Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Rozwoju Miasta

Adres: ul. Warszawska 4, pok. 479
Telefon: (32) 2593 624
Email: rm@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE PLANOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH


1. Planowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o „Strategię Rozwoju Miasta” i „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic.”

2. Opracowywanie kilkuletnich programów realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Określanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy.

4. Przekazywanie do realizacji inwestycji Wydziałowi Inwestycji.

5. Koordynacja realizowanych inwestycji z inwestycjami prowadzonymi przez inwestorów pozamiejskich.

6. Przyjmowanie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, radnych, organizacji i mieszkańców w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych oraz dokonywanie ich analiz pod względem zasadności i efektywności.

7. Koordynacja zakresów realizowanych inwestycji w celu uzyskania zamierzonych efektów.

8. Udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

9. Tworzenie opracowań informacyjnych nt. wykonywanych inwestycji.

10. Uzgadnianie przyszłego użytkownika wytworzonego majątku zgodnie z zarządzeniem Prezydenta w sprawie planowania, realizacji i rozliczania Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

11. Informowanie Wydziału Gospodarki Mieniem o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz wyposażeniu w infrastrukturę komunalną gruntów, dla których przewidywana jest zmiana sposobu użytkowania.

12. Opiniowanie lokalizacji nowych inwestycji na terenie miasta, dla wszystkich inwestorów pod kątem ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zapewnieniem możliwości dostarczenia mediów oraz zgodności z planami rozwoju miasta.

13. Przygotowywanie wytycznych do specyfikacji technicznych dla dokonania zamówień publicznych, na usługi projektowe, celem przekazania do Wydziału Inwestycji.

14. Współpraca z Wydziałem Transportu w zakresie opracowywania wytycznych, założeń i koncepcji rozwiązań dla inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury transportowej.

15. Opiniowanie planowanych inwestycji na terenie miasta, w zakresie ich zgodności ze Strategią Rozwoju Miasta i zatwierdzonymi planami inwestycyjnymi.

16. Współpraca z użytkownikami obiektów, których dotyczą planowane zadania inwestycyjne oraz z nadzorującymi ich komórkami organizacyjnymi Urzędu, na etapie przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej przy ustalaniu szczegółowego ich zakresu rzeczowego.

17. Współpraca z instytucjami i podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji projektów z dziedziny programów oraz inicjatyw wspólnotowych.

18. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych, finansowanych z funduszy europejskich.

19. Współpraca merytoryczna z Radami Jednostek Pomocniczych w Katowicach w zakresie nadzorowania, koordynowania, rozpatrywania i załatwiania:

- wniosków budżetowych,

- bieżących interwencji, zgłoszeń i postulatów.

20. Przygotowywanie zestawień i koordynowanie analizy merytorycznej prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu, wniosków budżetowych kierowanych do Prezydenta przez:

- komisje Rady i radnych,

- Rady Jednostek Pomocniczych w Katowicach,

- mieszkańców.

21. Przygotowywanie odpowiedzi do wnioskodawców i przekazywanie ich w wymaganych terminach.

22. Bieżąca obsługa spraw w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta.


B. W ZAKRESIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO


1. Opracowywanie kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta na dany rok.

2. Aktualizowanie Raportu o stanie miasta.

3. Opracowywanie i aktualizowanie Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

4. Koordynacja procesu wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

5. Monitorowanie efektów realizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice.

6. Przygotowywanie i wdrażanie programów operacyjnych, w szczególności programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta.

7. Opiniowanie krajowych i regionalnych projektów dokumentów strategicznych /narodowe, regionalne strategie rozwoju, koncepcje i plany zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa, sektorowe programy operacyjne, itp./.

8. Tworzenie informacyjnej bazy danych niezbędnych dla planowania strategicznego, w tym rozwijanie zasobów systemu informacji przestrzennej /GIS/.

9. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji.


C. W ZAKRESIE INFORMACJI O PROGRAMACH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA


1. Opracowywanie w oparciu o budżet miasta zbiorczych programów zadań społecznych i gospodarczych w mieście oraz informacji półrocznych, rocznych i wieloletnich z rzeczowej realizacji tych programów w zakresach zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem podziału miasta na jednostki pomocnicze.

2. Opracowywanie analiz, rankingów i innych zlecanych przez Prezydenta.


D. W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


1. Ocena merytoryczna wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazanych do Wydziału Rozwoju Miasta.

2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zebrania informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej składanych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

3. Współpraca z podmiotami składającymi wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Przygotowywanie zestawień zbiorczych dotyczących wniosków rozpatrywanych przez Wydział Rozwoju Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego.

5. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego.


E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁUNaczelnik Wydziału Katarzyna Staś

Zastępca Naczelnika Wydziału Karolina LjubkovicReferat Planowania Inwestycyjnego
Telefon:
(32) 2593 629
(32) 2593 658
(32) 2593 694
(32) 2593 827
(32) 2593 830
(32) 2593 647
Referat Planowania Strategicznego
Telefon:
(32) 2593 627
(32) 2593 098
(32) 2593 622
(32) 2593 621
(32) 2593 623
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."