Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LVII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-06-28

Punkt ​2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 57, Glosowanie 1, Data 28.06.2018 11.11.02.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 57, Glosowanie 2, Data 28.06.2018 11.11.55.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 57, Glosowanie 3, Data 28.06.2018 11.13.11.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 57, Glosowanie 4-7, Data 28.06.2018 11.15.42.pdf


Punkt 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach. GŁOSOWANIA W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG.

Sesja 57, Glosowanie 8-14, Data 28.06.2018 11.52.08.pdf


Punkt 9a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach (DS-1321/18).

Sesja 57, Glosowanie 15, Data 28.06.2018 11.58.24.pdf


Punkt 9b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowie (DS-1329/18).

Sesja 57, Glosowanie 16, Data 28.06.2018 11.59.46.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok (DS-1254/18).

Sesja 57, Glosowanie 17, Data 28.06.2018 12.23.49.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1244/18).

Sesja 57, Glosowanie 18, Data 28.06.2018 12.47.11.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok (DS-1302/18).

Sesja 57, Glosowanie 19, Data 28.06.2018 12.48.06.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok (DS-1303/18).

Sesja 57, Glosowanie 20, Data 28.06.2018 12.49.06.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok (DS-1286/18).

Sesja 57, Glosowanie 21, Data 28.06.2018 12.52.39.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-1277/18).

Sesja 57, Glosowanie 22, Data 28.06.2018 12.53.38.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.(DS-1279/18).

Sesja 57, Glosowanie 23, Data 28.06.2018 12.54.46.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla miasta Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (DS-1266/18).

Sesja 57, Glosowanie 24, Data 28.06.2018 12.55.49.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-1267/18).

Sesja 57, Glosowanie 25, Data 28.06.2018 12.56.49.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (DS-1268/18).

Sesja 57, Glosowanie 26, Data 28.06.2018 12.57.56.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana" (DS-1290/18).

Sesja 57, Glosowanie 27, Data 28.06.2018 12.59.01.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-1295/18).

Sesja 57, Glosowanie 28, Data 28.06.2018 12.59.53.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zmiany nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach (DS/1297/18).

Sesja 57, Glosowanie 29, Data 28.06.2018 13.00.53.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Roskin Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-1309/18).

Sesja 57, Glosowanie 30, Data 28.06.2018 13.01.48.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Goldust Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowej 56/1) (DS-1310/18).

Sesja 57, Glosowanie 31, Data 28.06.2018 13.02.35.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Casinos Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A) (DS-1311/18).

Sesja 57, Glosowanie 32, Data 28.06.2018 13.03.19.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach (Tullos Investments Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Wolność 3A.) (DS-1312/18).

Sesja 57, Glosowanie 33, Data 28.06.2018 13.04.01.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ S_______, J_____ S_______, M______ S_______ i K_________ S_______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego -/- (DS-1313/18).

Sesja 57, Glosowanie 34, Data 28.06.2018 13.04.51.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W________ K______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dunikowskiego --/-- (DS-1314/18).

Sesja 57, Glosowanie 35, Data 28.06.2018 13.05.37.pdf


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D C, E C i G C z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chemicznej (DS-1316/18).

Sesja 57, Glosowanie 36, Data 28.06.2018 13.06.21.pdf


Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (DS-1317/18).

Sesja 57, Glosowanie 37, Data 28.06.2018 13.07.08.pdf


Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (DS-1318/18).

Sesja 57, Glosowanie 38, Data 28.06.2018 13.07.49.pdf


Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach (DS-1319/18).

Sesja 57, Glosowanie 39, Data 28.06.2018 13.08.34.pdf


Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania (DS-1296/18).

Sesja 57, Glosowanie 40, Data 28.06.2018 13.09.30.pdf


Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr - położonego w budynku przy ul. Bronisławy -- w Katowicach (DS-1320/18).

Sesja 57, Glosowanie 41, Data 28.06.2018 13.10.15.pdf


Punkt 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2017 rok (DS-1322/18).

Sesja 57, Glosowanie 42, Data 28.06.2018 13.11.15.pdf


Punkt 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1323/18).

Sesja 57, Glosowanie 43, Data 28.06.2018 13.11.54.pdf


Punkt 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1324/18).

Sesja 57, Glosowanie 44, Data 28.06.2018 13.12.36.pdf


Punkt 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) (DS-1325/18).

Sesja 57, Glosowanie 45, Data 28.06.2018 13.13.18.pdf


Punkt 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Prymasowski" (DS-1326/18).

Sesja 57, Glosowanie 46, Data 28.06.2018 13.14.13.pdf


Punkt 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M S (DS-1327/18).

Sesja 57, Glosowanie 47, Data 28.06.2018 13.14.53.pdf


Punkt 43a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Katowice (DS-1307/18).

Sesja 57, Glosowanie 48, Data 28.06.2018 13.15.52.pdf


Punkt 44. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w w sprawie skargi Państwa A____ i J___ S_____ na działania Prezydenta Miasta Katowice. (DS-1308/18)

Sesja 57, Glosowanie 51, Data 28.06.2018 13.28.28.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."