Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Rozwoju Miasta

Adres: ul. Warszawska 4, pok. 479
Telefon: (32) 2593 624
Email: rm@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE PLANOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH


1. Planowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o „Strategię Rozwoju Miasta” i „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic.”

2. Opracowywanie jednorocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych.

3. Określanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy.

4.skreślony

5. Koordynacja realizowanych inwestycji z inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów pozamiejskich.

6. Przyjmowanie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, radnych, organizacji i mieszkańców w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie weryfikacji pod względem zasadności.

7. Koordynacja zakresów realizowanych inwestycji w celu uzyskania zamierzonych efektów.

8. Udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

9. Tworzenie opracowań informacyjnych nt. wykonywanych inwestycji.

10. Uzgadnianie przyszłego użytkownika wytworzonego majątku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie planowania, realizacji i rozliczania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

11. Informowanie Wydziału Gospodarki Mieniem o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz wyposażeniu w infrastrukturę komunalną gruntów, dla których przewidywana jest zmiana sposobu użytkowania.

12. Opiniowanie lokalizacji nowych inwestycji na terenie miasta, dla wszystkich inwestorów pod kątem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zapewnieniem możliwości dostarczenia mediów oraz zgodności z planami rozwoju miasta.

13. Opracowanie zakresu i wytycznych technicznych dla zadań ujętych w jednorocznych i wieloletnich planach inwestycyjnych, celem przekazania do Wydziału Monitorowania Inwestycji.

14. Współpraca z Wydziałem Transportu w zakresie opracowywania wytycznych, założeń i koncepcji rozwiązań dla inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury transportowej.

15. Opiniowanie planowanych inwestycji na terenie miasta, w zakresie ich zgodności ze Strategią Rozwoju Miasta i zatwierdzonymi planami inwestycyjnymi.

16. Współpraca z użytkownikami obiektów, których dotyczą planowane zadania inwestycyjne oraz z nadzorującymi ich komórkami organizacyjnymi Urzędu, na etapie przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej przy ustalaniu szczegółowego ich zakresu rzeczowego.

17. Współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych.

18. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych, finansowanych z funduszy europejskich.

19. Współpraca merytoryczna z Radami Jednostek Pomocniczych w Katowicach w zakresie nadzorowania, koordynowania, rozpatrywania i załatwiania:

- wniosków budżetowych,

- bieżących interwencji, zgłoszeń i postulatów.

20. Przygotowywanie zestawień i koordynowanie analizy merytorycznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu, wniosków budżetowych kierowanych do Prezydenta przez:

- komisje Rady i radnych,

- Rady Jednostek Pomocniczych w Katowicach,

- mieszkańców.

21. Przygotowywanie odpowiedzi do wnioskodawców i przekazywanie ich w wymaganych terminach.

22. Bieżąca obsługa spraw w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta.


B. W ZAKRESIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO


1. Opracowywanie kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta na dany rok.

2. Aktualizowanie Raportu o stanie miasta.

3. Opracowywanie i aktualizowanie Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

4. Koordynacja procesu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

5. Monitorowanie efektów realizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

6. Przygotowywanie i wdrażanie programów operacyjnych, w szczególności programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta.

7. Opiniowanie krajowych i regionalnych projektów dokumentów strategicznych /narodowe, regionalne strategie rozwoju, koncepcje i plany zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa, sektorowe programy operacyjne, itp./.

8. Tworzenie informacyjnej bazy danych niezbędnych dla planowania strategicznego, w tym rozwijanie zasobów systemu informacji przestrzennej /GIS/.

9. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji.


C. W ZAKRESIE INFORMACJI O PROGRAMACH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA


1. Opracowywanie w oparciu o budżet miasta zbiorczych programów zadań społecznych i gospodarczych w mieście oraz informacji półrocznych, rocznych i wieloletnich z rzeczowej realizacji tych programów w zakresach zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem podziału miasta na jednostki pomocnicze.

2. Opracowywanie analiz, rankingów i innych zlecanych przez Prezydenta.


D. W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


1. Ocena merytoryczna wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazanych do Wydziału Rozwoju Miasta.

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zebrania informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej składanych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Współpraca z podmiotami składającymi wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Przygotowywanie zestawień zbiorczych dotyczących wniosków rozpatrywanych przez Wydział Rozwoju Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego.


E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁUNaczelnik Wydziału Katarzyna Staś

Zastępca Naczelnika Wydziału Karolina LjubkovicReferat Planowania Inwestycyjnego
Telefon:
(32) 2593 629
(32) 2593 658
(32) 2593 694
(32) 2593 827
(32) 2593 830
(32) 2593 647
Referat Planowania Strategicznego
Telefon:
(32) 2593 627
(32) 2593 098
(32) 2593 622
(32) 2593 621
(32) 2593 623
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."