Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LXI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-10-25
Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Katowice.

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku" (DS-1353/18).

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej (DS-1380/18).

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1385/18).

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1386/18).
Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kolońskiej na rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne) (DS-1387/18).
Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1388/18).

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice (DS-1361/18).

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” (DS-1366/18).

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-1379/18).

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1389/18).

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od H______ M______, E__ F____-M______, O_____ M______ i L____ M______ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza --/-(DS-1393/18).
Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ D____, B_______ W_____, S_____ W_____ i P______ D____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Modrzewiowej --/--(DS-1394/18).
Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1395/18).
Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego (DS-1396/18).
Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-1374/18).
Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice (DS-1401/18).
Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E__ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów -/--- (DS-1397/18).
Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych z miejsca pobytu E-- B----- i S--------- B----- z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia --/-- (DS-1398/18).
Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1399/18).
Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł (DS-1400/18).

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1373/18).

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G_______ K___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej --/- (DS-1402/18).
Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1403/18).
Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1404/18).

Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1381/18).

Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J_______ B_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mieszka I -/- (DS-1405/18).

Punkt 34a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach od M_ L_, A_ L_ oraz D_ L_ z tytułu  użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów _ (DS-1406/18).

Punkt 34b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018r. (DS-1407/18).

Punkt 34c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Punkt 35a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Punkt 35b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice.

Punkt 35c. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 (DS-1382/18).
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."