Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XIX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-04-23

​Punkt 1. Otwarcie sesji.

wyniki_glosowania_4437.pdf


Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_4438.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_4439.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.

wyniki_glosowania_4440.pdf

wyniki_glosowania_4441.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_4493-4499.pdf


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku (DS-489/20).

wyniki_glosowania_4442.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2019 roku (DS-457/20).

wyniki_glosowania_4443.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2019 rok (DS-460/20).

wyniki_glosowania_4444.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-461/20).

wyniki_glosowania_4445.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2019 rok (DS-462/20).

wyniki_glosowania_4446.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. (DS-465/20).

wyniki_glosowania_4447.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok (DS-466/20).

wyniki_glosowania_4448.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020” za 2019 rok (DS-467/20).

wyniki_glosowania_4449.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" za 2019 rok (DS-468/20).

wyniki_glosowania_4450.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2019 roku (DS-469/20).

wyniki_glosowania_4451.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (DS-447/20).

wyniki_glosowania_4452.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-446/20).

wyniki_glosowania_4453.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach (DS-471/20).

wyniki_glosowania_4454.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach (DS-472/20).

wyniki_glosowania_4455.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach (DS-473/20).

wyniki_glosowania_4456.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach (DS-474/20).

wyniki_glosowania_4457.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach (DS-475/20).

wyniki_glosowania_4458.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach (DS-476/20).

wyniki_glosowania_4459.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach (DS-477/20).

wyniki_glosowania_4460.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach (DS-478/20).

wyniki_glosowania_4461.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach (DS-479/20).

wyniki_glosowania_4462.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-482/20).

wyniki_glosowania_4463.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach (DS-490/20).

wyniki_glosowania_4464.pdf


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach (DS-491/20).

wyniki_glosowania_4465.pdf


Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku (DS-492/20).

wyniki_glosowania_4466.pdf


Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) (DS-493/20).

wyniki_glosowania_4467.pdf


Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach (DS-521/20).

wyniki_glosowania_4468.pdf


Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach (DS-500/20).

wyniki_glosowania_4469.pdf


Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 1 w Katowicach (DS-496/20).

wyniki_glosowania_4470.pdf


Punkt 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach (DS-501/20).

wyniki_glosowania_4471.pdf


Punkt 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 2 w Katowicach (DS-497/20).

wyniki_glosowania_4472.pdf


Punkt 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach (DS-502/20).

wyniki_glosowania_4473.pdf


Punkt 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 3 w Katowicach (DS-498/20).

wyniki_glosowania_4474.pdf


Punkt 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach (DS-503/20).

wyniki_glosowania_4475.pdf


Punkt 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 4 w Katowicach (DS-499/20).

wyniki_glosowania_4476.pdf


Punkt 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu (DS-495/20).

wyniki_glosowania_4477.pdf


Punkt 44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i za usługi świadczone przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach (DS-504/20) PLUS AUTOPOPRAWKA

wyniki_glosowania_4478.pdf


Punkt 45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Krzywoustego 9 na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej (DS-509/20).

wyniki_glosowania_4479.pdf


Punkt 46. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-470/20).

wyniki_glosowania_4480.pdf


Punkt 47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2019 rok (DS-519/20).

wyniki_glosowania_4481.pdf


Punkt 48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2019 rok (DS-520/20).

wyniki_glosowania_4482.pdf


Punkt 49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” (DS-523/20).

wyniki_glosowania_4483.pdf


Punkt 50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikusińskiego --/-- (DS-528/20).

wyniki_glosowania_4484.pdf


Punkt 50a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-533/20).

wyniki_glosowania_4485.pdf


Punkt 50b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-534/20).

wyniki_glosowania_4486.pdf


Punkt 50c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w celu utworzenia "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom" (DS-535/20).

wyniki_glosowania_4487.pdf


Punkt 50d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-524/20).

wyniki_glosowania_4488.pdf


Punkt 50e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości ( DS-536/20).

wyniki_glosowania_4489.pdf


Punkt 50f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości organizacji pozarządowych i innych podmiotów (DS- 537/20).

wyniki_glosowania_4490.pdf


Punkt 50g. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości ( DS-538/20).

wyniki_glosowania_4491.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."