Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Plac Wolności 12a, pok. A21
Telefon: (32) 2597 214
Email: usc@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy, w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


1. Planowanie i realizacja wydatków budżetowych na nagrody dla Jubilatów z okazji 100 i dalszych rocznic urodzin oraz 50-tej, 60-tej, 65-tej i 70- tej rocznicy ślubu.

2. Opracowanie zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta, uchwał Rady w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.


II. ZADANIA ZLECONE


1. Sporządzanie aktów urodzeń.

2. Sporządzanie aktów małżeństw.

3. Sporządzanie aktów zgonów, w tym aktów zgonów osób o nieustalonej tożsamości.

5. Przenoszenie treści zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego.

6. Rejestrowanie w rejestrze stanu cywilnego urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

7. Realizacja wniosków dotyczących odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia, zniszczenia całości lub części księgi, jak również wówczas, gdy USC nie posiada księgi.

8. Prowadzenie postępowań administracyjnych i dowodowych w zakresie kompetencji USC.

9. Prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

10. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego.

11. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

12. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach małżeństw, w przypadku rejestracji zgonu osoby pozostającej w związku małżeńskim.

13. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, prowadzenie rejestru uznań oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru uznań.

14. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

15. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) do 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia.

16. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

17. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków.

18. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania.

19. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

20. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

21. Wydawanie formularzy zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

22. Zamieszczanie przypisków przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby.

23. Występowanie w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla urodzonych w kraju dzieci obywateli polskich oraz dzieci cudzoziemców trwale związanych z Polską, a także występowanie o zmianę numeru PESEL.

24. Współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przekazywania dokumentów tożsamości osób zmarłych.

25. Wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego.

26. Rejestracja, weryfikacja, aktualizacja oraz usuwanie danych w rejestrze PESEL.

27. Prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi.

28. Unieważnianie aktów stanu cywilnego.

29. Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy (tzw. tłumaczenia pomocnicze) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/1191.

30. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

31. Sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego w wyniku uzupełnienia, sprostowania aktu stanu cywilnego oraz na podstawie dokumentów zagranicznych nie wymagających uznania.

32. Uznawanie orzeczeń sądu państwa obcego lub rozstrzygnięć innego organu obcego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w tym sporządzanie i dołączanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego.

33. Unieważnianie wzmianki dodatkowej, dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub błędnie sporządzonej z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stany cywilnego.

34. Wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, konwencji, rozporządzeń Rady UE w zakresie sporządzonych aktów stanu cywilnego.

35. Wydawanie kserokopii dokumentów z akt zbiorowych.

36. Współpraca z Archiwum Państwowym w Katowicach w zakresie przekazywania ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych podlegających przekazaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ


1. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

3. Prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami w zakresie realizowanych spraw.

4. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL na podstawie wydanych decyzji o zmianie imienia i nazwiska.

5. Przekazywanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska właściwym kierownikom USC.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław Kańtor

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Pudo

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Barbara KurzejaArchiwum Aktów Stanu Cywilnego
Telefon:
archiwum (32) 7054 319
infolinia (32) 2597 214
Referat Rejestracji Stanu Cywilnego
Telefon:
małżeństwa (32) 7054 318
urodzenia (32) 7054 316
zgony (32) 7054 315
infolinia (32) 2597 214
Fax: 2582-530
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."