Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LVI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-11-24

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 56, Glosowanie 1, Data 24.11.2022 11.08.10.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 56, Glosowanie 2, Data 24.11.2022 11.09.04.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LV sesji.
Sesja 56, Glosowanie 3, Data 24.11.2022 11.10.33.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1337/22).
Sesja 56, Glosowanie 4, Data 24.11.2022 12.44.10.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia dwóch filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach i nowej lokalizacji przy ul. Braci Mniejszych 2 oraz zmiany Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (DS-1319/22).
Sesja 56, Glosowanie 5, Data 24.11.2022 12.45.04.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-1362/22).
Sesja 56, Glosowanie 6, Data 24.11.2022 12.46.11.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/1089/22 Rady Miasta Katowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022 - 2027” (DS-1363/22).
Sesja 56, Glosowanie 7, Data 24.11.2022 12.46.57.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.(DS-1364/22).
Sesja 56, Glosowanie 8, Data 24.11.2022 12.47.46.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( DS-1365/22).
Sesja 56, Glosowanie 9, Data 24.11.2022 12.48.27.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Katowicach z siedzibą przy ul. Panewnickiej 73, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Medyków 27 w Katowicach (DS-1367/22).
Sesja 56, Glosowanie 10, Data 24.11.2022 12.49.10.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-1339/22).
Sesja 56, Glosowanie 11, Data 24.11.2022 12.50.27.pdf

Punkt  16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno – leczniczym (DS-1348/22).
Sesja 56, Glosowanie 12, Data 24.11.2022 12.51.15.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( DS-1349/22).
Sesja 56, Glosowanie 13, Data 24.11.2022 12.51.55.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sokolskiej --/-- (DS-1372/22).
Sesja 56, Glosowanie 14, Data 24.11.2022 12.52.35.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego --/--(DS-1373/22).
Sesja 56, Glosowanie 15, Data 24.11.2022 12.53.14.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Czarnieckiego / (DS-1379/22).
Sesja 56, Glosowanie 16, Data 24.11.2022 12.53.56.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej / (DS-1380/22).
Sesja 56, Glosowanie 17, Data 24.11.2022 12.54.41.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bytkowskiej w Katowicach (DS-1376/22).
Sesja 56, Glosowanie 18, Data 24.11.2022 12.57.09.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS-1381/22).
Sesja 56, Glosowanie 19, Data 24.11.2022 12.57.53.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1382/22).
Sesja 56, Glosowanie 20, Data 24.11.2022 12.58.32.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikat udzielanych najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach przejętych darowizną od firmy PRINŻ (DS-1378/22).
Sesja 56, Glosowanie 21, Data 24.11.2022 13.10.45.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia kontroli realizacji uchwały Nr VI/101/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. (DS-1370/22).

Sesja 56, Glosowanie 22, Data 24.11.2022 13.13.08.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."