Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XIV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-11-21

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 14, Glosowanie 1, Data 21.11.2019 11.06.46.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 14, Glosowanie 2, Data 21.11.2019 11.08.03.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 14, Glosowanie 3, Data 21.11.2019 11.08.51.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 14, Glosowanie 4-8, Data 21.11.2019 11.10.48.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” (DS-359/19).

Sesja 14, Glosowanie 9, Data 21.11.2019 12.35.19.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” (DS-327/19).
Sesja 14, Glosowanie 10, Data 21.11.2019 12.36.09.pdf


Punkt11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2020r. (DS-362/19).
Sesja 14, Glosowanie 11, Data 21.11.2019 12.36.58.pdf


Punkt12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-363/19).
Sesja 14, Glosowanie 12, Data 21.11.2019 12.37.53.pdf


Punkt13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia (DS-364/19).
Sesja 14, Glosowanie 13, Data 21.11.2019 12.38.33.pdf


Punkt14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (DS-365/19).
Sesja 14, Glosowanie 14, Data 21.11.2019 12.39.05.pdf


Punkt15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (DS-366/19).
Sesja 14, Glosowanie 15, Data 21.11.2019 12.39.42.pdf


Punkt16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze (DS-367/19).
Sesja 14, Glosowanie 16, Data 21.11.2019 12.40.48.pdf


Punkt17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-368/19).
Sesja 14, Glosowanie 17, Data 21.11.2019 12.41.53.pdf


Punkt18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (DS-353/19).
Sesja 14, Glosowanie 18, Data 21.11.2019 12.42.53.pdf


Punkt19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-377/19).
Sesja 14, Glosowanie 19, Data 21.11.2019 12.43.33.pdf


Punkt20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/-- (DS-378/19).
Sesja 14, Glosowanie 20, Data 21.11.2019 12.44.16.pdf


Punkt21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina / (DS-379/19).
Sesja 14, Glosowanie 21, Data 21.11.2019 12.45.03.pdf


Punkt22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.(DS-380/19).
Sesja 14, Glosowanie 22, Data 21.11.2019 13.09.56.pdf


Punkt23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym (DS-381/19).
Sesja 14, Glosowanie 23, Data 21.11.2019 13.10.38.pdf


Punkt24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 8 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-382/19).
Sesja 14, Glosowanie 24, Data 21.11.2019 13.11.20.pdf


Punkt25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zarębskiego --/- (DS-383/19).
Sesja 14, Glosowanie 25, Data 21.11.2019 13.12.12.pdf


Punkt26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) (DS-384/19).

Sesja 14, Glosowanie 26, Data 21.11.2019 13.12.48.pdf


Punkt 26a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pomocy finansowej na zakup pomieszczeń garażowych wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Śląska (DS-393/19).
Sesja 14, Glosowanie 27, Data 21.11.2019 13.13.26.pdf


Punkt27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-385/19).
Sesja 14, Glosowanie 28, Data 21.11.2019 13.14.05.pdf


Punkt28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-386/19).

Sesja 14, Glosowanie 29, Data 21.11.2019 13.14.43.pdf


Punkt 28a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (DS-369/19).
Sesja 14, Glosowanie 33, Data 21.11.2019 14.42.15.pdf


Punkt 28b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte --- oraz obecnie zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Le Ronda ---- w Katowicach (DS-392/19).

Sesja 14, Glosowanie 34, Data 21.11.2019 14.43.12.pdf


Punkt 28c. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-395/19).

Sesja 14, Glosowanie 35, Data 21.11.2019 14.45.37.pdf


Punkt 29a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice.(dotyczy T_______ K_________) (DS-371/19).

Sesja 14, Glosowanie 36, Data 21.11.2019 14.48.20.pdf


Punkt 29b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy B______ i S______ B____) (DS-372/19).

Sesja 14, Glosowanie 37, Data 21.11.2019 14.48.49.pdf


Punkt 29c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy U______ A___) (DS-373/19).

Sesja 14, Glosowanie 38, Data 21.11.2019 14.49.17.pdf


Punkt 29d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy H_____ M_______) (DS-374/19).

Sesja 14, Glosowanie 39, Data 21.11.2019 14.49.45.pdf


Punkt 29e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy M____ G_________) (DS-375/19).

Sesja 14, Glosowanie 40, Data 21.11.2019 14.50.17.pdf


Punkt 29f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy D_______ M_____) (DS-376/19).

Sesja 14, Glosowanie 41, Data 21.11.2019 14.51.52.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."