Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z IX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-06-27

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 9, Glosowanie 1, Data 27.06.2019 11.11.24.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 9, Glosowanie 2, Data 27.06.2019 11.12.08.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 9, Glosowanie 3, Data 27.06.2019 11.13.27.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 9, Glosowanie 4-15, Data 27.06.2019 11.17.48.pdf


Punkt 5a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs (DS-235/19).

Sesja 9, Glosowanie 16, Data 27.06.2019 11.25.25.pdf


Punkt 8c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania(DS-206/19).

Sesja 9, Glosowanie 18, Data 27.06.2019 15.13.55.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok (DS-171/19).

Sesja 9, Glosowanie 19, Data 27.06.2019 16.26.38.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-141/19).

Sesja 9, Glosowanie 20, Data 27.06.2019 16.35.50.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 rok (DS-202/19).

Sesja 9, Glosowanie 22, Data 27.06.2019 16.37.10.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok (DS-203/19).

Sesja 9, Glosowanie 23, Data 27.06.2019 16.38.14.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-207/19).

Sesja 9, Glosowanie 24, Data 27.06.2019 16.40.17.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście (DS-211/19).

Sesja 9, Glosowanie 25, Data 27.06.2019 16.41.00.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (DS-212/19).

Sesja 9, Glosowanie 26, Data 27.06.2019 16.43.06.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-208/19).

Sesja 9, Glosowanie 27, Data 27.06.2019 16.43.44.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-209/19).

Sesja 9, Glosowanie 28, Data 27.06.2019 16.46.29.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-210/19).

Sesja 9, Glosowanie 29, Data 27.06.2019 16.47.45.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-213/19).

Sesja 9, Glosowanie 30, Data 27.06.2019 16.48.35.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2018 rok (DS-217/19).

Sesja 9, Glosowanie 31, Data 27.06.2019 16.49.39.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach (DS-218/19).

Głosowanie sposobu rozpatrzenia uwag: Sesja 9, Glosowanie 32-65, Data 27.06.2019 17.00.05.pdf

Głosowanie projektu uchwały: Sesja 9, Glosowanie 66, Data 27.06.2019 17.38.50.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Przy Dworcu" (DS-189/19).

Sesja 9, Glosowanie 67, Data 27.06.2019 17.39.34.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-172/19).

Sesja 9, Glosowanie 68, Data 27.06.2019 17.41.43.pdf


Punkt 26a. Rozpatrzenie petycji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych (DS-214/19).

Sesja 9, Glosowanie 69, Data 27.06.2019 17.43.15.pdf


Punkt 26b. Rozpatrzenie petycji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej przekazania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu miasta Katowice. (DS-215/19).

Sesja 9, Glosowanie 70, Data 27.06.2019 17.44.48.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej _/_ (DS-220/19).

Sesja 9, Glosowanie 71, Data 27.06.2019 17.45.44.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2018 rok (DS-221/19).

Sesja 9, Glosowanie 72, Data 27.06.2019 17.46.36.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-222/19).

Sesja 9, Glosowanie 73, Data 27.06.2019 17.47.58.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019r.(DS-223/19).

Sesja 9, Glosowanie 74, Data 27.06.2019 17.48.41.pdf


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-224/19).

Sesja 9, Glosowanie 75, Data 27.06.2019 17.49.23.pdf


Punkt 31a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____ oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Rysia ___ w Katowicach (DS-225/19).

Sesja 9, Glosowanie 76, Data 27.06.2019 17.50.16.pdf


Punkt 31b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec I__ W____ z tytułu zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej __(DS-226/19).

Sesja 9, Glosowanie 77, Data 27.06.2019 17.51.04.pdf


Punkt 31c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu (DS-227/19).

Sesja 9, Glosowanie 78, Data 27.06.2019 17.51.43.pdf


Punkt 31d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym budynkiem użytkowym pierwszeństwa w nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu (DS-228/19).

Sesja 9, Glosowanie 79, Data 27.06.2019 17.52.25.pdf


Punkt 31e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowania wieczyste udziałów w gruncie (DS-229/19).

Sesja 9, Glosowanie 80, Data 27.06.2019 17.53.11.pdf


Punkt 31f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego w budynku przy ul. Zielonogórskiej _ w Katowicach (DS-230/19).

Sesja 9, Glosowanie 81, Data 27.06.2019 17.53.55.pdf


Punkt 31g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr _ położonego przy ul. Franciszkańskiej _ w Katowicach (DS-231/19).

Sesja 9, Glosowanie 82, Data 27.06.2019 17.54.40.pdf


Punkt 31h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (DS-216/19).

Sesja 9, Glosowanie 83, Data 27.06.2019 17.55.34.pdf


Punkt 31i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DS-232/19).

Sesja 9, Glosowanie 84, Data 27.06.2019 17.56.30.pdf


Punkt 31j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani B____ Ł_________ (DS-233/19).

Sesja 9, Glosowanie 85, Data 27.06.2019 17.57.11.pdf


Punkt 31k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach (DS-234/19).

Sesja 9, Glosowanie 86, Data 27.06.2019 17.57.49.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."