
14. Wydawanie zaświadczenia o samodzielności lokali.
15. Prowadzenie rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń z projektem (RWDZ).
16. Przyjmowanie pozostałych zgłoszeń (bez projektu).
17. Przekazywanie informacji do Wydziału Geodezji o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę.
18. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością o ruchu budowlanym.
19. Wykonywanie innych obowiązków określonych ustawą Prawo budowlane.
20. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21. Uczestniczenie w posiedzeniach Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.
22. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę.
23. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego.
24. Wydawanie dziennika budowy.
25. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy przeprowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
26. Opiniowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. ZADANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I GMINNYCH

1. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Pracownicy:
Naczelnik Roman Olszewski

Zastępca Naczelnika Bożena Górka
Zastępca Naczelnika Aleksandra TomkiewiczReferat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Telefon: (32) 2593-635
Referat Lokalizacji
Telefon: (32) 2593-635
Referat Planowania Przestrzennego
Telefon: (32) 2593-410
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."