Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XLV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-03-31

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XLV punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
sesja XLV punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
sesja XLV punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XLV punkt 5.1.pdf sesja XLV punkt 5.2.pdf sesja XLV punkt 5.3.pdf sesja XLV punkt 5.4.pdf sesja XLV punkt 5.5.pdf sesja XLV punkt 5.6.pdf sesja XLV punkt 5.7.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022 - 2027” (DS-1138/22).
sesja XLV punkt 8.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027” w 2021 roku (DS-1139/22).
sesja XLV punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-1145/22).
sesja XLV punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021 roku (DS-1146/22).
sesja XLV punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji w 2021 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-1147/22).
sesja XLV punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej z budżetu miasta Katowice (DS-1148/22).
sesja XLV punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. (DS-1149/22).
sesja XLV punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025’’ za 2021 rok (DS-1150/22).
sesja XLV punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 za 2021 rok (DS-1151/22).
sesja XLV punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (DS-1153/22).
sesja XLV punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. (DS-1154/22).
sesja XLV punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023” za 2021 rok (DS-1155/22).
sesja XLV punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 - 2023” za 2021 rok (DS-1158/22).
sesja XLV punkt 20.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1159/22).
sesja XLV punkt 21.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2022 roku (DS-1140/22).
sesja XLV punkt 22.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2021 rok (DS-1161/22).
sesja XLV punkt 23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok (DS-1162/22).
sesja XLV punkt 24.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów ---/--( DS-1163/22).
sesja XLV punkt 25.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei W. Korfantego, ulicy Konduktorskiej i Telewizyjnej w Katowicach (DS-1164/22).
sesja XLV punkt 26.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach (DS-1165/22).
sesja XLV punkt 27 uwagi w całości.pdf sesja XLV punkt 27 uwagi w częścii.pdf sesja XLV punkt 27.pdf

Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS-1172/22).
sesja XLV punkt 27a.pdf

Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1173/22).
sesja XLV punkt 27b.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do spółki Katowicka Agencja Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (DS-1166/22).
sesja XLV punkt 28.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-1167/22).
sesja XLV punkt 29.pdf

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji (DS-1168/22).
sesja XLV punkt 30.pdf

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady (DS-1169/22).
sesja XLV punkt 31.pdf

Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-1170/22).
sesja XLV punkt 32.pdf

Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa rosnącego na terenie miasta Katowice (DS-1130/22).
sesja XLV punkt 33.pdf

Punkt 33a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez miasto Katowice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DS-1176/22).
sesja XLV punkt 33a.pdf

Punkt 33b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1152/22).
sesja XLV punkt 33b.pdf

Punkt 33c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-1141/22).
sesja XLV punkt 33c.pdf

Punkt 33d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-1142/22).
sesja XLV punkt 33d.pdf

Punkt 33e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-1143/22).
sesja XLV punkt 33e.pdf

Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1157/22).

sesja XLV punkt 34.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."